Giri?imcilerimiz B?y?k D???n?r

Esin Kayna?? m? Ar?yorsunuz?

Weebly site olu?turucular?n ba?ar? hikayelerine g?zat?n.
Ba?ar?l? i?letmeler meydana getiren ger?ek ki?ilerden ilham al?n.

Christine'in Hikayesini ?zleyin

The Small Business Savior (ABD)

Christine

Christine

Merchant Method

| www.merchantmethod.com

Kurulu? Tarihi2013

Dan??an Perakendeci Say?s?50

Perakende i? dan??man?, iki ?ocuk annesi Christine'in hayali ba?lang??ta sadece Seattle b?lgesinde birka? m??teriye sahip olmakt?. Kendisi bug?n bir yandan ilk kitab?n? yazmaya, di?er yandan da bir podcast yay?nlamaya ve kendi YouTube kanal?n? a?maya haz?rlan?yor. Christine i?lerini bu kadar b?y?tmeyi akl?ndan bile ge?irmiyordu; oysa ?imdi kendi toplulu?undaki yerel ekonomiye do?rudan katk?da bulunuyor. M??teri adaylar?n?n Merchant Method hakk?nda bilgi alabilecekleri bir yer vazifesi g?ren web sitesi, ona kendi ?ehri Seattle'da ve di?er ?ehirlerde bir?ok perakende i?letme sahibiyle tan??ma f?rsat? vermi?.

Emily'nin Hikayesini ?zleyin

The Sahm Soapmaker (ABD)

Emily

Emily

Backwoods Beer Soap

| www.backwoodbeersoap.com

Kurulu? Tarihi2015

Sat?lan Sabun Say?s?500

Be? ya??ndan k???k ?? erkek ?ocuk yeti?tirmek ba?l? ba??na tam zamanl? bir i?tir. Ama Backwoods Beer Soap'tan Emily, i?indeki yarat?c?l?k ta??nca (hatta ?una f??k?r?nca diyelim) kar??s?na ??kan f?rsata hay?r diyememi?. Ev han?m? Emily, o d?nem 9 ayl?k olan o?lu a??r bir egzama hastal???na yakalan?nca okudu?u kaynaklardan ?erbet?iotunun hassas ciltlere iyi geldi?ini ??renmi?. Gen? anne bu bilgiden yola ??karak e?inin Washington, Carson'daki bira fabrikas?ndan arta kalan biralardan o?ullar? i?in el yap?m? sabunlar ?retmeye ba?lam??. ?ok ge?meden b?t?k kasaba Emily'nin sabunlar?ndan ister olmu?. Emily ?u anda t?r?n?n tek ?rne?i olan bu sabunlar? Weebly ile yapt??? e-ticaret sitesi ?zerinden sat?yor. Sabunlar?n? bira fabrikas?nda depolayan Emily, Backwoods Beer Soaps'u bir sonraki seviyeye ta??mak i?in da??t?mc?larla g?r??melerini s?rd?r?yor.

Cyndi ve John'un Hikayesini ?zleyin

Hobiden ??e (ABD)

Cyndi ve John

Cyndi ve John

Bad Pickle Tees

| www.badpickletees.com

Kurulu? Tarihi2012

Sat?lan Ti??rt Say?s?200.000'den fazla

San Diegolu kar?-koca, basit bir kelime esprisinden ba?ar?l? bir ti??rt i?letmesi kurdu. Weebly siteleri sayesinde ?ift sadece birka? ay i?inde d?nyan?n d?rt bir yan?ndaki m??terilere ula?t?, "d?zenli i?lerinden" ayr?ld? ve "???nc? ?al??an?m?z" dedikleri ?irin VW karavanlar?yla ABD'nin bat? yakas?ndaki el i?i fuarlar?na ve festivallere do?ru yola ??kt?. Cyndi'nin de ne?eyle s?yledi?i gibi, "hobilerinden bir i? yaratt?lar".

Raquel ile Dov'un Hikayesini ?zleyin

The Millionaire Yogis (ABD)

Raquel ve Dov

Raquel ve Dov

Dharma Yoga Wheel

| www.dharmayogawheel.com

Kurulu? Tarihi2014

Sat?lan Dharma Yoga Tekerle?i Say?s?15.000'den fazla

Tekerle?i yeniden icat etmek neredeyse imkans?zd?r, ama New York ?ehri'ndeki Dharma Yoga Wheel i?letmesinin ba??nda bulunan ?irin ?ift her nas?lsa bunu yapmay? ba?ard? ve s?re? i?inde b?y?yen bir i?letme olu?turdu. Weebly sitelerini yay?nlamalar?ndan dokuz ay sonra, ?evrimi?i sat??lardan bir milyon dolar kazand?lar ve ?imdi ?r?nlerini onlarca ?lkeye g?nderiyorlar. En kazan?l? taraf? m?? ?nsanlar?n g?n?llerini, s?rtlar?n?, omuzlar?n? a?malar?na ve yogay? yeni bir y?ntemle ke?fetmelerine yard?m etmek. Dov ve Raquel, "Weebly'nin kullan?m? kolay ?evrimi?i ma?azas? olmadan, hayat?m?z? de?i?tiren bu i?i asla ger?ekle?tiremezdik." diyor.

Betty'nin Hikayesini ?zleyin

The Baby Boomer Business (ABD)

Betty

Betty

The Pretzel Princess

| www.pretzelprincess.com

Kurulu? Tarihi2014

Pretzel Tarifi Say?s?34 (ve art?yor)

68 ya??ndaki Betty ?ok k?sa bir s?re i?inde ?nce i?ini sonra da e?ini kaybetmi?ti. ?n?nde iki se?enek vard?; ya emekli maa?? ile k?t kanaat ge?inecek, ya da y?llard?r erteledi?i i?e at?lacakt?. Hani derler ya, en iyi i? bildi?in i?tir. New Yorklu Betty'nin de en iyi bildi?i i? ?ikolata kapl? pretzeller yapmakt?. Betty'nin bildi?i bir di?er ?ey de 2015 senesinde ba?ar?l? olmak i?in bir web sitesine ihtiyac? oldu?uydu. Heyecanl? ve biraz da endi?eliydi; ama kararl?yd?. Anneanne olacak ya?taki bu emekli ??retmen birka? hafta i?inde ba?ar?l? bir e-ticaret sitesi kurdu. Betty art?k ?r?nleriyle yerel kermeslerin ve ba??? etkinliklerinin aranan ismi oldu?u gibi, yeni talepleri kar??lamak i?in ?r?n yelpazesini de glutensiz ?r?nlerle geni?letti.

Paige ile Chris'in Hikayesini ?zleyin

The Fence Framers (ABD)

Paige ve Chris

Paige ve Chris

Alibi Interiors

| www.thealibiinteriors.com

Kurulu? Tarihi2012

Sat?lan ?er?eve Say?s?10.000

Her ?ey, eski bir ?it par?as?ndan yap?lm?? basit bir ?er?evenin bah?ede bulunmas?yla ba?lad?. D?rt kenarl? ah?ap par?a, Aptos, Kaliforniya'da bulunan Alibi Interiors adl? ah?ap geri kazand?rma ?irketinin arkas?ndaki ger?ek yap?yd?. Bu kar?-koca, i?letmeyi her y?n?yle birlikte meydana getirdi. Chris muhte?em ?r?n? olu?tururken, Paige muhte?em web sitesini olu?turdu. ??letmeyi kurduklar? d?rt y?l ?ncesinden bu yana astronomik ?l?ekte b?y?d?ler ve Alibi Interiors i?letmesinin hayallerindeki i? oldu?unu s?yl?yorlar. Bunu risk alarak ve bunun i?in ?aba g?stererek ba?arabileceklerini tahmin bile etmemi?lerdi.

Joe'nun Hikayesini ?zleyin

The Letterpress Poet (ABD)

Joe

Joe

Peasandcues

| www.peasandcues.press

Kurulu? Tarihi2015

Bas?lan ?iir Say?s?300

Y?zy?ll?k tipo bask? makinelerini toplamak 69 ya??ndaki ?air Joe Green i?in tutkulu bir projeden fazlas?yd?. Bu i?, Joe i?in do?al bir zevkti. Peki ama modern bir makine kullanarak web sitesi olu?turmak? ??te bu, al???k olmad??? bir i?ti. Buna ra?men Joe, t?r?n?n tek ?rne?i olan ?iir n?shalar?n? internette bir e-ticaret ma?azas?na ta??yarak yeni teknoloji ?zerinde eski bir teknolojiye yeniden hayat verdi ve koca bir demir y???n?, bol miktarda m?rekkep ve ?ok?a zaman gerektiren elle tipo bask? sanat?n? yeniden canland?rd?. Joe, "E?er ben bile bir web sitesi yapabiliyorsam sizin i?in ?ocuk oyunca??d?r." diyor.

Kate'in Hikayesini ?zleyin

The Knitting Nana (ABD)

Kate

Kate

The Yarnit

| www.theyarnit.com

Kurulu? Tarihi2015

Sat?lan Yarnit'ler10.000'den fazla

Bir ?rg?c?yseniz muhtemelen iki d??man?n?z vard?r: Merakl? kediler ve kirli zeminler. New York, Cooperstown'da ya?ayan Kate, pahal? iplikleri ?rg? i?leri i?in ger?ek birer kabus olan bu iki durumdan koruman?n daha iyi bir yolu olmas? gerekti?ini biliyordu. Bu fikirden yola ??karak, k?rsal b?lgedeki ?iftlik evinde Yarnit adl? ?r?n? icat etti. ?nemli bir etkinlikten bir gece ?nce, bir web tasar?mc?s? taraf?ndan kuru temizleyiciye g?t?r?len Kate, o anda kendisine bir web sitesi yapmaya karar vermi?. Bug?n Yarnit ?rg? d?nyas?n?n yeni y?ld?z? konumunda ve Kate her sabah d?nyan?n d?rt bir yan?ndan sipari?lerle uyan?yor. Emeklili?e inanmad???n? s?yleyen Kate, giderek b?y?yen k???k bir i?letmeyi y?netmenin ve her g?n yeni hedeflerle uyanman?n kendisini daha mutlu etti?ini s?yl?yor.

Caroline'in Hikayesini ?zleyin

The Etsy Artist (ABD)

Caroline

Caroline

Scampi in SF

| www.scampiinsf.weebly.com

Kurulu? Tarihi2015

Boyanan Tuval Say?s?50

Caroline 15 senedir eline bir f?r?a bile almam??t?, ama Paris'ten San Francisco'ya ta??nd?ktan sonra ?ehrin canl? renkleri ona ilham verdi. Beyaz tuvalin ba??na ge?en Caroline, koyu pembe, nane ye?ili ve sar? tonlarda resimler ?izmeye ba?lad?. Caroline en ba??ndan beri bir web sitesine sahip olmak i?in "resmi bir ressam" olmas? gerekti?ine inan?yordu; hatta bunun i?in Etsy'de bir site de olu?turmu?tu. Ancak ?ok ge?meden, daha ?zelle?tirilebilir bir ?ey arad???n? fark etti. Sanat?n? sergiledi?i dijital vitrinin en az ?izdi?i resimler kadar ?zg?n olmas?n? istiyordu. O da Weebly ?zerinde bir site olu?turdu ve art?k g?n?l rahatl???yla "resmi bir ressam" oldu?unu s?yleyebiliyor.

Michelle'in Hikayesini ?zleyin

The Leather Maker (ABD)

Michelle

Michelle

XO Bruno

| www.xobruno.com

Kurulu? Tarihi2012

Sat?lan ?anta Say?s?1800

Xobruno'dan Michelle, ger?ek bir ma?azaya yat?r?m yapmay? d???nmeden ?nce dijital bir ma?azayla kendi el i?i deri ?anta i?letmesini kurdu. Her par?adaki detayl? tasar?m, ki?isel r?tu?lar ve i??ilik, ?irketine ad?n? verdi?i babaannesinden ??rendi?i bir ?eydi. Rusya'dan Reno'ya kadar ald??? m??teri sipari?leriyle d?nyan?n d?rt bir taraf?ndan m??terilerin dikkatini ve be?enisini ?ekti. Michelle'in e-ticaret ma?azas?n?n b?y?mesi sonunda ona Portland'daki Burnside Street'te ilk at?lye-ma?azas?n? a?ma f?rsat? verdi.

Heidi'nin Hikayesini ?zleyin

The First Time Farmers (ABD)

Heidi

Heidi

Botany Bay Farm

| www.botanybayfarm.com

Kurulu? Tarihi2014

Sat?lan Yumurta Say?s?Say?lamayacak kadar ?ok

Birbirine s?k? ba?larla ba?l? bu aile, de?i?iklik karar? vermeden ?nce ya?ad?klar? ?ehri memleket olarak g?r?yordu. Washington k?rsal?nda, ?ehir tantanas?ndan uzak, daha sakin, birbirleriyle daha da g??l? ba?lar kurabilecekleri bir ?iftli?e yerle?tiler. Ne var ki ailede tek bir ki?i bile ?ift?ilikten anlam?yordu. Ama s?ral? otlama kavram?ndan ald?klar? ilham, "?ift?ini tan?" hareketi ve d?nyan?n beslenme ?eklini de?i?tirme arzular? ile bir araya geldi?inde, bu riski almaya karar verdiler. ?u an Botany Bay ?iftli?i'nin et, tavuk ve yumurta ?r?nleri birinci s?n?f ?ark?terilerde sat?l?yor ve ?evrimi?i sipari? almak i?in e-ticaret sitelerinden faydalan?yorlar. Aile ba?lar? daha da g??lendi?i gibi, YouTube'teki videolar? izleyerek bir buza??n?n nas?l do?urtuldu?unu, bir bah?eye nas?l bitki ekildi?ini ve hatta bir web sitesinin nas?l yap?ld???n? ??rendiler. Kendilerini "yeni nesil teknoloji merakl?s? ?ift?iler" olarak tan?ml?yorlar!

Ania ve Rosie'nin hikayesini izleyin

WHISTLE AND BANGO (?ngiltere)

Ania ve Rosie

Ania ve Rosie

WHISTLE AND BANGO (?ngiltere)

| www.whistleandbango.com

Kurulu? Tarihi2013

Sat?lan bilezik say?s?:1000'den fazla

Londra'n?n merkezinde kiralar, e?yalar ve i? kurmak ?ok pahal?; hatta astronomik desek yeridir. Ama Whistle & Bango'yu kuran 27 ya??ndaki iki giri?imci arkada?, markalar?n? ve i?lerini sadece ve sadece Londra'da kurabileceklerini s?yl?yorlard?; ??nk? bu i?i yaln?zca online olarak yapmaya karar vermi?lerdi. Weebly e-ticaret sitelerini olu?turduktan sonra iki arkada? ?smarlama, ?ngiliz usul? bileziklerini d?nyan?n d?rt bir k??esine satmaya ba?lad?lar ve ?r?nleri d?nya ?ap?nda gen? y?ld?zlar?n, blogger'lar?n ve ilham kaynaklar?n?n bileklerini s?slemeye ba?lad?. Hayalleri, Prenses Kate Middleton'? Buckingham Saray?'na kolunda kendi ?rettikleri bileziklerden biriyle girerken g?rmek (ki bunun i?in Prenses'in telefonundan veya diz?st? bilgisayar?ndan whistleandbango.com'a girip ufak bir al??veri? yapmas? yeterli.)

David ve Paul'un hikayesini izleyin

DOUKSNOW (?ngiltere)

David ve Paul

David ve Paul

DOUKSNOW (?ngiltere)

| www.douksnow.com

Kurulu? Tarihi2009

Sat?lan snowboard say?s?:30'dan fazla

?ngiltere'nin Cotswolds b?lgesi kar?ndan ?ok ya?muruyla ?nl?d?r. Ama hava ?artlar? bu iki kafadar? ?ngiltere'nin tek el yap?m? snowboard ?irketini kurmaktan al?koyamam??. ?irkete DOUK ad?n? vermi?ler; bu isim ?ngiltere ta?ras?nda yayg?n bir s?zc?k oyunu olan "David Ombler UK"den geliyor. Bhutan Kral? gibi snowboard sporuna g?n?l veren ?nl?ler ve d?nyan?n d?rt bir yan?ndan y?zlerce ki?i i?in ?zel ?r?nler ?ret onlar i?in bir gurur kayna??. ?yle de yo?unlar ki, kayak yaparken bile i?ten kopam?yor; ?o?u zaman da? ba??ndayken m??terilerine mobil uygulama ?zerinden cevap veriyorlar. Harbiden s?per i?!

Carmel'in Hikayesini ?zleyin

FARM LIGHTING (?rlanda)

Carmel

Carmel

FARM LIGHTING (?rlanda)

| www.farmlighting.ie

Kurulu? Tarihi2015

Sat?lan ampul say?s?:50

Sordu?unuzda "web tasar?mc?s?y?m" demiyor; sadece "mand?rac?n?n kar?s?y?m" diyor. Ama bu durum, iki erkek ?ocuk annesi Carmel'i ?rlanda'n?n g?neybat? k?rsal?ndaki ?iftliklerinde kendi i?ini ve e-ticaret sitesini kurmaktan al?koymam??. Carmel ?iftlikte tasarruf sa?laman?n yollar?n? ararken tam anlam?yla "kafas?nda bir ampul yanm??": LED ampullere ge?erek elektrik faturas?n? %70 azaltan Carmel, daha sonra bu "muazzam parlakl?ktaki" ampulleri toptan sat?n al?p ?rlanda'daki di?er ?ift?ilere satmaya karar vermi?. Carmel b?ylece hem di?er ?ift?ilere yard?mc? oluyor hem de kendi ?iftliklerinin ?o?u zaman istikrars?z olan mand?rac?l?k gelirlerine destek sa?l?yor.

Alexandre'?n Hikayesini ?zleyin

WALL-IN (Fransa)

Alexandre

Alexandre

WALL-IN (Fransa)

| www.wall-in.com

Kurulu? Tarihi2012

Sat??:8000 metrekare yenilik?i duvar kaplamas?

?? dekorasyona merakl? olan Alexander, Wall-in'i Fransa'n?n bat?s?ndaki, Angers'te, ortak kullan?lan bir i? yerinde; duvar kaplamas? tasar?mlar?n? ?zenle se?ip m??terilerine da??tarak kurdu. Web sitesini olu?turup arama motoru optimizasyonunu ger?ekle?tirdikten sonra sipari? ve i? hacimde h?zl? bir art?? yakalayan gen? giri?imci, ?imdi ?irketini uluslararas? arenada b?y?tmeyi hedefliyor. Alexander, internette yakalad??? muazzam y?kseli?ten ald??? g??le, Asya k?tas?ndan gelen y?kselen talebe cevap vermek i?in 2016'ta Hong Kong'da yeni bir ?ube a?may? planl?yor.

H?l?ne ve Larissa'n?n hikayesini izleyin

CMYPARIS (Fransa)

H?l?ne and Larissa

H?l?ne and Larissa

CMYPARIS (Fransa)

| cmyparis.weebly.com

Kurulu? Tarihi2015

Paris'in gizli cevherleri:70'ten fazla

Ba?lang??ta sadece birka? arkada? vard?; sonra onlar da arkada?lar?n? getirdi ve i?ler b?y?d?. Hepsi de Paris'e yapacaklar? ziyareti planlamak i?in H?l?ne ve Larissa'ya dan???yordu. Kimi sanat ve romantizm, kimi bolca tantana pe?indeydi; ama hepsi de sadece Paris'in yerlilerinin bildi?i gizli cevherleri ke?fetmek istiyordu. ?ki arkada?, artan talep kar??s?nda bu e?lenceli hobilerini k???k bir i?letmeye d?n??t?rmeye karar verdiler ve bir web sitesi kurdular. ?u anda bu web sitesi ile Paris'te daha yerel tatlar arayan t?m ziyaret?ilere hem kendilerine ula?ma imkan? sunuyor hem de Paris'i ger?ek bir Parisli gibi ya?ayabilmeleri i?in onlara ?ok ?zel ipu?lar? veriyorlar.

Markus'un Hikayesini ?zleyin

Busch (Almanya)

Markus

Markus

Busch (Almanya)

| www.busch.bz

Kurulu? Tarihi2012

Sat?lan Masa Say?s?:5000'den fazla

Markus, k?kl? bir aile i?letmesi olan marangoz at?lyelerini babas?ndan devralmaya haz?rlan?yordu. Derken ?irketin en b?y?k m??terisi ba?ka bir firmayla ?al??maya ba?lad?. Bunun ?zerine Markus, el yap?m? ah?ap mobilyalara merakl? yeni m??teriler bulmak i?in yarat?c?l???n? konu?turmaya karar verdi. Marangoz at?lyelerini ak?ll? bir web tasar?m? ve hesapl? bir maliyetle online bir ma?aza haline getirmenin zaman? gelmi?ti. Markus, Weebly ?zerinde bir sayfa olu?turdu ve Avrupa'n?n d?rt bir yan?ndan m??terilerin ilgi oda?? olmay? ba?ard?. Markus bug?n hem kaliteli mobilyalar ?retiyor hem de eski aile ?irketini modern bir dijital vitrine ta??yor.

Ricardo'nun Hikayesini ?zleyin

Bir Milyon Kaplumba?ay? Kurtarmak (Meksika)

Ricardo Yepez

Ricardo

Bir Milyon Kaplumba?ay? Kurtarmak (Meksika)

| www.tortugasfundacionyepez.com

Kurulu? Y?l?:1967

Kurtar?lan kaplumba?a say?s?:Milyonlarca

Ricardo Yepes, Veracruz sahil hatt?nda ya?ayan ve nesli t?kenme tehlikesiyle kar?? kar??ya olan be? kaplumba?a t?r?n? (d?nya genelinde yedi t?r? var ve hepsi tehlike alt?nda) korumay? ama?layan Fundaci?n Yepez adl? vakf?n y?neticisi. Weebly sayesinde vak?f sadece yurt d???nda ismini duyurmakla kalmam??, d?nyan?n d?rt bir yan?ndan g?n?ll?lere ula?m?? ve online olarak ba??? da toplamaya ba?lam??.

T?m d?nyada 40 milyon insan g?veniyor

?cretsiz deneyin