Warunki korzystania z usługi

Ostatnia aktualizacja: 6 listopad 2017 r.Treści niedozwolone

Witryny zawierające następujące treści są niedozwolone na Weebly:

 1. Dla dorosłych : prezentujące nagość w kontekście seksualnym, eksponujące genitalia lub inne motywy przeznaczone wyłącznie dla dorosłych.
 2. Chronione prawem autorskim : muzyka, filmy lub gry, do których użytkownikowi nie przysługują prawa.
 3. Mowa nienawiści : treści promujące przemoc lub podżegające do nienawiści wobec określonych osób lub grup ludzi m.in. na tle religijnym, etnicznym, płciowym lub orientacji seksualnej. Powyższe przykłady nie wyczerpują listy osób ani grup, mogących stać się celem mowy nienawiści.
 4. Spam / pozycjonowanie : strony, których jedynym celem jest podbicie rankingu w wyszukiwaniach Google, „lajków” na Facebooku, itp.
 5. Phishing : strony mające na celu skłonienie odwiedzającego do ujawnienia nazwy użytkownika lub hasła.
 6. Treści zabronione prawem : wszelkie treści, które mogą być zabronione przepisami prawa amerykańskiego lub prawa innych krajów.
 7. Oszustwa : treści oferujące „szybkie wzbogacenie”, udział w piramidach finansowych, marketing wielopoziomowy i inne podejrzane struktury.
 8. Przeładowanie reklamą : zamieszczanie w witrynie zbyt dużej liczby reklam, np. trzy elementy reklamowe na stronie
 9. Hosting plików : w tym stron nie stworzonych w edytorze Weebly
 10. Męczący wygląd : witryny korzystające z elementów „customowego HTML”, skutkujące męczącym wyglądem, np. migające bannery, przeładowanie animacją lub treści, które mogą spowodować reakcje epileptyczne u przypadkowo odwiedzających witrynę
 11. Produkty zabronione prawem lub niemoralne : witryny oferujące lub sprzedające przedmioty zakazane przepisami prawa, broń, podróbki, przedmioty pochodzące z kradzieży, oszustwa, naruszenie prawa do prywatności / tożsamości, obelżywe, pornograficzne a także wytwarzane lub przeznaczone do użycia jako broń.

Powyższa lista zawiera tylko przykłady ale nie prezentuje wszystkich zakazanych treści. Dokładniejsze informacje przedstawiamy w poniższych Warunkach.

1. Akceptacja warunków

Witamy w serwisie Weebly, Inc. („Weebly”) przeznaczonym do tworzenia stron internetowych. Dostęp użytkownika do usług hostingu stron internetowych, witryn internetowych, narzędzi komunikacyjnych, aplikacji mobilnych i narzędzi e-commerce a także innych usług (zwanych łącznie „Usługami”) dostępnych za pośrednictwem naszej witryny i powiązanych z domeną http://weebly.com („Witryna”) podlega niniejszym Warunkom Świadczenia Usług („Warunki”). Warunki te stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Weebly, Inc. Warunki mają zastosowanie także wówczas, gdy użytkownik korzysta z Serwisu na próbę. Korzystając z Serwisu w jakikolwiek sposób użytkownik akceptuje niniejsze Warunki, Politykę Prywatności oraz inne informacje i wskazówki o charakterze prawnym zamieszczone w Witrynie. Korzystając z naszego Serwisu dla potrzeb swojej organizacji – użytkownik akceptuje niniejsze Warunki w imieniu tej organizacji. Użytkownik nieakceptujący Warunków nie może korzystać z Serwisu.

2. Opis usług

Nasz Serwis internetowy umożliwia użytkownikom, którzy zarejestrują się i utworzą konto („Posiadacze Kont”), tworzenie i aktualizowanie witryn internetowych online. Po rejestracji każdy Posiadacz Konta otrzymuje własną Witrynę Internetową i możliwość publikowania „Treści” (termin ten jest zdefiniowany w punkcie 8). Nowe funkcje Serwisu, w tym nowo udostępniane przez Weebly narzędzia i zasoby także podlegają niniejszym Warunkom. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania dostępu do internetu, bezpośrednio lub za pośrednictwem urządzeń z dostępem do treści internetowych, co może wiązać się z koniecznością poniesienia przez użytkownika ewentualnych opłat za dostęp do internetu. Ponadto, użytkownik musi zapewnić sobie sprzęt niezbędny do połączenia z internetem, włącznie z komputerem obsługującym taki dostęp. Serwis może wiązać się z otrzymywaniem od nas określonej korespondencji, takiej jak informacje o usługach, wiadomości o charakterze administracyjnym oraz Newsletter Weebly. Korespondencja ta stanowi element członkostwa w Weebly. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest wyłącznie z wykorzystaniem udostępnianego użytkownikom interfejsu Serwisu.

3. Rejestracja

Zarejestrowanie jako Posiadacz Konta wymaga podania nam ważnego adresu email oraz pewnych innych informacji („Dane Rejestracyjne”). Użytkownik wybiera hasło i nazwę konta dla swojej witryny w procesie rejestracji i otrzymuje identyfikator „Weebly ID”. Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności hasła i konta a także za wszelkie działania w ramach konta. Korzystając z Serwisu użytkownik zobowiązuje się podać i aktualizować prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne Dane Rejestracyjne. Jeśli podane informacje będą nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub Weebly będzie miał powody podejrzewać że taka sytuacja ma miejsce, Weebly może zawiesić lub zamknąć konto użytkownika i pozbawić użytkownika posiadanego i przyszłego dostępu do Serwisu lub jego części. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia nie mogą tworzyć ani korzystać z kont na Weebly.com. Uczniowie poniżej 13 roku życia mogą jednak korzystać ze specjalnych kont uczniowskich tworzonych dla nich przez nauczycieli w serwisie education.weebly.com, o ile nauczyciel uzyska na to zgodę rodziców ucznia.

4. Polityka prywatności Weebly

Polityka prywatności stanowiąca część niniejszych Warunków opisuje w jaki sposób Weebly gromadzi, chroni i wykorzystuje Dane Rejestracyjne oraz pewne inne informacje dotyczące użytkownika. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności i korzystania z zawartych tam informacji w celu świadomego podejmowania decyzji.

5. Konto związane z witryną internetową i bezpieczeństwo

Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo swojego konta i witryny internetowej, za wszelkie działania i czynności podejmowane w ramach konta oraz w związku z witryną internetową. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie informować Weebly na piśmie o każdym nieautoryzowanym użyciu konta i innych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że w żadnych okolicznościach Weebly nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania użytkownika lub osób trzecich, w tym za jakiekolwiek powstałe w ich wyniku szkody.

6. Prawa rzeczowe

Zarówno Serwis jak i całość objętego tajemnicą i będącego przedmiotem praw rzeczowych oprogramowania wykorzystywanego w związku z Serwisem, Materiałami, treściami zawartymi w reklamach sponsorów lub informacjach prezentowanych użytkownikom za pośrednictwem Serwisu lub reklamodawców, a także wszelkie inne materiały i usługi udostępniane przez Weebly lub za jego pośrednictwem stanowią własność Weebly lub właściwych osób trzecich, które udzieliły licencji na korzystanie ze swoich materiałów lub treści, lub świadczą usługi na rzecz Weebly, i objęte są ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego, znaków towarowych, tajemnic handlowych i innych praw własności intelektualnej.

Termin „Materiały” oznacza wszelkie niezbędne oprogramowanie, teksty informacyjne, dokumentację oprogramowania, projekty „look and feel”, układ, fotografie, grafikę, dźwięk, materiały wideo, komunikaty, komunikację interaktywną i natychmiastową, niezależnie od tego czy są opublikowane czy przesłane prywatnie, a także wszelkie ich opracowania.

Weebly udziela użytkownikom zgody na korzystanie z Materiałów w takim zakresie, i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do uzyskania dostępu i korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszymi Warunkami. W ramach tak wyrażonej zgody użytkownik nie ma jednak prawa przechowywać, kopiować, powielać, publikować ponownie, modyfikować, ładować, zamieszczać, tłumaczyć, niszczyć, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, sprzedawać, dystrybuować, przenosić, przesyłać, wyświetlać, dekompilować, stosować metod odwrotnej inżynierii lub dezasemblacji, odkodowywać ani w inny sposób próbować odtworzyć kod programu lub inny kod źródłowy wykorzystany w Materiałach lub z nimi związany, ani dystrybuować Materiałów w sposób lub w zakresie wykraczającym poza jednoznacznie dozwolony niniejszymi Warunkami. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, przenosić, udzielać sublicencji, ustanawiać zabezpieczeń ani podejmować prób przenoszenia praw do Serwisu lub Materiałów, tworzyć dzieł zależnych w oparciu o Serwis lub Materiały lub wykorzystujące je w jakikolwiek sposób, w całości lub w częściach, z wyjątkiem zakresu jednoznacznie dozwolonego w niniejszych Warunkach. Korzystanie z Serwisu lub Materiałów dla celów innych niż jednoznacznie dozwolone w niniejszych Warunkach lub bez naszej uprzedniej zgody lub uprzedniej pisemnej zgody naszych licencjodawców lub reklamodawców – jest niniejszym jednoznacznie zabronione. Weebly zastrzega wszelkie prawa, które nie są jednoznacznie udzielone w niniejszych Warunkach.

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, logotypy, slogany i hasła (każdy zwany dalej „Znakiem” a wszystkie łącznie – „Znakami”) należą do Weebly lub do odpowiednich właścicieli. Jeśli niniejsze Warunki wyraźnie nie wskazują inaczej, bez jednoznacznej, pisemnej zgody Weebly lub właściwej osoby trzeciej będącej właścicielem Znaku użytkownikom nie udziela się żadnych licencji ani praw do korzystania ze Znaków.

Weebly nie chce otrzymywać od użytkowników informacji poufnych lub zastrzeżonych za pośrednictwem Serwisu lub emailem. O ile nie zostanie zawarte odmiennej treści porozumienie z należycie umocowanym przedstawicielem Weebly, wszelkie materiały, informacje i pomysły udostępniane nam w jakikolwiek sposób przez użytkowników mogą być rozpowszechniane lub wykorzystywane przez nas lub nasze podmioty powiązane bez wynagrodzenia na rzecz użytkownika i ponoszenia wobec niego odpowiedzialności, w każdym celu, w tym między innymi dla opracowania, wytwarzania i marketingu produktów. Postanowienie to nie dotyczy jednak Treści ani danych osobowych objętych Polityką prywatności Weebly.

7. Prawa użytkownika do własnych treści

Weebly nie rości sobie prawa własności do Treści użytkownika, ale użytkownik wyraża zgodę na hosting swoich Treści w Serwisie przez Weebly. Zgoda ta obowiązuje tylko tak długo, jak długo użytkownik korzysta z Serwisu lub pozostaje Posiadaczem Konta.

8. Treści, zasady postępowania, obowiązki

Całość informacji, danych, tekstów, programów, muzyki, dźwięku, zdjęć, grafiki, wideo, wiadomości, towarów, produktów, usług lub innych materiałów zamieszczanych w witrynie internetowej z wykorzystaniem Serwisu („Treści”) pozostają w sferze wyłącznej odpowiedzialności osoby, od której Treści te pochodzą. Użytkownik odpowiada za wszystkie Treści które załaduje, zamieści, prześle lub w inny sposób udostępni za pośrednictwem Serwisu. Weebly nie kontroluje treści publikowanych przez użytkowników w ramach Serwisu. Treści użytkownika nie mogą obejmować transakcji pomiędzy kupującymi a sprzedającymi, których nie można zidentyfikować ani danych o zachowaniach pozyskanych z wykorzystaniem platformy eCommerce Weebly (łącznie „Dane z Platformy”). Dane z Platformy należą do Weebly, które wykorzystuje je do prowadzenia działalności operacyjnej Serwisu, ulepszeń i analityki. Użytkownik odpowiada także za wykonywanie kopii zapasowych swoich Treści.

Osoby korzystające z Serwisu mogą spotkać się z treściami o charakterze obelżywym, nieprzyzwoitym lub budzącym sprzeciw. Weebly w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za Treści użytkownika ani osób trzecich, w tym między innymi za błędy lub braki w Treściach użytkownika, za szkody lub straty o jakimkolwiek charakterze poniesione w wyniku korzystania z Treści opublikowanych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik rozumie, że Weebly nie dokonuje selekcji Treści, zachowując jednak prawo (ale nie obowiązek) do odmowy zamieszczenia, do przeniesienia lub usunięcia Treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu. Weebly ma także prawo według własnego uznania usuwać wszelkie Treści naruszające niniejsze Warunki lub z innych względów budzące sprzeciw. Użytkownik samodzielnie ocenia i ponosi wszelkie ryzyka związane z korzystaniem z Treści. Użytkownik nie ma prawa polegać lub opierać się na Treściach wytworzonych przez Weebly. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że Weebly ma prawo zachować Treści oraz ujawniać je jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli w dobrej wierze uzna, że zachowanie lub ujawnienie tych Treści jest niezbędne w celu: (a) przestrzegania zasad postępowania prawnego; (b) zapewnienia wykonania niniejszych Warunków; (c) ustosunkowania się do twierdzeń, że Treści naruszają prawa osób trzecich; lub (d) ochrony praw, majątku lub osobistego bezpieczeństwa Weebly, naszych użytkowników lub innych osób.

Techniczne przetwarzanie i przesyłanie Serwisu, w tym Treści, może wiązać się z (a) przesyłaniem ich w sieciach; oraz (b) dokonywaniem zmian i adaptacji do wymogów technicznych przyłączonych sieci lub urządzeń.

Użytkownik nie ma prawa:

 1. ładować, publikować, przesyłać ani w inny sposób udostępniać Treści:
  1. niezgodnych z prawem, szkodliwych, stanowiących groźby, molestowanie, stanowiących delikt, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, będących pomówieniami, naruszających prywatność innych osób (w tym między innymi zawierających adresy, numery telefonów lub inne informacje kontaktowe bez pisemnej zgody osoby, do której dane te należą), nienawistnych lub budzących sprzeciw na gruncie rasowym, etnicznym lub innym;
  2. których użytkownik nie ma prawa przesyłać w świetle jakichkolwiek przepisów prawa, zobowiązań umownych lub zobowiązań do dochowania lojalności (np. informacje poufne przedsiębiorstw, informacje zastrzeżone i poufne powzięte lub ujawnione w związku z zatrudnieniem lub w oparciu o umowę o zachowaniu poufności informacji);
  3. naruszających patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie, prawo do prywatności i tożsamości lub inne prawa rzeczowe przysługujące innym osobom (np. muzyka, filmy, obrazy, e-booki lub gry, do których użytkownik nie ma praw);
  4. stanowiących niezamówioną korespondencję handlową czyli „spam”. Ta kategoria obejmuje nieetyczny marketing, reklamy i inne praktyki w jakikolwiek sposób związane ze „spamowaniem”, takie jak (i) rozsyłanie korespondencji masowej do odbiorców, którzy nie zamówili takiej korespondencji od użytkownika, lub zawierającej nieprawdziwy adres zwrotny, (ii) promowanie witryn internetowych zawierających niestosowne łącza, tytuły, opisy, lub (iii) promowanie własnej witryny w drodze zamieszczania na forach publicznych komunikatów o identycznej treści;
  5. zawierających wirusy, robaki, trojany lub inne formy kodu komputerowego, pliki lub programy które powodują przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności Serwisu, oprogramowania, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, lub mogą wpływać na możliwość dostępu użytkownika Weebly do Serwisu;
  6. mających na celu wykorzystanie użytkownika, w rodzaju zachęt do „szybkiego wzbogacenia”, „zarabiania pieniędzy na surfowaniu”, w tym wszelkich form piramid finansowych lub marketingu wielopoziomowego i innych podejrzanych struktur;
  7. przeznaczone „dla dorosłych”, takie jak zawierające nagość w kontekście seksualnym lub inne Treści o tematyce przeznaczonej dla dorosłych lub eksponujących odsłonięte genitalia;
 2. w jakikolwiek sposób szkodzić niepełnoletnim;
 3. prześladować, uprawiać „stalking” ani w inny sposó niepokoić innych osób;
 4. podszywać się pod inną osobę lub podmiot, w tym między innymi pod pracownika Weebly, lidera, przewodnika lub gospodarza forum, lub fałszywie prezentujących lub w inny sposób fałszujących obraz powiązań użytkownika z inną osobą lub podmiotem;
 5. fałszować nagłówków lub dokonywać innych manipulacji identyfikatorami w celu zamaskowania pochodzenia Treści przesyłanych za pośrednictwem Serwisu;
 6. zakłócać lub przerywać pracę Serwisu, serwerów lub sieci przyłączonych do Serwisu, lub nie stosować się do wymogów, procedur, polityk lub regulaminów sieci przyłączonych do Serwisu;
 7. umyślnie lub nieumyślnie naruszać właściwe przepisy lub regulacje stanowe, federalne lub zagraniczne. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszystkich właściwych przepisów prawa dotyczących przesyłania danych technicznych poza granice USA lub kraju zamieszkania. Korzystając z Witryny, Serwisu lub Materiałów poza USA użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich właściwych przepisów prawa, w tym między innymi zasad dotyczących akceptowalnych praktyk online, prywatności danych oraz regulacji importowych i eksportowych innych krajów;
 8. popularyzować działania bezprawne lub zawierających instrukcje na ich temat, zachęcać do wyrządzenia fizycznej krzywdy lub szkody osobie lub grupie osób, lub popierać akty okrucieństwa wobec zwierząt. Powyższe kategorie obejmują, między innymi, przekazywanie instrukcji budowy bomb, granatów, innych broni lub urządzeń zapalających;
 9. wykorzystywać Serwis jako usługę przekierowującą do innej witryny lub niezgodnie z zasadami manipulujących rankingami Google lub innym pozycjonowaniem, „lajkami” Facebooka lub podobnymi systemami sieci i witryn społecznościowych, lub podobnymi mechanizmami głosowania;
 10. próbować pozyskać od osoby trzeciej hasła lub informacje identyfikujące taką osobę dla celów niezgodnych z prawem lub w ramach phishingu;
 11. przekraczać zakres korzystania Serwisu przysługujący użytkownikowi (np. poprzez dostęp i korzystanie z narzędzi, których użytkownik nie ma prawa używać lub usuwanie, dodawanie lub zmienianie komentarzy lub treści innych użytkowników);
 12. zamieszczać więcej niż trzy jednostki reklamowe na stronie lub reklamy, które w inny sposób wyraźnie ograniczają użyteczność Witryny;
 13. ładować pliki wyłącznie w celu hostowania ich przez Weebly do użytku poza witryną internetową stworzoną z wykorzystaniem Serwisu (np. stworzoną w edytorze Weebly);
 14. tworzyć witryny internetowe o męczącym wyglądzie wynikającym z użycia własnych rozwiązań w programowaniu. Przykładami takiego męczącego wyglądu może być nadużywanie migających bannerów, nadużywanie animacji czy stosowanie treści mogących skutkować napadami epileptycznymi u przypadkowego odwiedzającego;
 15. korzystać w jakikolwiek sposób z oprogramowania open source objętego licencją GNU Affero General Public License wersja 3, lub wyższą;
 16. nadużywać emaila, czatu lub usług telefonicznych lub przedstawicieli zapewniających wsparcie.

Weebly ma prawo zamknąć każde konto i użytkownika, którzy naruszają powyższe zakazy.

9. Sprzedaż z wykorzystaniem Weebly

Niektóre z naszych Serwisów i Materiałów mogą oferować użytkownikom możliwość sprzedaży lub zakupu towarów i usług z wykorzystaniem hostowanych lub zaprojektowanych przez Weebly witryn (takie towary i usługi nazywane są dalej „Produktami Komercyjnymi”). Weebly zapewnia tylko platformę, na której kupujący i sprzedający mogą zawierać transakcje dotyczące Produktów Komercyjnych. Aby sprzedawać z wykorzystaniem Weebly użytkownik musi mieć ukończone co najmniej 18 lat lub osiągnąć pełnoletność w kraju zamieszkania, lub w kraju z którego korzysta z Serwisu. Użytkownik musi też podać pełne imię i nazwisko / nazwę prawną, aktualny adres, ważny adres email oraz inne wymagane przez nas informacje. W przypadku wątpliwośc dotyczących własności konta zastrzegamy sobie prawo żądania dokumentów niezbędnych do ustalenia lub potwierdzenia własności konta. Dokumenty takie mogą obejmować, między innymi, skan pozwolenia na prowadzenie działalności, oficjalnego dowodu tożsamości, ostatnie cztery cyfry numeru karty kredytowej zapisanej w przechowywanych danych itp.

Płatności związane z zakupem Produktów Komercyjnych przez kupujących przetwarzane są przez współpracujące z nami, zewnętrzne podmioty obsługujące płatności. Nabywcy Produktów Komercyjnych przy wprowadzaniu danych do płatności i przekierowaniu do serwisu zewnętrznego dostawcy obsługującego płatności otrzymują informację zawierajacą łącze do warunków świadczenia usług i polityki poufności właściwego zewnętrznego dostawcy usług. Do obsługi płatności mają zastosowanie wyłącznie warunki świadczenia usług i polityka poufności zewnętrznego usługodawcy. Weebly nie ponosi odpowiedzialności za działania zewnętrznych dostawców takich usług. Oprócz innych zasad i wymogów opisanych w niniejszych Warunkach użytkownik zobowiązany jest stosować się do poniższych zasad oferując, sprzedając lub kupując Produkty Komercyjne.

UŻYTKOWNIKOM ZABRANIA SIĘ:

 1. oferowania i sprzedawania Produktów Komercyjnych, które:
  1. są zabronione lub potencjalnie zabronione przez prawo, w tym m.in. podrobione, pochodzące z kradzieży lub będące oszustwem. Produkty Komercyjne sprzedawane z wykorzystaniem Serwisu muszą spełniać wszystkie właściwe wymogi prawa; dotyczy to także Produktów Komercyjnych sprzedawanych osobom fizycznym poza USA;
  2. naruszają lub mogą potencjalnie naruszać prawa własności intelektualnej lub prawo do ochrony prywatności innych osób, lub mogą skutkować zniesławieniem, pomówieniem lub być w inny sposób poniżające;
  3. Weebly według własnej oceny uzna za niestosowne, agresywne, pornograficzne, epatujące jednoznaczną seksualnością lub przemocą;
  4. zostały wytworzone przede wszystkim do użytku jako broń, w tym broń palna, są urządzeniami zastrzeżonymi lub amunicją. Zastrzegamy sobie prawo do oceny we własnym zakresie czy dany Produkt Komercyjny stanowi „broń” w rozumieniu niniejszych Warunków;
 2. wykorzystywać wizerunku i nazwiska osoby trzeciej (w tym osób cieszących się uznaniem lub popularnych) do oferowania lub sprzedaży Produktów Komercyjnych bez uprzedniego uzyskania zgody takiej osoby trzeciej.

10. Opłaty i warunki płatności

Użytkownik może wybrać zawarcie umowy z Weebly na okres jednego (1) miesiąca, sześciu (6) miesięcy, dwunastu (12) miesięcy lub dwudziestu czterech (24) miesięcy. Niektóre funkcje Serwisu są odpłatne, zgodnie z opisami poszczególnych rodzajów Usług w Witrynie („Opłaty”). Użytkownik decydujący się na korzystanie z tych funkcji zobowiązuje się do zapłaty wszystkich właściwych Opłat. Zastrzegamy prawo do dokonywania w każdym czasie zmian cen i/lub łączenia w pakiety niektórych Usług dla celów wyceny. Użytkownik upoważnia Weebly do przeprowadzenia niezbędnych weryfikacji celem walidacji jego konta i informacji finansowych.

Wszystkie Opłaty wyrażone są w USD w kwotach netto, bez uwzględniania podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych pobieranych przez organy podatkowe, do których zapłaty zobowiązany jest użytkownik. Użytkownik kupujący za Opłatą oferowane przez Weebly Usługi udziela zgody Weebly lub zewnętrznemu usługodawcy działającemu w jego imieniu na przechowywanie danych swojej karty płatniczej i upoważnia nas do obciążenia (a) Opłatami z tytułu zakupionych Usług oraz (b) kwotami wszelkich podatków związanych z korzystaniem przez użytkownika z Usług, karty płatniczej, której dane użytkownik udostępnił. Użytkownik zobowiązuje się jednocześnie do zrefundowania Weebly wszelkich kosztów dochodzenia swoich wierzytelności oraz zapłacenia odsetek od kwot przeterminowanych zobowiązań. W przypadku wygaśnięcia karty płatniczej, o której informacje użytkownik przekazał i nieprzekazania danych nowej karty płatniczej lub w przypadku likwidacji konta użytkownik wyraża zgodę na dalsze fakturowanie przez nas i ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezapłacone Opłaty.

Z KOŃCEM OKRESU OBOWIĄZYWANIA UMOWY JEJ OBOWIĄZYWANIE JEST AUTOMATYCZNIE PRZEDŁUŻANE NA KOLEJNY OKRES, CHYBA ŻE UŻYTKOWNIK DOKONA JEDNOZNACZNEJ REZYGNACJI, ZAŚ WYBRANA METODA PŁATNOŚCI ZOSTANIE WYKORZYSTANA DO DOKONANIA ODPOWIEDNIEGO OBCIĄŻENIA. UŻYTKOWNIK MOŻE WYŁĄCZYĆ FUNKCJĘ AUTOMATYCZNEGO PRZEDŁUŻANIA OKRESU OBOWIĄZUJĄCEJ UMOWY W KAŻDYM CZASIE. MOŻE TAKŻE WYSŁAĆ REZYGNACJĘ E-MAILEM NA ADRES HTTP://HC.WEEBLY.COM LUB DZWONIĄC W DOWOLNYM MOMENCIE NA INFOLINIĘ.

11. Rezygnacja; zmiany w Serwisie

Rezgygnacja z Serwisu ma skutek natychmiastowy. Po rezygnacji użytkownik nie ma dostępu do swojej witryny a Weebly może usunąć wszystkie zawarte na niej informacje. Weebly nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tak usuniętymi informacjami lub treściami.

Tak długo, jak zapewniamy Serwis, będziemy starali się go aktualizować, ulepszać i poszerzać. W efekcie zapewniamy użytkownikom dostęp do Serwisu w takim kształcie, w jakim istnieje w danym czasie, bez ponoszenia żadnych zobowiązań, o których nie ma mowy w niniejszych Warunkach. Możemy modyfikować (tzn. zmieniać limity przechowywanych danych i przepustowości), zastępować, odmawiać dostępu lub zawieszać i wyłączać całość lub części Serwisu, zmieniać i modyfikować wszystkie lub niektóre z oferowanych przez nas części Serwisu – według naszego uznania. Wszystkie te zmiany wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia na naszej witrynie lub w bezpośrednio przesłanym użytkownikowi komunikacie, chyba że użytkownik zostanie zawiadomiony o innym rozwiązaniu. Weebly zastrzega prawo do zatrzymania, usunięcia lub skasowania wszelkich Treści udostępnianych w ramach konta użytkownika, także bez zawiadamiania o tym zainteresowanego użytkownika, jeśli uzna, że są one sprzeczne z niniejszymi Warunkami. Dla uniknięcia wątpliwości, Weebly nie ma obowiązku przechowywania, utrzymywania ani zapewniania użytkownikom kopii Treści udostępnianych przez użytkownika lub przez innych przy korzystaniu z Serwisu. Zastrzegamy sobie także prawo do ograniczenia lub zaprzestania wsparcia telefonicznego lub czatowego w przypadku, gdy użytkownik wykorzystuje w nieproporcjonalnie dużym stopniu tego rodzaju usługi oferowane użytkownikom, lub w inny sposób negatywnie wpływa na możliwość świadczenia przez Weebly wsparcia innym klientom (przy czym ustalenia czy zachodzą takie okoliczności dokonamy we własnym zakresie).

12. Gwarancja zwrotu pieniędzy

W związku wszystkimi odpłatnymi kontami, oprócz abonamentu miesięcznego, Weebly zapewnia gwarantowany zwrot gotówki w ciągu pierwszych 30 dni od zakupu. Użytkownik niezadowolony z serwisu zapewnianego przez konto niezależnie od powodu może uzyskać pełną refundację jeśli zrezygnuje z założonego konta w ciągu 30 dni od jego aktywacji lub 30 dni od przedłużenia umowy. Wnioski o zwrot środków należy kierować korzystając z formularza udostępnianego na http://hc.weebly.com wpisując w linii tematu Refund Request (wniosek o refundację). Posiadany abonament Weebly można w każdym czasie zmieniać na droższy lub tańszy. W przypadku zmiany serwisu na tańszy, do konta użytkownika Weebly zostanie przypisana procentowo obliczona nadwyżka środków przypadająca na pozostały okres umowy, wynikająca z tej zmiany. Kredyt taki może zostać wykorzystany na opłacenie kolejnych miesięcy korzystania z serwisu Weebly, ale nie może być zrefundowany w gotówce. Obniżenie poziomu konta może wiązać się z utratą Treści, funkcji lub pojemności / przepustowości konta. Weebly nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju straty.

13. Usługi świadczone przez osoby trzecie; oprogramowanie i witryny internetowe; brak domniemanych poręczeń

Weebly nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód poniesionych w wyniku korzystania przez użytkownika z usług, produktów, oprogramowania, treści lub witryn osób trzecich (łącznie „Materiały Osób Trzecich”), niezależnie od tego, czy łącze lub odesłanie do Materiałów Osób Trzecich uzyskano za pośrednictwem Witryny czy w inny sposób. Materiały Osób Trzecich, takie jak emaile, e-commerce i obsługa płatności, w tym między innymi opcje płatności zapewniane przez Authorize.net, PayPal, Square, Stripe, Apple i Android/Google mogą być objęte warunkami świadczenia usług i politykami prywatności właściwych osób trzecich; użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się, przyjęcie i przestrzeganie takich warunków i polityk zanim skorzysta z Materiałów Osób Trzecich. Użytkownik korzysta z Materiałów Osób Trzecich według własnego uznania i na własne ryzyko. Użytkownik, który nie zgadza się z warunkami świadczenia usług lub umową licencji nie powinien pobierać ani używać Materiałów Osób Trzecich. Korzystanie z Materiałów Osób Trzecich pozyskanych poprzez Serwis nie wiąże się z przeniesieniem na użytkownika żadnych praw, tytułów prawnych ani uprawnień do Materiałów Osób Trzecich oprócz tych, o których mowa w warunkach świadczenia usług lub umowie licencji danego usługodawcy. Odesłania do Materiałów Osób Trzecich obecne w Serwisie nie oznaczają, że Weebly zatwierdził lub w jakikolwiek sposób poręcza za te materiały.

Zewnętrzne Podmioty Obsługujące Płatności: dla celów przetwarzania płatności Weebly korzysta z usług osób trzecich, co pomaga w zagwarantowaniu bezpiecznego przetwarzania informacji płatniczych identyfikujących użytkownika. Przetwarzanie przez te podmioty danych osobowych użytkownika podlega ich własnym zasadom ochrony danych osobowych, które mogą ale nie muszą zapewniać tego samego stopnia ochrony danych osobowych co Polityka prywatności Weebly. Płatności są obecnie przetwarzane i obsługiwane przez dostawców zewnętrznych wskazanych poniżej. Przy przetwarzaniu każdej płatności informujemy użytkownika, który z tych podmiotów przetwarza płatność.

Apple Pay i Android Pay są aktywowane automatycznie dla użytkowników, którzy wybrali Stripe jako podmiot przetwarzający płatności. Użytkownik, który nie chce zaakceptować Apple Pay lub Android Pay jako rodzaju płatności musi samodzielnie deaktywować Apple Pay i/lub Android Pay. Opcje te można wyłączyć w ustawieniach wyjścia do kasy Sklepu. Korzystanie z Apple Pay i Android Pay oznacza akceptację Wytycznych Dozwolonego Użytkowania Apple Pay i/lub Warunków Świadczenia Usług Google/Android Pay (API).

14. Motywy

Użytkownik może, według uznania, wnieść własne motywy witryny internetowej („Własne Motywy”) do Serwisu, do korzystania przez innych użytkowników. Użytkownik niniejszym udziela i zobowiązuje się udzielić Weebly wyłącznej licencji na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji, obowiązującej na całym świecie, bez obowiązku dokonywania opłat licencyjnych, z prawem do korzystania, kopiowania, modyfikowania i tworzenia opracowań Własnych Motywów wnoszonych przez użytkownika do Serwisu, włącznie z kodem HTML i powiązanymi z nimi multimediami.

15. Warunki platformy projektowej

Korzystanie przez użytkownika z Platformy Projektowej Serwisu do projektowania witryn („Witryny Klientów”) na rzecz osób trzecich („Klienci Użytkownika”) podlega poniższym dodatkowym warunkom.

 1. Stosunki pomiędzy użytkownikiem a Klientem Użytkownika pozostają ściśle bilateralne. Weebly nie będzie stroną żadnej umowy między użytkownikiem a Klientem Użytkownika. Sposób i środki wykorzystywane do świadczenia usług przez użytkownika leżą wyłącznie w jego gestii; użytkownik zobowiązuje się jednak świadczyć te usługi w sposób terminowy i profesjonalny, zgodnie z praktyką branżową i zgodnie z niniejszymi Warunkami.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie Witryny Klientów wykonane w ramach swojego konta oraz za zgodność każdej Witryny Użytkownika z niniejszymi Warunkami.
 3. Jakkolwiek Weebly pragnie umożliwić użytkownikowi odsprzedaż usług Serwisu pod prywatną marką, Weebly nie poręcza w żaden sposó za tę marka i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za ewentualne niepowodzenie jej utrzymania.
 4. W przypadku skontaktowania się z nami przez Klienta Użytkownika – skierujemy go do właściwego użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik nie zapewni Klientowi Użytkownika wsparcia i Klient Użytkownika zwróci się do nas z prośbą o wsparcie informując, że użytkownik go nie zapewnił, zastrzegamy prawo do bezpośredniego wsparcia takiego Klient Użytkownika.
 5. Płatności z tytułu korzystania z Platformy Projektowej Serwisu obliczane są od każdej witryny internetowej. Każda Witryna Klienta przypisana do konta użytkownika i opublikowana na żywo w domenie Klienta Użytkownika stanowi podstawę do naliczenia miesięcznej opłaty serwisowej. Opłatą serwisową będzie obciążana karta kredytowa przypisana do konta Weebly użytkownika.
 6. Opłata serwisowa będzie pobierana co miesiąc z góry, za kolejny miesiąc usługi, w oparciu o łączną kwotę opłat serwisowych za wszystkie Witryny Klientów. W przypadku opublikowania nowej Witryny Klienta w trakcie trwania miesiąca – opłata zostanie pobrana proporcjonalnie do pozostałego czasu, przy fakturze za następny miesiąc.
 7. Z tytułu niewykorzystanych dni pozostałych w bieżącym cyklu rozrachunkowym nie będą dokonywane refundacje.
 8. Użytkownik rozumie i zgadza się, że jako Posiadacz Konta ponosi ostateczną odpowiedzialność za opłacenie wszystkich Witryn Klientów przypisanych do jego konta. Jeśli w którymkolwiek momencie zobowiązania płatnicze związane z Witryną Klienta nie zostaną wykonane, Weebly będzie miał prawo wyłączyć Witrynę Klienta do czasu uregulowania tych zobowiązań.

16. Odsprzedaż usług Serwisu

Użytkownikowi zabrania się reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać i wykorzystywać jakąkolwiek część Serwisu bez naszej jednoznacznej, pisemnej zgody, która może przybrać formę odrębnej umowy zawieranej z Weebly (np. umowy Weebly Cloud).

Weebly często wykorzystywane jest przez Projektantów do projektowania stron internetowych dla osób trzecich. Taki sposób korzystania jest dozwolony tylko zgodnie z jednoznacznie określonymi warunkami Platformy Projektowej wyszczególnionymi powyżej. W przypadku zaprojektowania witryn internetowych dla osób trzecich z wykorzystaniem innej wersji Weebly, każda z takich witryn musi mieć przypisane odrębne konto kontrolowane przez daną osobę trzecią, a użytkownik nie może grupować wielu witryn klienckich w ramach jednego należącego do siebie konta.

17. Rejestracja nazw domen, anulowanie nazw domen, zmiana podmiotu rejestrującego

Do usług rejestracji nazw domen („Obsługa Domen”) świadczonych użytkownikowi bezpośrednio przez Weebly mają zastosowanie dodatkowo następujące warunki. Użytkownik korzystając z Obsługi Domen zapewnianej przez Weebly wyraża zgodę na te warunki. Niektóre pakiety usług zawierają rejestrowanie przez Weebly nazw domen internetowych lub przedłużanie istniejącej rejestracji nazw domen („Nazwa Domeny”) w imieniu użytkownika. Dla celów pozyskiwania lub utrzymywania domen Weebly działa tylko jako przedstawiciel reprezentujący użytkownika w kontaktach z organizacją odpowiedzialną za przydzielanie nazw domen („Podmiot Rejestrujący”), którym będzie Register.com. Wszystkie nowe rejestracje i późniejsze odnowienia tych rejestracji będą więc także objęte warunkami świadczenia usług Register.com, dostępnymi pod adresem: http://www.register.com/policy/servicesagreement.rcmx. Weebly zastrzega sobie prawo do skorzystania z innego podmiotu świadczącego obsługę nazw domen w każdym czasie, a w takim przypadku warunki takiej nowej organizacji będą obowiązywały dodatkowo do niniejszych Warunków Obsługi Domen.

Weebly może zapewniać jedną (1) nazwę domeny nieodpłatnie na okres nie dłuższy niż jeden rok przy zakupie nowego abonamentu rocznego lub dwuletniego. Domena taka będzie przypisana do konta użytkownika Weebly na cały czas jego istnienia, zarejestrowana na użytkownika i może zostać przez niego zatrzymana tak długo, jak długo pokrywa on opłaty rejestracyjne naliczane po upływie pierwszego roku. Nieodpłatna nazwa domeny dotyczy tylko niektórych najwyższych kategorii domen (np. .com, .net i.org), przy podpisaniu nowego abonamentu.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przekazanie poprawnych i kompletnych danych posiadacza nazwy domeny („Posiadacz Domeny”) oraz kontakty administracyjne przy rejestracji domeny. We wszystkich sprawach technicznych należy kontaktować się z Weebly, Inc. Przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie nazwy domeny użytkownik ma obowiązek upewnić się, czy nazwa ta nie narusza praw żadnych osób trzecich i czy nie jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa. Weebly może odroczyć aktywację nazwy domeny do czasu otrzymania płatności uzgodnionej opłaty za obsługę rejestracyjną. Weebly nie ma możliwości wpływania na alokację domen przez Podmiot Rejestrujący. Weebly nie może zagwarantować, że dana domena zostanie dla użytkownika zarejestrowana, lub że przyznana nazwa domeny nie jest obciążona prawami osób trzecich, ani gwarantować ciągłość jej istnienia. Wszelkie informacje przekazywane przez Weebly na temat dostępności nazw domen opierają się na danych przekazywanych przez osoby trzecie i dotyczą chwili zgłoszenia żądania takiej informacji. Domeny nie uważa się za przyznaną do czasu zarejestrowania domeny na rzecz użytkownika, Posiadacza Domeny i dokonania wpisu w bazie danych Podmiotu Rejestrującego.

Początkowy okres rejestracji dla zakupionych domen może się różnić; rejestracja będzie automatycznie przedłużana po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy. Użytkownik będzie obciążany za automatyczne przedłużenie rejestracji czterdzieści pięć (45) dni kalendarzowych przed wygaśnięciem rejestracji nazwy domeny (nawet jeśli data taka będzie odbiegać od daty przedłużenia abonamentu Weebly). Użytkownik może, naturalnie, wyłączyć opcję automatycznego przedłużania rejestracji nazwy domeny w każdym czasie przed kolejnym automatycznym odnowieniem. Każda zakupiona nazwa domeny jest rejestrowana na rzecz użytkownika i użytkownik może ją zatrzymać tak długo, jak długo opłaca właściwe opłaty. W przypadku zakupu nowej domeny lub przedłużenia rejestracji istniejącej i anulowania zakupu w ciągu trzydziestu (30) dni od transakcji przez kontakt z http://hc.weebly.com, użytkownik może uzyskać pełną refundację. Prawo i tytuł użytkownika do nazwy domeny pozwala mu na przeniesienie zakupionej domeny do innego providera domen, jednak w takim przypadku nie będzie mu przysługiwać prawo do refundacji od Weebly z tytułu przeniesionych domen. Niezależnie od tożsamości Posiadacza Domeny lub innych informacji kontaktowych w rejestrach domeny użytkownika, każda domena rejestrowana za pośrednictwem Weebly z użyciem konta użytkownika Weebly podlega niniejszym Warunkom.

Utrzymywanie dokładnych i aktualnych informacji rozliczeniowych jest warunkiem prowadzenia konta Weebly użytkownika. Informacje te muszą obejmować pełne i prawdziwe imię i nazwisko Posiadacza Domeny, fizyczny adres do korespondencji (skrzynki pocztowe i adresy anonimowe nie są dozwolone), ważny adres email i numer telefonu. W przypadku zmiany tych informacji użytkownik powinien niezwłocznie poinformować nas o ich zmianie, dokonując ich aktualizacji online. Prosimy zauważyć, że w przypadku nieaktualnych informacji rozliczeniowych, w tym danych karty kredytowej, Weebly nie odnowi Obsługi Domen, w związku z czym nazwy domen mogą następnie wygasnąć.

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków oraz warunków świadczenia usług przez Podmiot Rejestrujący, użytkownik może przenieść wszystkie nazwy domen zarejestrowane za naszym pośrednictwem na inny podmiot rejestrujący, postępując zgodnie z instrukcjami online udostępnianymi przez Weebly. Jeśli z powodu błędu użytkownika, posiadacza konta lub nowego podmiotu rejestrującego Weebly nie będzie w stanie dokonać przeniesienia nazwy domeny na nowy podmiot rejestrujący wybrany przez użytkownika, wówczas zastrzegamy sobie jednoznacznie prawo do anulowania nazwy domeny w drodze wykreślenia jej z rejestru przez właściwy podmiot rejestrujący po upływie terminu wygaśnięcia. Zastrzegamy prawo do wyrażenia zgody na przeniesienie domeny tylko w przypadku uregulowania przez użytkownika wszelkich niespornych zobowiązań wobec Weebly.

Odzyskanie nazwy domeny po wygaśnięciu jej rejestracji nie zawsze jest możliwe i Weebly według własnego uznania ustala kiedy nazwa domeny może być wznowiona po wygaśnięciu rejestracji i jaka będzie z tym związana opłata. W przypadku utracenia domeny w wyniku braku płatności, Weebly ma prawo, według własnego uznania: (a) zarejestrować tę domenę na własną rzecz i z niej korzystać; (b) sprzedać lub przenieść nazwę domeny na osobę trzecią; lub (c) wykreślić nazwę domeny i umożliwić innym posiadaczom domen gdziekolwiek na świecie zarejestrowanie jej od nowa. Ponadto, użytkownik wyraża zgodę na obciążenie przez Weebly jego karty kredytowej przypisanej do konta Weebly celem odzyskania wszelkich kwot pozostałych na koncie użytkownika.

W niektórych okolicznościach rejestracja nazw domen może być kwestionowana na gruncie prawnym. W przypadku, gdy Weebly stanie się stroną postępowania w wyniku rejestracji nazwy domen dla użytkownika, użytkownik zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty, w tym koszty obsługi prawnej, obciążające Weebly oraz przejąć od Weebly odpowiedzialność z tytułu wszelkich takich czynności. W przypadku zawiadomienia Weebly o złożeniu skargi w sądzie lub organie administracji w sprawie domeny użytkownika, Weebly może we własnym zakresie: (a) zawiesić możliwość korzystania, dokonywania zmian lub przenoszenia zapisów rejestracyjnych użytkownika; i/lub (b) przekazać kontrolę nad zapisami rejestracyjnymi użytkownika właściwemu sądowi, wydając w tym celu uzyskany od podmiotu rejestrującego certyfikat.

Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie informować Weebly o utracie praw do domen zarejestrowanych przez Weebly w jego imieniu.

18. Usługi Email Marketingu

Do usług email marketingu świadczonych przez Weebly bezpośrednio użytkownikowi („Email Marketing”) mają dodatkowo zastosowanie poniższe warunki. Korzystając z usług Email Marketingu użytkownik zobowiązuje się przestrzegać tych warunków. Weebly może w każdym czasie zawiesić lub przerwać świadczenie Email Marketingu w przypadku nieprzestrzegania ich przez użytkownika.

Korzystając z Email Marketingu użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszystkich właściwych przepisów prawa krajowego i obcego. Obejmuje to zarówno przepisy prawa obowiązujące użytkownika jak i przepisy prawa obowiązujące Weebly i każdego z odbiorców, do których użytkownik zamierza wysyłać emaile („Odbiorcy”). Przykładami właściwych przepisów prawa mogą być przepisy dotyczące spamu, czyli niezamawianej korespondencji handlowej (dalej „Spam” lub „NKH”), bezpieczeństwa, treści obscenicznych, ochrony czci, praw własności intelektualnej, pornografii, terroryzmu, bezpieczeństwa narodowego, hazardu, ochrony niepełnoletnich oraz inne właściwe przepisy prawa. W zakresie odpowiedzialności użytkownika leży uzyskanie informacji i zrozumienie przepisów prawa dotyczących korzystania z Email Marketingu oraz emaili generowanych z wykorzystaniem usług Email Marketingu. Korzystając z Email Marketingu użytkownik ma także obowiązek przestrzegać zapisów Polityki prywatności dotyczących Email Marketingu. Z Polityką prywatności Weebly można zapoznać się tutaj.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje produkty i usługi oraz za wszelkie formy promocji i Treści zawarte lub przywoływane w emailach rozsyłanych z wykorzystaniem usługi Email Marketingu. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Email Marketingu zgodnie z prawem, w sposób bezpieczny, profesjonalny i zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi w branży, w tym między innymi prowadzić wiarygodne rejestry. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie swoje stwierdzenia a także za zapewnianie pomocy użytkownikom, obsługę gwarancyjną i wspieranie swoich produktów i usług.

Korzystanie przez użytkownika z Email Marketingu musi odbywać się zgodnie z wytycznymi Weebly. Poniżej opisane są przykładowe praktyki mogące stanowić naruszenie niniejszych Warunków w związku z generowaniem lub rozsyłaniem emaili lub wiadomości z wykorzystaniem Email Marketingu:

Użytkownikom zabrania się następujących praktyk:

 1. Korzystanie z Email Marketingu z naruszeniem Warunków Świadczenia Usług Weebly lub przepisów prawa mających zastosowanie do użytkownika lub jego Odbiorców;
 2. Korzystanie z Email Marketingu do rozsyłania Spamu. Użytkownik ma obowiązek zapewnić, że wszyscy Odbiorcy jednoznacznie wyrazili zgodę na otrzymywanie od niego emaili aktywnie wybierając opcję otrzymywania takich emaili. Emaile i wiadomości rozsyłane z wykorzystaniem Email Marketing muszą być zgodne z Polityką Antyspamową Weebly, której zasady nakreślone są poniżej:
  1. Weebly prowadzi politykę nietolerowania Spamu i świadomie nie wchodzi w żadne kontakty biznesowe z użytkownikami lub spółkami przewidującymi rozsyłanie Spamu/NKH. Nie sprzedajemy i nie wymieniamy danych osobowych z list klientów, którzy wyrazili zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej.
  2. Email uważa się za Spam jeśli: (a) tożsamość odbiorcy i kontekst są od siebie oderwane ponieważ wiadomość mogłaby tak samo dotyczyć wielu innych potencjalnych odbiorców; (b) nie można zweryfikować udzielenia przez odbiorcy świadomej, jednoznacznej i odwoływalnej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji i (c) przesłanie i otrzymanie wiadomości wydaje się dawać nieproporcjonalnie większe korzyści nadawcy.
  3. Klasyfikacja jako Spam jest zależna od zgody, nie od treści. Odbiorca powinien „aktywnie potwierdzić chęć” lub jednoznacznie wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości, czy to w odpowiedzi na jasne i wyraźne zapytanie, czy z własnej inicjatywy odbiorcy.
  4. Amerykańska ustawa CAN-SPAM Act reguluje i określa wymogi dotyczące korespondencji komercyjnej, przyznaje odbiorcom prawo do żądania zaprzestania jej wysyłki i ustanawia surowe sankcje za naruszenia tych przepisów. Inne regulacje i przepisy prawa obowiązujące w poszczególnych krajach także mają zastosowanie do marketingu elektronicznego i choć Weebly nie udziela porad prawnych, to zachęcamy użytkowników do zapoznania się z tymi przepisami, zwłaszcza w przypadku gdy zamieszkują lub przesyłają emaile do odbiorców poza USA.
  5. W przypadku otrzymania przez użytkownika skarg na Spam lub napotkanie problemów dotyczących zgodności z wymogami prawnymi, lub w przypadku zidentyfikowania przez Weebly potencjalnych problemów z listą kontaktów, Weebly w pierwszej kolejności zwróci się do użytkownika z pytaniami celem zrozumienia jego działalności i celów marketingowych. Jeśli Weebly ustali, że lista adresatów nie jest oparta na uzyskanych zgodach lub jest zbyt stara lub problematyczna aby z niej korzystać, zwrócimy się do użytkownika o usunięcie jej z konta. W szczególnych przypadkach możemy zwrócić się do użytkownika o znalezienie innego usługodawcy ze względu na oczywistą niekompatybilność naszych celów.
  6. Prosimy o zapoznanie się z FAQ Email Marketingu dostępnym w Help Center, gdzie użytkownik znajdzie dalsze wskazówki jak w sposób odpowiedzialny prowadzić wysyłkę wiadomości a także informacje o innych metodach stosowanych przez Weebly dla ochrony przed niepożądaną i niezamawianą korespondencją.
  7. Każdy przypadek podejrzeń, że użytkownik Weebly rozsyła niezamawiane emaile można zgłosić nam przesyłając takie emaile na adres abuse@weebly.com.
 3. Korzystanie z Email Marketingu do zwracania się o udostępnienie lub do przesłania informacji niepublicznych lub pozwalających na zidentyfikowanie osoby, dotyczących innych użytkowników lub innych osób bez zgody tych użytkowników lub osób wyrażonej jednoznacznie na piśmie (lub zgody ich rodziców – w przypadku niepełnoletnich), informacji prawnie zabronionych lub innych informacji, których użytkownik nie ma prawa próbować pozyskać, gromadzić ani rozpowszechniać.
 4. Korzystanie z Email Marketingu do rozsyłania kampanii emailingowych odsyłających do stron wyświetlających pornografię, inne treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, towary prawnie zabronione lub usługi lub inne Treści, które Weebly uważa za niestosowne.
 5. Przesyłanie wiadomości, informacji, danych, tekstu, oprogramowania lub obrazów, lub innych Treści, które nie należą do użytkownika i na które nie uzyskał zgodnie z prawem licencji, lub które są prawnie zabronione, szkodliwe, stanowią groźby, nadużycie, molestowanie, znieważenie, są wulgarne, obsceniczne, zniesławiające lub z innych względów budzą sprzeciw, a mogą naruszać prawa innej osoby do prywatności lub tożsamości.
 6. Przesyłanie przez Email Marketing nieetycznych, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd reklam, promocji lub działań i praktyk sprzedażowych.
 7. Publikowanie lub przesyłanie materiałów zawierających wirusy lub uszkodzone dane.
 8. Korzystanie z zakupionych lub dzierżawionych list mailingowych.
 9. Korzystanie z adresów email, nazw domen lub serwerów pocztowych osób trzecich bez ich należytej zgody.
 10. Wysyłanie emaili na nieskonkretyzowane adresy (np. webmaster@domain.com lub info@domain.com) lub listy dystrybucyjne, newsgrupy, na publicznie dostępne adresy emailowe prasy lub mediów lub na zakupione adresy email.
 11. Wysyłanie emaili skutkujące nieakceptowaną liczbą skarg na Spam lub NKH (nawet jeśli same emaile nie kwalifikują się jako Spam lub NKH).
 12. Wyłączanie lub niezamieszczanie łącza do rezygnacji z subskrypcji w każdym wysyłanym mailu, umożliwiającego Odbiorcy wypisanie się z listy mailingowej. Każdy taki link musi pozostać funkcjonalny przez co najmniej 60 dni od daty wysłania wiadomości i użytkownik zobowiązuje się nie usuwać i nie próbować usuwać lub wyłączać funkcji tego łącza;
 13. Wyłączenie możliwości złożenia lub niewykonanie żądania odbiorcy usunięcia z listy mailingowej użytkownika w terminie siedmiu (7) dni kalendarzowych od otrzymania tego żądania. Użytkownik nie może pobierać opłat, żądać od użytkownika podania jakichkolwiek danych osobowych oprócz adresu email ani żądać od odbiorcy, w formie warunku wykonania żądania usunięcia z listy mailingowej, podjęcia jakichkolwiek czynności innych niż przesłanie odpowiedzi na email lub odwiedziny jednej strony internetowej. Zgodnie z wymogami ustawy U.S. CAN-SPAM Act i innych właściwych przepisów prawa użytkownik potwierdza, że pozostanie odpowiedzialny za prowadzenie i wykonywanie żądań wypisania z listy mailingowej po zamknięciu konta Weebly z jakichkolwiek przyczyn.
 14. Ukrywanie pochodzenia lub treści emaila, fałszowanie lub manipulowanie adresem nadawcy emaila, zawartością linii tematu, nagłówkami lub informacją o trasie przekierowań maila. Dla każdego emaila lub wiadomości wysyłanej przez użytkownika z wykorzystaniem Email Marketingu: (a) pole „od” musi zawierać dokładną treść, nie wprowadzającą w błąd co do tożsamości nadawcy lub jego organizacji; (b) pole „temat” emaila musi odzwierciedlać faktyczną treść emaila i nie może zawierać żadnych treści wprowadzających w błąd lub mylących na temat ogólnej treści emaila. Użytkownik zgadza się, że będzie jedynym lub wskazanym nadawcą każdego emaila wysyłanego z wykorzystaniem Email Marketingu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa regulującego korzystanie przez użytkownika z Email Marketingu (np. amerykańskiej ustawy CAN-SPAM Act z 2003 r., kanadyjskiej ustawy antyspamowej Anti-Spam Legislation, S.C. 2010, c. 23 i Dyrektywy 2002/58/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej); użytkownik ma w związku z tym obowiązek przestrzegać tych przepisów prawa oraz przepisów prawa innych krajów mających zastosowanie do korzystania przez użytkownika z Email Marketingu, oraz ponosi odpowiedzialność za ich ewentualne naruszenia.
 15. Niewskazanie w każdym e-mailu ważnego, fizycznego adresu (który, jeśli użytkownik zlokalizowany jest w USA, może być ważnym adresem skrzynki pocztowej spełniającym wymogi rejestracyjne określone przez United States Postal Service) i brak łącza do takiej informacji. Dla Odbiorców w Unii Europejskiej każdy email musi dodatkowo zawierać numer wpisu nadawcy do właściwego rejestru działalności gospodarczej oraz numer VAT, lub łącze do tych informacji;
 16. Przesyłanie elementów „śmieciowych emaili”, „łańcuszków”, „piramid finansowych” (np. kuponów, rabatów, nagród lub innych zachęt) lub innych materiałów zachęcających Odbiorcę do przekazania emaila kolejnym odbiorcom.
 17. Nieprzestrzeganie regulacji eksportowych i importowych obowiązujących w USA i innych krajach.

Niektóre gałęzie obrotu gospodarczego charakteryzuje wyższa niż przeciętnie obecność nadużyć związanych ze Spamem. Z tego względu Email Marketing nie może być używany w niektórych gałęziach obrotu i przez niektórych nadawców. Kategorie te obejmują, między innymi:

 1. produkty farmaceutyczne;
 2. pracę nakładaczą, zarabianie pieniędzy online, struktury typu „wzbogać się” i tworzenie okazji do pozyskania „leadów” marketingowych
 3. handel online, codzienne porady handlowe lub treści związane z rynkiem papierów wartościowych;
 4. treści dotyczące pożyczek hipotecznych i kredytów;
 5. suplementy żywnościowe, ziołowe i witaminy;
 6. usługi, produkty lub porady związane z hazardem;
 7. marketing wielopoziomowy;
 8. marketingowe programy partnerskie i inne formy marketingu, w ramach których przedsiębiorca wynagradza partnerów za każdego odwiedzającego lub klienta przywiedzionego działaniami marketingowym partnera;
 9. poprawianie zdolności kredytowej lub oddłużanie
 10. podróbki i imitacje udające inne marki.

Użytkownik odpowiada za zapewnienie, aby Treści zawarte w emailach nie naruszały powyższych wytycznych. Weebly nie ma obowiązku, ale ma prawo monitorować konto użytkownika pod kątem zgodności z niniejszymi Warunkami i przyjętymi normami branżowymi. Weebly zastrzega prawo do blokowania emaili, usuwania Treści lub wydania zakazu używania Email Marketingu według własnego uznania jeśli uzna, że istnieje zagrożenie naruszeniem powyższych wytycznych lub niniejszych Warunków (w tym Warunków SendGrid). Użytkownik rozumie i zgadza się, że Weebly i właściwe osoby trzecie wspierające, publikujące lub dystrybuujące emaile użytkownika oraz Treści mają także prawo zmieniać formatowanie, edytować, monitorować, odrzucać, blokować lub usuwać emaile i Treści oraz zawiesić lub zakończyć usługi Email Marketingu w całości lub częściowo, permanentnie lub na pewien czas. Wykonanie żadnego z powyższych uprawnień nie skutkuje powstaniem po naszej stronie zobowiązań ani odpowiedzialności wobec użytkownika, ani odpowiedzialności za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa lub zobowiązań, co pozostaje w zakresie wyłącznych zobowiązań i odpowiedzialności użytkownika.

Jeśli użytkownik dowie się lub poweźmie podejrzenie o naruszeniu niniejszych Warunków, prosimy o zgłoszenia tego faktu Weebly tutaj. Weebly samodzielnie ustala, czy niniejsze Warunki są przestrzegane i zastrzega sobie prawo do zastosowania, bez zawiadomienia, wszelkich środków (prawnych, technicznych i innych) lub zapobiegania wprowadzania i obecności w swojej sieci NKH lub innych nieautoryzowanych emaili, wiadomości lub kampanii, i korzystania przez nie z tej sieci. Weebly ma prawo przerwać Email Marketing oraz wyłączyć konto Weebly użytkownika w każdym czasie i z dowolnego powodu. W przypadku wyłączenia konta, Weebly bezpowrotnie usunie konto i wszelkie powiązane z nim dane.

Dla potrzeb świadczenia usług Email Marketingu Weebly korzysta aktualnie z API SendGrid (www.sendgrid.com). Z tego względu korzystanie przez użytkownika z Email Marketingu podlega także warunkom świadczenia usług SendGrid w obowiązującym aktualnie brzmieniu i z uwzględnieniem ewentualnych ich zmian w przyszłości („Warunki SendGrid”), w tym między innymi Warunkom użytkowania SendGrid oraz ich Polityce prywatności. Warunki SendGrid stanowią dodatek do niniejszych Warunków i użytkownik ma obowiązek przestrzegać jednych i drugich w zakresie, w jakim dotyczą Email Marketingu. Weebly ma prawo zakończyć Usługi Osób Trzecich, w tym SendGrid, według własnego uznania, w każdym czasie, nie zawiadamiając o tym użytkowników i nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników lub osób trzecich. Zakończenie tych usług lub działania Usług Osób Trzecich mogą mieć wpływ na zdolność Weebly do zapewnienia wszystkich lub niektórych funkcji Email Marketingu, za co Weebly nie ponosi odpowiedzialności ani wobec użytkownika, ani wobec osób trzecich.

Weebly otrzymuje informacje udostępniane nam przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Email Marketingu, takie jak listy kontaktowe (w tym adresy email i inne informacje zawarte na tych listach) oraz Treści publikowane lub używane przez użytkowników w Email Marketingu lub w inny sposób. Weebly potwierdza, że takie listy kontaktowe („Informacje o Klientach”) oraz Treści stanowią własność użytkownika. Weebly nie sprzeda i nie wydzierżawi Informacji o Klientach bez uprzedniej jednoznacznej zgody użytkownika i nie będzie wykorzystywał Informacji o Klientach dla żadnych celów, innych niż opisane w Polityce Prywatności i w niniejszych Warunkach. SendGrid także może korzystać z Informacji o Klientach i innych informacji udostępnianych nam w ramach Email Marketingu zgodnie z Warunkami SendGrid.

Użytkownik niniejszym udziela nieodwołalnej, niewyłącznej, nie wymagającej opłat licencyjnych licencji na terytorium całego świata, z prawem do udzielania sublicencji, na używanie, powielanie, publikowanie, dystrybucję i wyświetlanie Informacji o Klientach, tylko w zakresie wymaganym przez Weebly w celu oferowania i prowadzenia usług Email Marketingu.

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za dokładność, jakość, integralność, zgodność z prawem, wiarygodność i adekwatność Informacji o Klientach. Użytkownik odpowiada za utrzymywanie, zabezpieczanie i przechowanie Informacji o Klientach zgodnie z właściwymi przepisami prawa i swoimi obowiązkami umownymi, w tym niniejszymi Warunkami. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest właścicielem lub przysługuje mu prawo do materiałów zawartych w jego emailach oraz Informacji o Klientach wymaganych przez Weebly do korzystania z Informacji o Klientach zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Korzystając z Email Marketingu użytkownik zgadza się, że wszelkie emaile i wiadomości oraz zawarte w nich Treści nie mają charakteru poufnego i automatycznie oświadcza lub zapewnia, że właściciel Treści lub praw własności intelektualnej jednoznacznie udziela nam nieodwołalnej, niewyłącznej, zbywalnej, nie wiążącej się z opłatami licencyjnymi licencji na terytorium całego świata, z prawem do udzielania sublicencji, na używanie, powielanie, tworzenie opracowań, modyfikowanie, publikowanie, edytowanie, tłumaczenie, dystrybucję, wykonywanie i wyświetlanie Treści lub praw własności intelektualnej w każdy sposób i w każdych znanych obecnie lub w przyszłości mediach, w tym w związku z własnym marketingiem i działalnością promocyjną.

W zakresie dozwolonym przepisami prawa Weebly ma prawo wykonywać i zachowywać kopie wszelkich Informacji o Klientach niezbędnych do świadczenia usług Email Marketingu oraz dla celów wykonywania na własne potrzeby kopii zapasowych lub w związku z koniecznością przestrzegania przepisów prawa i wymogów regulacyjnych. Weebly nie ma jednak obowiązku przechowywania kopii Informacji o Klientach, emaili i wiadomości, Treści ani innych danych użytkownika. Wykonywanie kopii zapasowych Informacji o Klientach leży w gestii użytkownika.

Weebly nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, że treści i materiały w naszej witrynie internetowej lub serwisie Email Marketingu są właściwe dla miejsc położonych poza USA. Osoby korzystające z dostępu do usług Email Marketingu z innych lokalizacji robią to na własne ryzyko i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie właściwych przepisów prawa dla danego miejsca. Zastrzegamy sobie prawo w każdym czasie i według własnego uznania ograniczać dostępność, ilość i możliwość korzystania z usług Email Marketingu poszczególnym osobom, regionom geograficznym lub jurysdykcjom.

19. Ochrona przed odpowiedzialnością

Użytkownik zobowiązuje się chronić Weebly, jego jednostki zależne, licencjodawców, jednostki powiązane, członków kierownictwa, członków organów zarządzających lub nadzorczych, przedstawicieli, współużytkowników marki, partnerów, pracowników, następców i cesjonariuszy (łącznie „Chronione Osoby”) od wszelkich form odpowiedzialności i zrefundować im wszelkie zobowiązania, straty, roszczenia, odszkodowania, koszty, wydatki lub żądania (w tym między innymi uzasadnione koszty obsługi prawnej), poniesione lub zaciągnięte przez Chronione Osoby na rzecz osób trzecich w związku z roszczeniami powstałymi: (a) w wyniku korzystania przez użytkownika (lub inną osobę używającą jego konta) z Serwisu, Witryny lub Materiałów, lub w związku z takim korzystaniem, (b) w związku z Treściami użytkownika, (c) w związku z Produktami Komercyjnymi oferowanymi przez użytkownika w Witrynie lub za jej pośrednictwem, lub z wykorzystaniem naszego Serwisu lub (d) w wyniku korzystania przez użytkownika z Obsługi Domeny lub w związku z tym. Powyższe dotyczy, między innymi, każdego naruszenia niniejszych Warunków przez kogokolwiek, kto korzysta z konta użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się na własny koszt zapewnić pełną współpracę w zakresie wymaganym przez Chronioną Osobę. Każda Chroniona Osoba może, według własnego wyboru, prowadzić obronę i kontrolować sprawę, w związku z którą przysługuje jej ochrona przed odpowiedzialnością wynikająca z niniejszych Warunków. Użytkownikowi zabrania się zawierać ugody w jakichkolwiek sprawach dotyczących Chronionych Osób bez uprzedniej zgody właściwej Chronionej Osoby.

20. Zastrzeżenia prawne dotyczące gwarancji i rękojmi

 1. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGI ŚWIADCZONE SĄ W KAŻDYM CZASIE W TAKIM KSZTAŁCIE I STANIE, W JAKIM ISTNIEJĄ. WEEBLY JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZA WSZELKIE FORMY GWARANCJI I RĘKOJMI, UMOWNYCH I USTAWOWYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI USTAWOWĄ RĘKOJMIĘ ZDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I BRAKU NARUSZEŃ.
 2. WEEBLY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, UTRATĘ DANYCH, INFORMACJI O KLIENTACH LUB DANYCH SPRZEDAWCÓW, PRZYCHODÓW ANI ZA INNE STRATY W DZIAŁALNOŚCI WYNIKAJĄCE Z OPÓŹNIEŃ, NIEPRAWIDŁOWYCH DORĘCZEŃ LUB BRAKU DORĘCZEŃ INFORMACJI, OGRANICZEŃ LUB UTRATY DOSTĘPU, BUGÓW LUB INNYCH BŁĘDÓW, NIEAUTORYZOWANEGO WYKORZYSTANIA W ZWIĄZKU Z UMOŻLIWIENIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA DOSTĘPU DO SERWISU LUB INNYCH INTERAKCJI Z SERWISEM. UŻYTKOWNIK ODPOWIADA ZA UTRZYMANIE DANYCH I INFORMACJI W SERWISIE I WYKONYWANIE ICH KOPII ZAPASOWYCH. WEEBLY NIE GWARANTUJE, ŻE (i) SERWIS BĘDZIE ZAWSZE SPEŁNIAŁ KONKRETNE WYMOGI UŻYTKOWNIKA, (ii) SERWIS BĘDZIE DOSTĘPNY BEZ PRZERW, TERMINOWO, BEZPIECZNIE I BEZ ŻADNYCH BŁĘDÓW, (iii) WYNIKI, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ UZYSKANE W RAMACH KORZYSTANIA Z SERWISU BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE, (iv) JAKOŚĆ PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI I INNYCH MATERIAŁÓW KUPOWANYCH LUB UZYSKIWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM SERWISU BĘDĄ SPEŁNIAĆ JEGO OCZEKIWANIA, ORAZ (V) WSZELKIE BŁĘDY SERWISU ZOSTANĄ SKORYGOWANE.
 3. WSZELKIE MATERIAŁY POBIERANE SĄ LUB W INNY SPOSÓB UZYSKIWANE Z WYKORZYSTANIEM SERWISU WEDŁUG DECYZJI I NA RYZYKO UŻYTKOWNIKA; UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNE SZKODY WYRZĄDZONE W SYSTEMIE KOMPUTEROWYM LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCE Z POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW.
 4. DANE, INFORMACJE, TREŚCI LUB MATERIAŁY ZAWARTE LUB UDOSTĘPNIONE W ZWIĄZKU Z SERWISEM NIE STANOWIĄ I NIE MAJĄ STANOWIĆ SUBSTYTUTU WIEDZY, DOŚWIADCZENIA, UMIEJĘTNOŚCI I POPRAWNOŚCI OCENY, KTÓRYMI DYSPONUJĄ PROFESJONALNI DORADCY PODATKOWI, PRAWNI LUB INNI. SERWIS NIE ŚWIADCZY DORADZTWA PODATKOWEGO ANI PRAWNEGO. UZYSKANIE TAKICH PORAD LEŻY W GESTII UŻYTKOWNIKA.
 5. NINIEJSZE WARUNKI DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE SERWISU. W RAMACH USŁUG ŚWIADCZONYCH INNYM UŻYTKOWNIKOM WEEBLY HOSTUJE WITRYNY INTERNETOWE PEWNYCH OSÓB TRZECICH („WITRYNY OSÓB TRZECICH”). WITRYNY OSÓB TRZECICH MOGĄ ZAWIERAĆ TREŚCI WYTWORZONE PRZEZ OSOBY TRZECIE, POZOSTAJĄC POZA ZASIĘGIEM ZARZĄDZANIA I KONTROLI ZE STRONY WEEBLY. WEEBLY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WITRYNY OSÓB TRZECICH, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA POPRAWNOŚĆ, ADEKWATNOŚĆ, PRAWIDŁOWOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ, PRAWDZIWOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ LUB TERMINOWOŚĆ TYCH WITRYN, JAKICHKOLWIEK UDOSTĘPNIANYCH NA NICH ŁĄCZY, ZA ICH ZMIANY LUB AKTUALIZACJE ANI ZA TOWARY LUB USŁUGI SPRZEDAWANE NA TYCH WITRYNACH. ODWIEDZINY I KORZYSTANIE Z WITRYN OSÓB TRZECICH PODLEGA WARUNKOM WŁAŚCIWYM DLA DANEJ WITRYNY OSOBY TRZECIEJ. HOSTING WITRYN OSÓB TRZECICH PRZEZ WEEBLY NIE MOŻE BYĆ INTERPRETOWANY JAKO PORĘCZENIE PRZEZ WEEBLY ZA TE STRONY LUB ZA PODMIOTY DOSTARCZAJĄCE DLA NICH TREŚCI LUB USŁUGI.
 6. ANI WEEBLY ANI ŻADEN PROVIDER BĘDĄCY OSOBĄ TRZECIĄ, ŻADEN PARTNER ANI PODMIOT POWIĄZANY NIE GWARANTUJĄ, ŻE WITRYNA, JEJ SERWERY, MATERIAŁY LUB USŁUGI CZY EMAILE WYSYŁANE Z WITRYNY LUB PRZEZ PROVIDERÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI, PARTNERÓW LUB PODMIOTY POWIĄZANE SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.
 7. WEEBLY I JEGO LICENCJODAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ NA TEMAT DOSTĘPNOŚCI LUB ZDATNOŚCI USŁUG, MATERIAŁÓW LUB WITRYNY DO UŻYTKU WE WSZYSTKICH REGIONACH GEOGRAFICZNYCH.

21. Ograniczenie odpowiedzialności

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA WEEBLY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKÓW ANI INNYCH OSÓB ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, TOWARZYSZĄCE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE ANI INNE O CHARAKTERZE PENALIZUJĄCYM, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ KORZYŚCI, WARTOŚCI FIRMY, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATĘ DANYCH LUB INNYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (NAWET JEŚLI WEEBLY BYŁO INFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY) WYNIKAJĄCE Z: (a) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU; (b) KOSZTÓW ZAPEWNIENIA SUBSTYTUCYJNYCH TOWARÓW I USŁUG ZWIĄZANE Z ZAKUPEM LUB POZYSKANIEM TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB USŁUG LUB PRZESYŁANYMI WIADOMOŚCIAMI LUB TRANSAKCJAMI ZAWARTYMI Z SERWISU LUB Z JEGO WYKORZYSTANIEM; (c) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU LUB ZMIAN PRZESYŁANYCH INFORMACJI LUB DANYCH; (d) STWIERDZEŃ LUB DZIAŁAŃ OSÓB TRZECICH W SERWISIE; LUB (e) INNYCH SPRAW ZWIĄZANYCH Z SERWISEM.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW Z WITRYNĄ, SERWISEM LUB MATERIAŁAMI JEDYNYM ŚRODKIEM NAPRAWCZYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI, Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, JEST MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, SERWISU I MATERIAŁÓW. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA WEEBLY, JEGO PODMIOTY POWIĄZANE I LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY, SERWISU, MATERIAŁÓW, TREŚCI UŻYTKOWNIKA, PRODUKTÓW KOMERCYJNYCH, TREŚCI GENEROWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI DOSTĘPNYCH W WITRYNIE LUB Z JEJ WYKORZYSTANIEM, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA BŁĘDY I ZANIECHANIA, NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB INNYCH PRAW OSÓB TRZECICH, ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY, SERWISU, MATERIAŁÓW, TREŚCI UŻYTKOWNIKA, PRODUKTÓW KOMERCYJNYCH, TREŚCI GENEROWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI DOSTĘPNYCH W WITRYNIE LUB Z JEJ WYKORZYSTANIEM, LUB W ZWIĄZKU Z NIMI.

22. Wyłączenia i ograniczenia

W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE JEST DOZWOLONE WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH FORM RĘKOJMI, OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY TOWARZYSZĄCE LUB NASTĘPCZE, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 20 I 21. W ZWIĄZKU Z TYM OGRANICZENIA OPISANE POWYŻEJ W PKT. 20 MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW.

23. Prawa zastrzeżone administracji amerykańskiej

Materiały w ramach Serwisu są oferowane z „PRAWAMI ZASTRZEŻONYMI”. Korzystanie, powielanie lub ujawnianie ich przez administrację amerykańską jest objęte ograniczeniami wynikającymi z właściwych przepisów prawa i regulacji. Korzystanie z materiałów przez administrację amerykańską stanowi potwierdzenie przysługujących nam do nich praw.

24. Klauzula arbitrażowa; rezygnacja z uczestnictwa w pozwach zbiorowych

Weebly pragnie mieć możliwość zająć się problemami użytkownika zanim użytkownik zdecyduje się na złożenie pozwu wobec Weebly. Prosimy o kontakt pod adresem dostępnym na http://hc.weebly.com. Skontaktujemy się z użytkownikiem emailem w celu polubownego załatwienia sporu. Użytkownik lub Weebly mogą wszcząć formalny proces rozstrzygania sporu w przypadku nierozwiązania go w ciągu 10 dni od takiego zgłoszenia.

UŻYTKOWNIK MOŻE PRZYSTĘPOWAĆ DO SPORU Z WEEBLY TYLKO INDYWIDUALNIE; UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE SKŁADAŁ POZWÓW JAKO POWÓD LUB CZŁONEK KLASY W RAMACH POSTĘPOWAŃ ZBIOROWYCH, SKONSOLIDOWANYCH LUB PRZEDSTAWICIELSKICH (NP. POZEW ZBIOROWY, ARBITRAŻ ZBIOROWY, PRYWATNOPRAWNE CZYNNOŚCI PROKURATORA GENERALNEGO LUB POSTĘPOWANIA SKONSOLIDOWANE Z INNYMI ARBITRAŻAMI).

Roszczenia dotyczące niniejszych Warunków, które nie zostaną rozstrzygnięte na drodze polubownej, o której mowa powyżej, będą rozstrzygane zgodnie z kompleksowym regulaminem arbitrażu (Comprehensive Arbitration Rules) Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. („JAMS”), przez skład trzech arbitrów powoływanych zgodnie z Regulaminem JAMS. Arbitraż odbywał się będzie w San Francisco w Kalifornii w języku angielskim a decyzja arbitrażu może być egzekwowana na drodze sądowej. Strona wygrywająca w postępowaniu związanym z niniejszymi Warunkami jest uprawniona do zwrotu kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków okaże się nieważna lub nieskuteczna, część taka będzie interpretowana w sposób najwierniej odzwierciedlający oryginalne zamiary stron, zaś pozostała część Warunków pozostanie w mocy i zachowa skuteczność bez ograniczeń.

Każda ze stron może składać w sądzie wyłącznie wnioski o zastosowanie środków zabezpieczających w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego korzystania z Serwisu lub jego nadużywania, lub w celu dochodzenia praw własności intelektualnej (np. praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub praw patentowych) bez poprzedzania tej czynności zgłoszeniem sporu do rozstrzygnięcia w drodze polubownej lub w drodze arbitrażu. Jeśli niniejsza klauzula arbitrażowa nie będzie miała zastosowania do użytkownika lub do jego roszczeń, postępowanie sądowe zostanie wszczęte przed sądem federalnym lub stanowym hrabstwa San Francisco w Kalifornii. Użytkownik i Weebly zgadzają się poddać osobistej i wyłącznej właściwości sądów w San Francisco, Kalifornia. NIEZALEŻNIE OD EWENTUALNEGO ODMIENNEGO BRZMIENIA PRZEPISÓW USTAW I INNYCH PRZEPISÓW PRAWA, WSZELKIE ROSZCZENIA LUB PRZYCZYNY POSTĘPOWANIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z SERWISU LUB NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB ZWIĄZANE Z NIMI MUSZĄ ZOSTAĆ ZGŁOSZONE W TERMINIE JEDNEGO (1) ROKU OD DNIA POWSTANIA TAKIEGO ROSZCZENIA LUB PRZYCZYNY, W INNYM PRZYPADKU BĘDĄ UWAŻANE ZA NIEODWRACALNIE PRZEDAWNIONE.

25. Postanowienia ogólne

Weebly może doręczać użytkownikom zawiadomienia emailem lub zwykłą pocztą. Serwis może także doręczać zawiadomienia o zmianach niniejszych Warunków lub innych kwestiach w formie wyświetlanych powiadomień lub linków do powiadomień adresowanych do użytkownika generalnie w ramach Serwisu. Niniejsze Warunki i stosunki pomiędzy użytkownikiem a Weebly podlegają prawu stanu Kalifornia, bez uwzględniania przepisów dotyczących kolizji praw. Użytkownik i Weebly zgadzają się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów w San Francisco w Kalifornii. Niewykonanie lub niedochodzenie przez Weebly praw lub uprawnień przysługujących mu na podstawie niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako rezygnacja z tych praw lub uprawnień. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy Weebly a użytkownikiem i regulują korzystanie przez użytkownika z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze porozumienia (w tym między innymi wcześniejsze wersje niniejszych Warunków). Użytkownik może także podlegać dodatkowym warunkom, mającym zastosowanie w przypadku korzystania z usług podmiotów powiązanych lub innych usług, treści należących do osób trzecich lub oprogramowania osób trzecich. Jeśli właściwy sąd uzna którekolwiek postanowienia niniejszych Warunków lub zawarte w nich dokumenty za nieważne, strony niezależnie od tego uzgadniają, że sąd powinien starać się uwzględniać intencje stron odzwierciedlone w takich postanowieniach, zaś wszystkie pozostałe postanowienia Warunków pozostają w mocy. Użytkownik zgadza się, że niezależnie od ewentualnych odmiennych przepisów ustawowych lub innych regulacji, roszczenia i przyczyny postępowania wynikające z korzystania z Serwisu lub niniejszych Warunków lub związane z nimi muszą zostać zgłoszone w terminie jednego (1) roku od dnia powstania takiego roszczenia lub przyczyny, w innym przypadku będą uważane za nieodwracalnie przedawnione. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych Warunków służą jedynie wygodzie posługiwania się tekstem i nie wywierają żadnych skutków prawnych ani umownych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że rezygnuje z prawa do uczestniczenia jako powód lub członek klasy w ewentualnych postępowaniach z pozwów zbiorowych lub postępowaniach przedstawicielskich. Ponadto, roszczenia więcej niż jednej osoby nie mogą być w żadnych okolicznościach konsolidowane w ramach jakiejkolwiek formy pozwów zbiorowych lub postępowań przedstawicielskich.

26. Naruszenia

W celu zgłoszenia naruszenia niniejszych Warunków prosimy skorzystać z formularza na stronie Zgłaszanie nadużyć.

Log zmian:

6 listopad 2017 r.: pkt. 8: wyjaśniona kwestia własności / kopii zapasowych “Treści”. Pkt. 8 i 11 dodane warunki dotyczące wsparcia użytkownika. Pkt. 13: dodane warunki dotyczące płatności z wykorzystaniem Apple Pay i Android Pay. Pkt. 21 i 22: wyjaśnione brzmienie zapisów zgodnie z wymogami New Jersey Truth-In Consumer Contract Warranty & Notice. Poprawione błędy pisarskie.

luty 2016: pkt. 18: Dodane usługi Email Marketingu. Aktualizacja numerów punktów.