Användarvillkor

FÖRETAGSINFORMATION:
Registrerat namn: Weebly, Inc.
Registrerad adress: 460 Bryant Street, # 100, San Francisco, Kalifornien, 94107 USA
Amerikanskt federalt momsregistreringsnummer: 20-8204191
Amerikanskt organisationsnummer, Delaware: 4277212

Momsregistreringsnummer i EU: EU826021571
Kontakt:
http://hc.weebly.com/hc/sv/requests/new


1. Godkännande av villkor

Välkommen till webbplatsskapartjänsten Weebly, Inc. (”Weebly”). Din användning och tillgång till webbplatsens hosting-tjänster, webbplatser, kommunikationsverktyg, mobilappar, App Center samt e-handelsverktyg och andra tjänster (gemensamt ”Tjänsten”) som finns tillgängliga via webbplatsen och tillhörande domäner hos http://weebly.com (”Webbplatsen”) omfattas av dessa användarvillkor (”Villkor”) och sker på egen risk. Du ingår ett avtal med Weebly och dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och Weebly. Dessa Villkor gäller också när du använder Tjänsten på prov. Genom att använda Tjänsten på något sätt godkänner du och accepterar dessa Villkor, vår Integritetspolicy och andra juridiska meddelanden eller riktlinjer som publiceras på Webbplatsen. Om du använder vår Tjänst för en organisation godkänner du dessa Villkor för organisationens räkning. Om du inte godkänner dessa Villkor får du inte använda Tjänsten.

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss genom att skicka in dina frågor till http://hc.weebly.com/hc/sv/requests/new.

Dessa Villkor innehåller ett skiljeavtal och andra viktiga villkor om hur eventuella krav kommer att lösas.  Se avsnitt 24 ”Tvistlösning; skiljeavtal; undantag” för mer information.

2. Beskrivning av tjänsten

Med vår webbaserade Tjänst kan användare som registrerar sig för ett konto (”Kontoinnehavare”) att skapa och uppdatera en webbplats. Efter registreringen får varje Kontoinnehavare sin egen webbplats och kan publicera ”Innehåll” (definierat i avsnitt 8). Alla nya funktioner i Tjänsten, inklusive lanseringen av nya Weebly-verktyg och -resurser, ska omfattas av dessa Villkor. För att använda Tjänsten måste du ha tillgång till Internet, antingen direkt eller genom enheter som har åtkomst till webbaserat innehåll, och du måste betala alla avgifter som uppstår i samband med Internet-uppkopplingen. Dessutom måste du tillhandahålla all utrustning som behövs för att upprätta en sådan anslutning till Internet, inklusive en webbaktiverad dator.

Tjänsten kan innehålla vissa meddelanden från oss, såsom servicemeddelanden, administrativa meddelanden och Weeblys nyhetsbrev. Dessa meddelanden anses vara en del av Weebly-medlemskapet. Du kan inte öppna Tjänsten på något annat sätt än via de gränssnitt vi erbjuder dig.

3. Registrering

För att registrera dig som en Kontoinnehavare måste du förse oss en giltig e-postadress och annan information (”Registreringsdata”). Du väljer ett lösenord och en kontobeteckning för dina webbsidor under registreringsprocessen och kommer få ett Weebly-ID. Du är ansvarig för att hemlighålla lösenordet och kontot samt ansvarar ensamt för alla aktiviteter som sker på ditt konto. När det gäller användning av Tjänsten samtycker du till att tillhandahålla och vidmakthålla sann, korrekt, aktuell och fullständig Registreringsdata. Om du lämnar någon information som är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig, eller om Weebly har rimliga skäl att misstänka att sådan information är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig, kan vi stänga av eller säga upp ditt konto och neka all nuvarande eller framtida användning av Tjänsten eller någon del därav. Det är förbjudet att skapa eller använda konton via Weebly.com om du inte är behörig eller kapabel att ingå avtal, till exempel om du inte är myndig i ditt land eller din region eller om du är under 13 år i USA. Om du inte är myndig i ditt land eller din region eller om du är under 13 år i USA kan du bara skapa eller använda ett Weebly.com-konto med övervakning och samtycke från din förmyndare, eller alternativt genom ett särskilt studentkonto som skapats av en lärare genom education.weebly.com, under förutsättning att läraren har fått ett undertecknat medgivande från din förmyndare.

4. Weeblys Integritetspolicy

Vår integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor, beskriver hur vi samlar in, skyddar och använder dina Registreringsdata och viss annan information om dig. Genom att använda Tjänsten garanterar du att du har läst Integritetspolicyn, och att du kommer att använda den information det innehåller till att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut.

5. Webbplatskonto och säkerhet

Du är ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och din webbplats, för alla aktiviteter som sker eller åtgärder som vidtas på kontot eller som är kopplade till webbplatsen. Du förbinder dig till att omedelbart meddela oss skriftligen vid otillåten användning av kontot eller andra brott mot säkerheten. Vi kommer inte under några omständigheter ta något ansvar förluster eller skador som uppstår på grund av din underlåtenhet att följa denna säkerhetsskyldighet. Du accepterar och godkänner att vi inte under några omständigheter kommer hållas ansvariga på något sätt för någon av dina eller tredje parts handlingar eller försummelser, inklusive skador av något slag som uppstår på grund av sådana handlingar eller försummelser.

6. Äganderätt

Tjänsten, all konfidentiell och proprietär programvara som används i samband med Tjänsten, Material, innehåll som finns i annonser från sponsorer eller information som presenteras för dig via Tjänsten eller av annonsörer samt allt annat material och alla andra tjänster som tillhandahålls av eller genom Weebly ägs av oss eller andra parter som har licensierat sitt material, innehåll eller de tjänster som tillhandahålls oss, och är skyddade av upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar.

”Material” syftar på all erforderlig programvara, all informationstext, programvarudokumentation, utformning av layouten och dess ”look och känsla”, fotografier, grafik, ljud, video, meddelanden, interaktiva meddelanden och snabbmeddelanden, design och funktioner, filer, dokument, bilder eller annat material, oavsett om det har publicerats offentligt eller överförts privat, liksom alla bearbetningar därav.

Weebly ger dig tillstånd att använda Material i den utsträckning, och endast i den utsträckning, som krävs för att få tillgång till och använda Tjänsten i enlighet med dessa Villkor. Detta tillstånd ger dig inte rätt att lagra, kopiera, reproducera, ompublicera, modifiera, ladda upp, publicera, översätta, skrapa, hyra, leasa, låna ut, sälja, distribuera, överföra, visa, dekompilera, bakåtkompilera, disassemblera, dechiffrera eller på annat sätt försöka hitta någon programkod eller källkod som används i eller med Material, eller på annat sätt distribuera Material som inte uttryckligen är tillåtet enligt dessa Villkor. Du får inte sälja, överlåta, underlicensiera, bevilja en säkerhetsrätt till eller på annat sätt försöka att överföra någon rättighet till Tjänsten eller Materialet, skapa derivat baserade på Tjänsten eller på något annat sätt kommersiellt exploatera Tjänsten eller Materialet, helt eller delvis, utöver vad som uttryckligen tillåts enligt dessa Villkor. All användning av Tjänsten eller Material i något annat syfte än vad som uttryckligen tillåts häri eller utan föregående samtycke (t.ex. licens för öppen källkod från Weebly), eller skriftligt medgivande från våra licensgivare eller annonsörer, i förekommande fall, är uttryckligen förbjuden. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa Villkor.

Alla varumärken, servicemärken, logotyper, slogans och säljfrämjande fraser (individuellt och gemensamt ”Märke” och ”Märken”) tillhör Weebly eller deras respektive ägare. Om inte annat specifikt anges häri beviljas ingen licens eller rättighet att använda något Märke utan skriftligt tillstånd av Weebly eller respektive tredjepartsägare av Märket.

Vi vill inte få konfidentiell information eller proprietär information från dig genom Tjänsten eller via e-post. Om inte annat godkänts skriftligen av en auktoriserad Weebly-representant, kan material, information eller idéer som du överför till oss på något sätt spridas eller användas av oss eller våra affiliates, utan ersättning eller ansvar gentemot dig, för vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter. Denna bestämmelse gäller dock inte för Innehåll eller personlig information som omfattas av vår Integritetspolicy.

7. Dina rättigheter i innehållet

Weebly gör inte anspråk på äganderätten till ditt Innehåll, men du ger oss din tillåtelse att vara värd för ditt Innehåll i Tjänsten. Detta tillstånd gäller endast så länge som du fortsätter att använda Tjänsten eller är en Kontoinnehavare.

8. Innehåll och uppföranderegler och skyldigheter

För all information, data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, meddelanden, varor, produkter, tjänster eller annat material som du lägger upp på en webbplats via Tjänsten (”Innehåll”) ansvarar den person innehållet härrör från. Du är ansvarig för allt Innehåll som du laddar upp, publicerar, överför eller på annat sätt tillgängliggör via Tjänsten. Vi kontrollerar inte Innehåll du lägger upp via Tjänsten. Genom att använda Tjänsten garanterar du att du efterlever alla lokala eller internationella lagar som påverkar dig, dina slutanvändare och ditt Innehåll. Ditt Innehåll inkluderar inte någon icke-personligt identifierbar köpare-/säljartransaktion eller uppgifter om beteende under användningen av Weeblys e-handelsplattsform (sammantaget ”Plattformsdata”). Weebly äger all Plattformsdata och använder det för servicearbeten, förbättringar och analyser. Du är även ansvarig för att skapa säkerhetskopior av ditt Innehåll.

Genom att använda Tjänsten kan du utsättas för innehåll som är kränkande, opassande eller stötande. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för ditt Innehåll eller innehåll från någon tredje part, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller brister i ditt Innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av publicerat, överfört eller på annat sätt tillgängliggjort Innehåll. Du är medveten om och accepterar att vi inte förhandsgranskar Innehåll, men att vi har rätt (men inte skyldighet) att avvisa, flytta eller ta bort Innehåll som är tillgängligt via Tjänsten. Efter eget gottfinnande har vi även rätt att ta bort Innehåll som bryter mot dessa Villkor eller på annat sätt är stötande. Du måste ta ställning till och ansvara för alla risker som är förknippade med användningen av Innehåll. Du kan inte förlita dig på något Innehåll som skapats av oss. Du godkänner att vi kan bevara Innehåll och också avslöja Innehåll om så krävs enligt lag eller i tron att sådant bevarande eller avslöjande är nödvändigt för att: (a) följa juridiska processer; (b) upprätthålla dessa Villkor; (c) svara på påståenden om att något Innehåll bryter mot tredje parts rättigheter; eller (d) skydda våra rättigheter, vår egendom eller vår personliga säkerhet och våra användare och allmänheten.

Den tekniska bearbetningen och överföringen av Tjänsten, inklusive Innehåll, kan innebära (a) överföring via olika nätverk; och (b) ändringar för att följa och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter.

Du kommer inte:

1. ladda upp, publicera, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra Innehåll som:

a. är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, invecklat, nedsättande, vulgärt, obscent, ärekränkande, inkräktande på annans privatliv (inklusive, men inte begränsat till, adress, e-post, något telefonnummer eller annan kontaktinformation utan skriftligt medgivande från den person sådan information avser), hatiskt eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande;

b. du inte har rätt att överföra enligt lag eller enligt avtal eller lojalitetsplikt (såsom insiderinformation, proprietär eller konfidentiell information som erhållits eller avslöjats som en del av anställningsförhållanden eller sekretessavtal);

c. gör intrång i patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt, rätten till privatliv eller publicitet, eller annan äganderätt av någon part (t.ex. musik, filmer, bilder, e-böcker eller spel som du inte äger rättigheterna till);

d. är oönskad kommersiell e-post eller ”spam”. Detta innefattar otillbörlig marknadsföring, reklam eller någon annan metod som är på något sätt kan ses som ”spam”, såsom (i) att skicka massmedelanden till mottagare som inte har begärt e-post från dig eller via en falsk avsändaradress, (ii) att marknadsföra en webbplats med olämpliga länkar, titlar, beskrivningar, eller (iii) att marknadsföra webbplatsen genom att publicera flera svar i offentliga forum som är identiska;

e. innehåller virus, maskar, trojanska hästar eller annan kod, filer eller program som stör, förstör eller begränsar funktionaliteten i Tjänsten, programvara, maskinvara eller telekommunikationsutrustning, eller som kan påverka möjligheten för någon Weebly-användare att öppna Tjänsten;

f. är avsett att utnyttja användare för att ”bli rik snabbt”, ”få betalt för att surfa”, i pyramidspel/fler-nivå-marknadsföring eller andra tvivelaktiga system; eller

g. är av vuxen karaktär, såsom nakenhet i ett sexuellt sammanhang eller något Innehåll med vuxna teman eller som visar exponerade könsorgan;

2. skadar minderåriga på något sätt;

3. ”förföljer”, ”mobbar” eller på annat sätt trakasserar någon;

4. utger sig för att vara en annan person eller enhet, inklusive, men inte begränsat till, en Weebly-tjänsteman, forumledare, guide eller värd, eller falskeligen uppger eller på annat sätt förvränger din anknytning till en person eller enhet;

5. förfalskar rubriker eller på annat sätt manipulerar igenkänningstecken för att dölja ursprunget av Innehåll som överförs via Tjänsten;

6. stör eller avbryter Tjänsten eller servrar eller nätverk som är anslutna till Tjänsten, eller bryter mot krav, procedurer, policyer eller regler för nätverk som är anslutna till Tjänsten;

7. avsiktligt eller oavsiktligt bryter mot gällande lokala, statliga, federala eller utländska lagar eller förordningar. Du måste följa alla tillämpliga lagar om överföring av teknisk data som exporteras från USA eller det land där du bor. Om du använder Webbplatsen, Tjänsten eller Material utanför USA är du ensam ansvarig att följa alla tillämpliga lagar, inklusive, utan begränsning, regler för acceptabelt beteende på nätet, dataskydd samt export- och importbestämmelser i andra länder;

8. främja eller tillhandahålla instruktioner om olagliga aktiviteter, främja fysisk skada eller skada mot någon grupp eller individ, eller främja någon form av djurplågeri. Detta kan inkludera, utan begränsning, att ge instruktioner om hur man sätter ihop bomber, granater och andra vapen eller antändningsanordningar;

9. använda Tjänsten som en vidarebefordringstjänst till en annan webbplats eller bedrägligt manipulera Google eller andra SEO-ranking eller Facebook eller andra sociala nätverk eller mekanismer för att rösta eller reagera i sådana kanaler, såsom funktioner för att gilla ”Gilla” en företeelse;

10. efterfråga en tredje parts lösenord eller identifierande personuppgifter för olagliga eller nätfiskande ändamål;

11. gå utanför omfattningen för Tjänsten som du har registrerat dig för (t.ex. genom att öppna och använda verktyg du inte har rätt att använda eller ta bort, lägga till eller på annat sätt ändra andra användares kommentarer eller innehåll);

12. omfatta mer än tre annonsenheter per sida, eller någon reklam som kraftigt minskar användbarheten av Webbplatsen;

13. ladda upp filer med det enda syftet att hysa dem hos oss och använda dem utanför en webbplats som skapats med hjälp av Tjänsten (dvs. skapats med Weeblys redigerare);

14. skapa en webbplats som ger en skadlig användarupplevelse med egen programmering. Exempel härpå inkluderar, men är inte begränsade till, extremt blinkande annonser, överdrivna animerade rörelser eller innehåll som kan framkalla anfall hos intet ont anande besökare;

15. att under några omständigheter använda någon öppen källkod som omfattas av GNU Affero General Public License v.3 eller senare; eller

16. missbrukar våra e-post-, chat-, eller telefontjänster för support eller representanter.

Vi förbehåller oss rätten att säga upp konton eller användare som har brutit mot något av ovanstående förbud.

9. Sälja genom Weebly

Några av våra Tjänster och Material kan erbjuda dig möjligheten att sälja eller köpa varor och tjänster via webbplatser som hostas eller utformats av Weebly (sådana varor och tjänster kallas ”Kommersiella produkter”). Vi tillhandahåller endast en plattform för köpare och säljare, där de kan genomföra transaktioner avseende dessa Kommersiella produkter. För att sälja via Weebly måste du vara 18 år eller äldre, eller åtminstone vara myndig där du bor eller använder våra Tjänster, och du måste ange ditt fullständiga namn, din nuvarande adress, en giltig e-postadress och all annan information som begärs av oss. I händelse av en tvist angående kontoinnehav förbehåller vi oss rätten att begära dokumentation för att fastställa eller bekräfta kontoinnehav. Dokumentationen kan inkludera, men är inte begränsad till, en skannad kopia av din företagslicens, ett statligt utfärdat ID-kort, de fyra sista siffrorna på det registrerade kreditkortet osv.

När en köpare köper Kommersiella produkter kommer betalningar behandlas genom vår fristående betalningsleverantör. Köpare av Kommersiella produkter kommer att meddelas när de anger sin betalningsinformation, vilket hänvisar dem till betalningsleverantörens användarvillkor och integritetspolicy. Dessa betaltjänster styrs enbart av tredjepartsleverantörens användarvillkor och integritetspolicy. Vi är inte ansvariga för dessa tredjepartsleverantörers handlingar. Utöver de bestämmelser och villkor som anges i dessa Villkor måste du följa de regler som anges nedan när du erbjuder, säljer eller köper Kommersiella produkter. Du accepterar även att följa alla lokala, statliga, federala eller utländska lagar och regler, inklusive handels- och andra försäljningslagar som finns i det land där du bedriver verksamhet eller dit du skickar dina varor eller tjänster, inklusive de lagar som kan begränsa de typer av produkter eller varor du säljer eller till vem du säljer dem.

DU KOMMER INTE:

1. erbjuda eller sälja Kommersiella produkter som:

a. är olagliga eller potentiellt olagliga, inklusive sådana som är förfalskade, stulna, förbjudna på grund av historisk betydelse eller som är bedrägliga. Kommersiella produkter som säljs med hjälp av Tjänsten måste följa alla tillämpliga lagar, inklusive Kommersiella produkter som säljs till personer utanför USA;

b. gör intrång eller riskerar att göra intrång i immateriella rättigheter eller rättigheter till privatliv tillhörande annan, eller som kan vara kränkande, ärekränkande eller på annat sätt nedsättande;

c. vi anser, efter eget gottfinnande, vara olämpliga, stötande, pornografiska, sexuella eller våldsamma; eller

d. tillverkas som, eller i första hand är avsedda att användas som, vapen, inbegripet skjutvapen, förbjudna anordningar och ammunition. Vi förbehåller oss rätten att bestämma, efter eget gottfinnande, om Kommersiella produkter utgör ”vapen” enligt dessa Villkor; eller

2. använder bilder eller namn på någon tredje part (inklusive noterbara personligheter eller kändisar) när de erbjuder eller säljer Kommersiella produkter utan att först få sådan tredje parts tillstånd.

10. Avgifter/betalning

Du kan teckna ett avtal på en (1) månad, sex (6) månader, tolv (12) månader eller tjugofyra (24) månader med Weebly. Några av funktionerna i Tjänsten kräver betalning av avgifter, som beskrivs för varje Tjänst på webbplatsen (”Avgifter”). Om du registrerar dig för dessa funktioner måste du betala alla tillämpliga avgifter, och underlåtenhet att göra detta kan leda till att din webbplats och användningen av Tjänsten avpubliceras eller avaktiveras. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser och/eller kombinera vissa delar av Tjänsten för prissättningsändamål, och kan göra det när som helst. Du godkänner att vi gör alla rimligen nödvändiga undersökningar för att validera ditt konto och din finansiella information.

Alla Avgifter är exklusive alla skatter, avgifter eller tullar som tas ut av behöriga myndigheter, och du är ansvarig för betalning av dessa. Om du köper några Tjänster som vi erbjuder mot en Avgift, samtycker du till att Weebly, eller våra tredjepartsleverantörer, lagrar betalkortsinformation och godkänner att vi debiterar dig (a) eventuella avgifter för Tjänster du kan köpa och (b) eventuella skatter i samband med din användning av Tjänsterna till betalkort du anger, och att du kommer att ersätta oss för alla kostnader för insamling och ränta för alla förfallna belopp. Om betalkortet du anger löper ut och du inte uppge ny betalkortsinformation eller säger upp ditt konto, godkänner du att vi kan fortsätta fakturera dig och att du kommer att vara ansvarig för eventuella obetalda Avgifter.

I SLUTET AV AVTALSPERIODEN KOMMER DITT AVTAL FÖRNYAS AUTOMATISKT FÖR EN NY AVTALSPERIOD TILLS DU UTTRYCKLIGEN SÄGER UPP AVTALET, OCH ÖNSKAD BETALNINGSMETOD DEBITERAS DÄREFTER. DU KAN INAKTIVERA AUTOMATISK FÖRNYELSE FÖR DET AKTUELLA AVTALET NÄR SOM HELST. DU KAN SKICKA BEGÄRAN OM UPPSÄGNING NÄR SOM HELST GENOM ATT GÅ TILL http://hc.weebly.com/hc/sv ELLER GENOM ATT RINGA VÅRT HJÄLPCENTER.

11. Uppsägning; ändring av tjänst

Om du säger upp Tjänsten kommer uppsägningen att träda i kraft omedelbart. Efter uppsägningen kommer du inte längre ha tillgång till din webbplats och vi kan ta bort all information på din webbplats. Vi tar inget ansvar för sådan raderad information eller borttaget innehåll. Du har inte rätt till återbetalning när du säger upp Tjänsten efter den tid som anges nedan i avsnitt 12.

Under den tid vi tillhandahåller Tjänsten kommer vi att tillhandahålla uppdateringar, förbättringar och utökningar av Tjänsten. Mot bakgrund härav tillhandahålls Tjänsten i befintligt och tillgängligt skick på varje given dag, och har inga andra skyldigheter utöver vad som uttryckligen anges i dessa Villkor. Vi kan modifiera (t.ex. ändra gränser för datalagring eller kapacitet), ersätta, neka tillgång till, skjuta upp eller avbryta Tjänsten, helt eller delvis, eller ändra och modifiera priser för hela eller delar av Tjänsterna för dig eller för alla våra användare efter eget gottfinnande. Alla dessa ändringar träder i kraft vid publicering på vår Webbplats eller genom direkt kommunikation med dig om inget annat anges. Vi förbehåller oss vidare rätten att hålla inne, ta bort och eller kassera Innehåll som är tillgängligt som en del av ditt konto, med eller utan förvarning om vi anser att det står i strid med dessa Villkor. I syfte att undvika tvivel har vi ingen skyldighet att lagra, upprätthålla eller ge dig en kopia på Innehåll som du eller andra tillhandahåller när du använder Tjänsten.

Vi förbehåller oss även rätten att begränsa eller upphöra med telefon- eller chat-support för dig om du utnyttjar en oproportionerligt stor del av sådan kundservice eller på annat sätt påverkar vår förmåga att tillhandahålla support till andra kunder (enligt vårt eget gottfinnande)

12. Ångerrätt; pengarna-tillbaka-garanti

Beroende på vilket land du bor kan du ha ”rätt att dra dig ur” från betalkonton hos Weebly utan att ange några skäl inom fem (5) till fjorton (14) dagar från den dag du registrerar dig för Tjänsten. Weebly ger faktiskt dig ännu längre tid: en 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti. Om du är missnöjd med Tjänsten av någon anledning kan du få en full återbetalning om du säger upp ditt konto inom 30 dagar från aktiveringen, eller inom 30 dagar från det att avtalet förnyats. Skicka förfrågningar gällande ångerrätt och återbetalning till http://hc.weebly.com/hc/sv/requests/new med ämnesraden: Begäran om återbetalning, eller skicka en skriftlig begäran till: Attention – Refund Request, Weebly, Inc., 460 Bryant Street, Suite 100, San Francisco, California 94107 USA. För att utöva din ångerrätt måste du göra klart för oss att du vill dra dig ur detta avtal innan den 30 dagar långa ångerfristen upphör. För din bekvämlighet får du gärna kopiera och klistra in formulärsmallen nedan när du skickar in din ånger- eller återbetalningsbegäran, även om du inte måste använda detta formulär.

Formulärsmall

Jag meddelar härmed att jag frånträder mitt köpeavtal för tillhandahållande av
följande tjänst(er): _________________________

Beställt: _________________________

Namn: _________________________

Adress: _________________________

Signatur: _________________________
(om inlämnat icke-elektroniskt)

Beställningsdatum: _________________________

Om du väljer att dra dig ur detta avtal kommer vi att återbetala din betalning inom 14 dagar från den dag då du informerade oss om ditt beslut att dra dig ur, och vi kommer att ersätta dig via den betalningsmetod du använde i den ursprungliga transaktionen.

När som helst under avtalsperioden kan du uppgradera eller nedgradera din tjänst med Weebly. I händelse av tjänstenedgradering kommer en proportionell kredit utfärdas till ditt Weebly-konto för skillnaden mellan kostnaden för de två tjänsterna under återstoden av den ursprungliga avtalsperioden. Denna kredit kommer att tillämpas på framtida månaders tjänster med Weebly, och kan inte återbetalas till dig i kontanter. Nedgradering av kontot kan orsaka förlust av innehåll, funktioner eller kapacitet på kontot. Vi tar inte något ansvar för sådana förluster.

13. Tjänster, programvara och webbplatser från tredje part; inget underförstått stöd


Weebly är inte ansvarigt för förlust eller skada som uppstår till följd av din användning av tredjepartstjänst, produkt, programvara, innehåll eller webbplats (gemensamt ”Tredjepartsmaterial”), oavsett om du länkades eller dirigerades till Tredjepartsmaterial via Webbplatsen, i den mån Tredjepartsmaterial erbjuds i ditt område. Tredjepartsmaterial, såsom e-post, e-handel och betaltjänster, inklusive, men inte begränsat till betalningsalternativen Authorize.net, PayPal, Square, Adyen, Braintree  Stripe, Apple, och Android/Google kan omfattas av tillämpliga användarvillkor och integritetspolicyer från tredje part. Genom att använda sådana tjänster accepterar du och godkänner att du är ensamt ansvarig att granska, att acceptera och efterleva tredjepartsvillkor innan du använder Tredjepartsmaterial. Din användning av Tredjepartsmaterial sker på eget ansvar och egen risk. Om du inte samtycker till den tredje partens användarvillkor eller licensavtal ska du inte ladda ner eller använda Tredjepartsmaterial. Din användning av Tredjepartsmaterial som erhålls genom Tjänsten ger dig inga rättigheter, titel eller något intresse i Tredjepartsmaterial utöver de villkor som anges i tredjepartsleverantörens användarvillkor eller licens. Hänvisningar på Webbplatsen till något Tredjepartsmaterial är inte ett godkännande eller stöd från oss av sådant Tredjepartsmaterial.

Fristående betalningsförmedlare: Weebly använder fristående betalningsförmedlare för att underlätta en säker behandling av din personliga betalningsinformation. Dessa fristående betalningsförmedlares användning av dina personuppgifter styrs av deras respektive integritetspolicy, som kan innehålla ett integritetsskydd som är lika omfattande som Weeblys integritetspolicy. Betalningar behandlas och hanteras för närvarande med hjälp av tredjepartsleverantörerna nedan. Vi kommer att informera dig om vilka betalningsförmedlare som används vid behandling av dina betalningar.

Authorize.net - integritetspolicy

PayPal - integritetspolicy

Stripe - integritetspolicy

Apple Pay – integritetsmeddelande

Android Pay (Google-betalningar) – integritetsmeddelande

Apple Pay och Android Pay aktiveras automatiskt för användare som har valt Stripe för betalningsbehandling. Om du inte vill godkänna Apple Pay eller Android Pay som betalningstyp, är det ditt ansvar att inaktivera Apple Pay och/eller Android Pay. Du kan inaktivera dessa betalningsalternativ i din butiks utcheckningsinställningar. Din användning av Apple Pay och Android Pay utgör ditt godkännande av Riktlinjerna för Godtagbar Användning av Apple Pay och/eller Användarvillkoren för Google/Android Pay (API).

14. Teman

Om du vill kan du bidra med webbplatsteman ("Anpassade teman") till Tjänsten, för bruk av andra användare. Härmed beviljar du och accepterar att bevilja oss en exklusiv, evig, underlicensierbar, världsomfattande, oåterkallelig, royaltyfri rätt och licens att använda, kopiera, modifiera och skapa derivat av alla Anpassade teman som du har bidragit med till Tjänsten, inklusive HTML-kod och tillhörande medietillgångar.  Om du använder någon av Weeblys temakoder för att skapa Anpassade teman måste du följa licensvillkoren för sådan kod.

15. Villkor för designplattformen

1. Om du använder vår Designplattform för att utforma en webbplats (en ”Kundwebbplats”) för en tredje part (din ”Kund”) omfattas din användning av Tjänsten av dessa ytterligare villkor.

2. Ditt förhållande till Kunden rör enbart dig och Kunden. Vi kommer inte att vara en part till något avtal som sluts mellan dig med din Kund. Du väljer själv efter eget gottfinnande och egen kontroll hur du väljer att utföra dina tjänster, men du samtycker till att utföra dessa tjänster på ett snabbt och professionellt sätt, i linje med branschpraxis och i överensstämmelse med dessa Villkor.

3. Du accepterar fullt ansvar för alla Kundwebbplatser kopplade till ditt konto och för varje Kundwebbplats efterlevnad av dessa Villkor.

4. Även om vi har för avsikt att låta dig sälja tjänsten under ett eget varumärke garanteras detta egna varumärke inte på något sätt, och vi kommer inte på något sätt hållas ansvariga för underlåtenhet att upprätthålla detta egna varumärke.

5. Om din Kund kontaktar oss kommer vi att hänvisa dem till dig. Om du misslyckas att biträda din Kund och vi får information från Kunden att du inte svarar, förbehåller vi oss rätten att biträda din Kund direkt.

6. Betalningar för din användning av Designplattformen beräknas per webbplats. Varje Kundwebbplats som är kopplad till ditt konto som publiceras live till en Kunds domän kommer att medföra månatliga serviceavgifter. Dessa serviceavgifter faktureras till det kreditkort som registrerats för ditt Weebly-konto.

7. Serviceavgifter faktureras månadsvis i förskott för den kommande månadens tjänst, baserat på den totala serviceavgiften för alla Kundwebbplatser. Om en ny Kundwebbplats publiceras i mitten av månaden kommer ett proportionerligt belopp inkluderas på nästa månads faktura.

8. Ingen återbetalning kommer att ges för dagar som återstår i den aktuella faktureringsperioden.

9. Du förstår och accepterar att du som Kontoinnehavare är ytterst ansvarig för betalning för varje Kundwebbplats som är kopplad till ditt konto. Om betalningsskyldigheten för en Kundwebbplats vid något tillfälle inte uppfylls kan vi inaktivera Kundwebbplatsen till dess att full betalning erlagts.

16. Återförsäljning av Tjänst

Du kommer inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Tjänsten utan skriftligt tillstånd, vilket kan vara i form av ett separat skriftligt avtal med Weebly (t.ex. Weebly Cloud-avtalet).

Weebly används ofta av Designers till att formge webbsidor för en tredje part. Sådan användning är uttryckligen tillåten enligt villkoren för Designplattformen ovan. Om du formger webbplatser för tredje part på någon annan version av Weebly måste sådana webbplatser ha egna konton som kontrolleras av tredje part, och du kan inte gruppera flera kundwebbplatser under ett konto som ägs av dig.

17. Registrering av domännamn, uppsägning av domännamn och byte av registrator

För registrering av domännamn (”Domäntjänster”) som tillhandahålls direkt till dig från Weebly gäller även följande villkor. Din användning av Domäntjänster som tillhandahålls av Weebly utgör ditt medgivande till dessa villkor. I vissa av tjänstepaketen registrerar Weebly ett internetdomännamn eller förnyar ditt befintliga domännamn (”Domännamn”) för din räkning. I syfte att anskaffa och/eller upprätthålla domäner kommer Weebly endast agera som ombud mellan dig och den organisation som ansvarar för domännamnstilldelning (”Registrar”), som kommer att vara Register.com. Alla nya registreringar och efterföljande förlängning av dessa registreringar kommer därför också omfattas av villkoren för Register.com, som du hittar på: http://www.register.com/policy/servicesagreement.rcmx. Weebly förbehåller sig rätten att använda en annan domännamnsleverantör när som helst, i vilket fall villkoren för en sådan organisation kommer att gälla vid sidan av dessa Domänvillkor.

Det kan hända att Weebly tillhandahåller ett (1) gratis domännamn i upp till ett år, vid ett nytt köp av en ett- eller tvåårig prenumerationsplan. Domänen kommer att ingå under hela livslängden för ditt Weebly-konto, registreras i ditt namn och du får behålla den, så länge du täcker eventuella domänregistreringsavgifter efter det första året. Det kostnadsfria domännamnet gäller endast vissa toppdomäner (t.ex. .com, .net och .org) när du registrerar dig för en ny plan.

Du ansvarar för att tillhandahålla korrekta och fullständiga uppgifter om domännamnsinnehavaren (”Registrant”) och den administrativa kontaktpersonen vid registrering av domännamn. Den tekniska kontaktpersonen kommer i alla fall att vara Weebly, Inc. Innan du ansöker om ett domännamn är det ditt ansvar att kontrollera att domännamnet inte kränker rättigheter för tredje part eller strider mot gällande lagstiftning. Vi kan skjuta upp aktiveringen av ett domännamn till dess att betalning av de avtalade avgifterna för registreringstjänster har tagits emot. Weebly har ingen möjlighet att påverka tilldelningen av domännamnet från Registraren.  Vi kan varken garantera att de begärda domännamnen kommer att tilldelas dig och/eller att tilldelade domännamn är fria från tredjepartsrättigheter eller garantera deras fortsatta existens. All information vi tillhandahåller om tillgången till ett domännamn är baserad på uppgifter från tredje part och avser endast tiden då uppgifterna begärs. Domänen kommer inte anses vara tilldelad före registreringen av domänen i ditt namn, Registranten, och dess inträde i databasen för Registraren. Observera att standarddomänregistrering visar din personliga kontaktinformation i den offentliga WHOIS-databasen. Du kan skydda din personliga information från offentlighet och skydda dig själv mot skräppost, bedrägeri, identitetsstöld m.m. genom att köpa Privat Registrering på samma gång som du köper din domän.  Om du väljer att köpa Privat Registrering vid ett senare tillfälle kan dina personuppgifter fortfarande vara sökbara och tillgängliga för allmänheten på vissa webbtjänster.

Den ursprungliga registreringsperioden för köpta domäner kan variera och sådan registrering kommer automatiskt förnyas för successiva 12-månadersperioder. Du kommer att debiteras för automatisk förnyelse fyrtiofem (45) dagar innan domänen löper ut (även om denna tidpunkt skiljer sig från förnyelsedatumet för din Weebly-prenumeration). Du kan naturligtvis välja bort automatisk förnyelse genom att stänga av alternativet automatisk förnyelse i inställningarna när som helst innan den automatiska förnyelsen träder i kraft. Varje köpt domännamn registreras i ditt namn och du behålla det, så länge du betalar tillämpliga avgifter. Om du köper en ny domän, eller förnyar en befintlig domän, och ångrar ditt köp inom de första trettio (30) dagarna genom att kontakta http://hc.weebly.com/hc/sv, kan du få en full återbetalning. Med rättigheten till och titeln på ditt domännamn kan du överföra en köpt domän till en annan domänleverantör, men du kommer inte vara berättigad till en återbetalning av registreringsavgifter som betalats till Weebly för överförda domäner. Oavsett vem Registranten är och oavsett annan kontaktinformation i ditt domännamns register omfattas alla domännamn som registrerats genom Weebly med ditt Weebly-konto av dessa Villkor.

Det är obligatoriskt att upprätthålla korrekta och aktuella faktureringsuppgifter för att behålla ditt Weebly-konto. Dessa uppgifter måste omfatta det fullständiga och riktiga namnet på Registranten, en fysisk postadress (postboxar eller anonyma adresser är inte tillåtna), en giltig e-postadress och ett telefonnummer. Om denna information ändras måste du omedelbart informera oss om denna förändring genom att uppdatera informationen online. Observera att om dina faktureringsuppgifter, inklusive din nuvarande kreditkortsinformation, inte är aktuella kommer vi inte att förnya dina Domäntjänster och de kan därefter upphöra.

I enlighet med dessa Villkor och de från Registraren, kan du överföra alla domännamn som registrerats genom oss till en annan registrator genom att följa online-instruktionerna från Weebly. Om vi, på grund av fel från din sida, från kontoinnehavaren eller den nya registraren, skulle vara oförmögna att genomföra domänöverföringen till din nya registraren har vi uttryckligen rätt att få det uppsagda domännamnet raderat av den relevanta registraren när uppsägningsdatumet har passerat. Vi förbehåller oss rätten att endast tillåta domänöverföringar om du har löst alla obestridda utestående fordringar hos oss.

Det kanske inte alltid är möjligt att återfå ett domännamn efter att det har löpt ut, och Weebly kan efter eget gottfinnande avgöra när ett domännamn kan förnyas efter utgången och vilka avgifter som ska tillämpas. Om du förlorar ett domännamn på grund av utebliven betalning kommer Weebly, efter eget gottfinnande, ha rätt att: (a) registrera och använda domännamnet för sitt eget syfte, (b) sälja eller överföra domännamnet till en tredje part; eller (c) avföra domännamnet och tillåta nya registranter var som helst i världen att registrera domännamnet på nytt. Vidare samtycker du till att Weebly kan debitera det kreditkort som du har angett hos Weebly för att återkräva utestående belopp på kontot.

Vid vissa tillfällen kan domännamnsregistreringar bli föremål för en rättslig prövning. Om Weebly är en part i rättsliga åtgärder på grund av en av dina domännamnsregistreringar, godkänner du att vara ansvarig för alla Weeblys kostnader och advokatarvoden samt att ersätta och hålla Weebly skadeslös från alla åtgärder. Om Weebly meddelas om att ett klagomål har lämnats in till en domstol eller administrativ myndighet om ditt domännamn kan Weebly efter eget gottfinnande: (a) avbryta din möjlighet att få tillgång till och använda, ändra eller överföra dina registreringsposter; och/eller (b) placera kontroll över din registreringspost hos lämplig juridisk enhet genom att tillhandahålla ett registratorintyg från oss.

Du måste meddela oss omedelbart om du förlorar rätten till ett domännamn som registrerats av Weebly för din räkning.

18. E-postmarknadsföring

För e-postmarknadsföring som tillhandahålls direkt till dig av Weebly (”E-postmarknadsföring”) gäller även följande villkor om tjänsten är tillgänglig i ditt land. Din användning av e-postmarknadsföring fungerar som ditt samtycke till dessa villkor. Weebly kan stänga av eller avsluta din tillgång till och användning av E-postmarknadsföring om du inte uppfyller dessa villkor.

Din användning av E-postmarknadsföring måste följa alla gällande nationella och internationella lagar. Detta inkluderar de lagar som gäller för dig och även lagar som gäller för Weebly och alla mottagare som du tänker skicka e-post till (”Mottagare”). Exempel på tillämpliga lagar inkluderar lagar om skräppost eller oönskad kommersiell e-post (hädanefter ”Spam” eller ”Skräppost”, sekretess, säkerhet, obscenitet, förtal, immateriella rättigheter, pornografi, terrorism, hemlandssäkerhet, hasardspel, skydd av barn och andra tillämpliga lagar. Det är ditt ansvar att känna till och förstå de lagar som gäller för din användning av E-postmarknadsföring och de e-postmeddelanden du skapar och skickar via tjänsten för E-postmarknadsföring. Din användning av E-postmarknadsföring måste också följa den Integritetspolicy som gäller för E-postmarknadsföring. Weeblys Integritetspolicy finns här.

Du är ensamt ansvarig för dina produkter och tjänster och andra kampanjer och Innehåll som finns i eller hänvisas till i dina e-postmeddelanden som skickas via tjänsten för E-postmarknadsföring. Du samtycker till att använda E-postmarknadsföring på ett lagligt, säkert och professionellt sätt, i linje med branschpraxis, inklusive att hålla tillförlitliga register. Du är ensamt ansvarig för alla eventuella uttalanden du gör och för all användarhjälp, garanti och support för dina produkter och tjänster.

Din användning av E-postmarknadsföring måste följa alla tillämpliga riktlinjer som fastställts av Weebly. Riktlinjerna nedan är exempel på metoder som strider mot dessa Villkor när du skapar eller skickar e-post eller meddelanden via tjänsten för E-postmarknadsföring:

Du kommer inte:

1. användning av E-postmarknadsföring som strider med Weeblys Användarvillkor eller bryter någon lag som gäller för dig eller dina mottagare;

2. användning av E-postmarknadsföring för att skicka skräppost. Du måste säkerställa att alla Mottagare uttryckligen har gett sitt medgivande till att få e-post från dig samt uttryckligen att ha bekräftat att de vill få dessa e-postmeddelanden. Alla e-postmeddelanden och meddelanden som skickas med hjälp av tjänsten för E-postmarknadsföring måste följa vår Anti-spam-policy, enligt nedan:

a. Weebly har en nolltoleranspolicy för Spam och gör inte medvetet affärer med en användare eller ett företag som sysslar med att skicka Spam/Skräppost. Vi säljer inte och byter inte personuppgifter från våra anmälningslistor.

b. Ett e-postmeddelande räknas som Spam om: (a) mottagarens personliga identitet och sammanhang är irrelevant eftersom budskapet är lika tillämpbart på många andra potentiella mottagare; (b) mottagaren inte bevisligen har lämnat ett avsiktlig, explicit och återkalleligt tillstånd; och (c) sändning och mottagning av meddelandet verkar ge en oproportionerlig fördel för avsändaren.

c. Spam är en fråga om samtycke, inte innehåll. En mottagare måste ”aktivt anmäla sig” eller ge sitt uttryckliga och informerade samtycke till att ta emot meddelandet, antingen som svar på en tydlig och framträdande förfrågan eller på mottagarens eget initiativ.

d. USA:s CAN-SPAM Act reglerar och fastställer krav för kommersiella budskap, ger mottagarna rätt att få dig att sluta mejla dem, och delar ut hårda straff för överträdelser. Andra internationella förordningar och lagar gäller även för elektronisk marknadsföring och, även om vi inte kan ge juridisk rådgivning, rekommenderar vi dig att bekanta dig med dessa lagar, särskilt om du bor i eller mejlar mottagare utanför USA.

e. Om du får klagomål om Spam eller får problem med efterlevnaden av tillämpliga regler, eller om Weebly identifierar en potentiellt problematisk kontaktlista, kommer vi först ställa frågor för att försöka förstå din verksamhet samt dina marknadsföringsmål. Om vi bedömer att en lista inte är samtyckesbaserad eller för gammal eller problematisk att arbeta med, kommer vi att kräva att den tas bort från ditt konto. I vissa fall kan vi be dig att hitta en annan tjänsteleverantör, eftersom våra mål helt enkelt inte överensstämmer.

f. Se våra Vanliga frågor i Hjälpcentret för ytterligare vägledning om hur man blir en ansvarsfull e-postavsändare. Här hittar du även de ytterligare sätt som Weebly skyddar mot att skicka oönskad e-post.

g. Om du känner att en Weebly-användare skickar oönskad e-post kan du rapportera det till oss genom att skicka ett meddelande till abuse@weebly.com.

3. använda E-postmarknadsföring till att begära, samla in eller skicka icke-offentliggjord eller personligt identifierbar information om en annan användare eller någon annan person utan deras uttryckliga skriftliga medgivande (eller förmyndarens medgivande i fråga om en minderårig), olaglig information eller någon annan information som du inte har rätt att begära, samla eller distribuera;

4. använda E-postmarknadsföring till att skicka e-postkampanjer som länkar till eller visar pornografi, annat sexuellt innehåll, illegala varor eller tjänster eller något annat innehåll som Weebly anser vara olämpligt;

5. överföra meddelanden, information, data, text, programvara eller bilder eller annat Innehåll som inte ägs av dig eller lagligen licensieras till dig, eller som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent eller annars tveksamt, som kan kränka annans personliga integritet eller rätt till namn och bild;

6. skicka någon oetisk, falsk eller vilseledande reklam, kampanj eller försäljningsåtgärd via tjänsten för E-postmarknadsföring;

7. publicera eller överföra något material som innehåller virus eller skadad data;

8. använda köpta eller hyrda e-postlistor;

9. använda tredje parts e-postadresser, domännamn eller e-postservrar utan erforderliga tillstånd;

10. skicka e-post till icke-specifika adresser (t.ex. webmaster@domain.com eller info@domain.com) eller distributionslistor, nyhetsgrupper, offentliga press- eller medieadresser eller köpta e-postadresser;

11. skicka e-post som resulterar i ett oacceptabelt antal klagomål gällande Spam eller Skräppost (även om dessa e-postmeddelanden inte faktiskt var Spam eller Skräppost);

12. inaktivera eller underlåta att inkludera en länk för att ”avsluta prenumeration” i varje e-postmeddelande, varigenom Mottagaren kan radera sina kontaktuppgifter från e-postlistan. Alla sådana länkar måste fortsätta att gälla i minst 60 dagar efter den dag då du skickar meddelandet, och du bekräftar att du inte kommer att ta bort, inaktivera eller försöka ta bort eller inaktivera länken;

13. inaktivera eller inte uppfylla en begäran från en mottagare om att raderas från e-postlistan inom sju (7) kalenderdagar efter mottagandet av begäran. Du får inte ta ut en avgift, kräva att mottagaren ger dig någon personligt identifierbar information utöver en e-postadress, eller tvinga mottagaren att göra något annat än att skicka ett svarsmejl eller besöka en enda sida på en webbplats som ett villkor för att uppfylla en begäran om att sluta prenumerera. I enlighet med USA:s CAN-SPAM Act och andra tillämpliga lagar bekräftar du att du är ansvarig för att upprätthålla och följa varje begäran om att avsluta prenumerationen efter uppsägning av ditt Weebly-konto, oavsett orsak;

14. Dölja ursprunget eller ämnet för någon e-post eller förfalska eller manipulera ursprungsadressen, ämnesraden, rubriker eller information om överföringsväg för e-post. För varje e-postmeddelande eller meddelande som skickas av dig med hjälp av tjänsten för E-postmarknadsföring måste (a) ”från”-raden korrekt och på ett icke-vilseledande sätt uppge din identitet eller din organisations identitet; och (b) ”ämne”-raden i ditt e-postmeddelande relatera till det faktiska innehållet och får inte innehålla något vilseledande eller missvisande innehåll om det övergripande ämnet för e-postmeddelandet. Du bekräftar att du är den enda eller utsedda avsändaren av alla mejl du skickar via tjänsten för E-postmarknadsföring, i enlighet med alla lagar eller förordningar som gäller för din användning av E-postmarknadsföring (inklusive, men inte begränsat till USA:s CAN-SPAM Act från 2003 , Kanadas Anti-spam-lagstiftning, S.C. 2010, c. 23 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/EG av den 12 juli 2002), och som sådan är du skyldig att följa sådana lagar och andra lagar i andra jurisdiktioner som gäller för din användning av tjänsten för E-postmarknadsföring och är ansvarig för alla överträdelser av sådana lagar.

15. Underlåtelse att inkludera en giltig fysisk postadress i alla e-postmeddelanden (som, om du befinner dig i USA, kan vara en giltig postbox som uppfyller de registreringskrav som fastställts av United States Postal Service) eller en länk till denna information. För mottagare inom EU måste varje e-postmeddelande dessutom inkludera avsändarens organisationsnummer och momsregistreringsnummer eller en länk till denna information;

16. inkludera ”skräppost”, ”kedjebrev”, ”pyramidspel”, incitament (t.ex. kuponger, rabatter, priser eller andra incitament) eller annat material i alla e-postmeddelanden som uppmuntrar en Mottagare att vidarebefordra e-postmeddelandet till en annan mottagare; och

17. underlåta att uppfylla export- och importregler för USA och andra länder.

Vissa branscher har ett högre antal missbruksfall än normalt när det gäller Spam. Således får E-postmarknadsföring inte användas på uppdrag av vissa branscher och avsändare. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

1. farmaceutiska produkter;

2. arbete hemifrån, att tjäna pengar på nätet, ”bli rik-system” och kundrekryteringsmöjligheter;

3. online-handel, dagshandelstips eller börsrelaterat innehåll;

4. intecknings- och låneinnehåll;

5. näringstillskott, naturläkemedel och vitamintillskott;

6. speltjänster, -produkter eller -tips;

7. fler-nivå-marknadsföring;

8. affiliatemarknadsföring eller någon typ av prestationsbaserad marknadsföring, där ett företag belönar en eller flera affiliates för varje besökare eller kund som tillkommit på grund av affiliatens egna marknadsföringsinsatser;

9. möjlighet till kreditreparation och att komma ur skuld; och

10. förfalskade eller kopierade produkter som ser ut att vara ett annat märke.

Det är ditt ansvar att säkerställa att Innehållet du för in i dina e-postmeddelanden inte bryter mot dessa riktlinjer. Weebly har ingen skyldighet att göra det, men kan övervaka ditt konto för att säkerställa att dessa Villkor efterlevs och att användningen ligger inom branschstandard. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, blockera e-postmeddelanden, ta bort Innehåll eller förbjuda användningen av E-postmarknadsföring, som kan vara i strid med ovanstående eller Villkoren (inklusive SendGrid-villkoren). Du är medveten om och accepterar att vi och alla tillämpliga tredjeparter som stöder, postar, publicerar eller distribuerar dina e-postmeddelanden och ditt Innehåll också har rätt att formatera, redigera, övervaka, avvisa, blockera eller ta bort dina e-postmeddelanden och ditt Innehåll samt avbryta eller avsluta tjänsten för E-postmarknadsföring, helt eller delvis, permanent eller under en viss period. Under inga omständigheter kommer det föregående göra oss skyldiga gentemot dig eller ansvariga att följa sådana lagar eller skyldigheter som du förblir ensamt ansvarig för.

Om du känner till eller misstänker något brott mot dessa Villkor ber vi dig meddela Weebly här. Weebly avgör om dessa Villkor efterlevs efter eget gottfinnande och förbehåller sig rätten att, utan förvarning, vidta åtgärder av något slag (juridisk, teknisk eller på annat sätt), eller förhindra Skräppost och/eller några andra oönskade e-postmeddelanden, meddelanden eller kampanjer från att komma in, utnyttja eller bli kvar i vårt nätverk. Vi kan säga upp tjänsten för E-postmarknadsföring och ditt Weebly-konto när som helst, av vilken anledning som helst. Om ditt konto sägs upp kan vi ta bort det och tillhörande data permanent.

I syfte att tillhandahålla tjänsten för E-postmarknadsföring använder vi för närvarande SendGrids API (www.sendgrid.com). Därför är din användning av E-postmarknadsföring också styrd av SendGrids villkor och policyer, som gäller nu och/eller som kan gälla i framtiden (”SendGrids villkor”), inklusive, utan begränsning, SendGrids Användarvillkor och SendGrids Integritetspolicy. SendGrids villkor är i tillägg till dessa Villkor, och du ska följa båda där så är tillämpligt för E-postmarknadsföring. Vi kan säga upp vilken Tredjepartstjänst som helst, inklusive SendGrid, efter eget gottfinnande när som helst, utan att meddela dig, utan ansvar gentemot dig eller tredje part. Varje sådan uppsägning eller varje handling från en Tredjepartstjänst kan påverka vår förmåga att tillhandahålla en del av eller alla funktionerna i tjänsten för E-postmarknadsföring, och vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för sådana åtgärder.

Vi kommer att erhålla all information som du ger oss i samband med din användning av E-postmarknadsföring, såsom kontaktlistor (inklusive e-postadresser och annan information som ingår i sådana listor) och Innehåll som publicerats eller använts av dig för E-postmarknadsföring eller på något annat sätt. Vi bekräftar din äganderätt till sådana kontaktlistor (”Kundinformation”) och sådant Innehåll. Vi kommer inte att sälja eller hyra ut din Kundinformation utan ditt uttryckliga medgivande och kommer inte att använda din Kundinformation för något annat än vad som beskrivs i vår Integritetspolicy och i dessa Villkor. SendGrid kan också använda Kundinformation och annan information som du tillhandahåller som en del av E-postmarknadsföring, i enlighet med SendGrids villkor.

Du ger oss härmed en återkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri, global licens med rätt att underlicensiera, använda, reproducera, publicera, distribuera, utföra och visa Kundinformation, endast enligt vad som krävs av oss för att erbjuda och driva tjänsten för E-postmarknadsföring.

Du är ensamt ansvarig för riktigheten, kvaliteten, integriteten, lagligheten, tillförlitligheten och lämpligheten i all Kundinformation. Du ansvarar för att upprätthålla, säkerställa och lagra all Kundinformation i enlighet med tillämplig lag och dina avtalsförpliktelser, inklusive Villkoren. Du försäkrar att du äger eller har de rättigheter till materialet i dina e-postmeddelanden och den Kundinformation som krävs för att vi ska kunna använda Kundinformationen oss att använda kundinformation såsom avses i dessa Villkor.

Vid användning av E-postmarknadsföring godkänner du att alla e-postmeddelanden och meddelanden samt Innehåll som finns däri inte är konfidentiell, och du försäkrar automatiskt att ägaren av sådant Innehåll eller sådana immateriella rättigheter uttryckligen har beviljat oss en oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri, evig, överförbar, världsomfattande licens, med rätt att underlicensiera, använda, reproducera, skapa derivat från, modifiera, publicera, redigera, översätta, distribuera, utföra och visa sådant Innehåll eller sådana immateriella rättigheter på något sätt eller i några nu kända eller härefter skapade medier, bland annat i samband med vår marknadsföring och våra PR-aktiviteter.

I den utsträckning som tillämplig lag tillåter kan vi skapa och bevara kopior på all Kundinformation som krävs för att tillhandahålla tjänsten för E-postmarknadsföring, samt för intern säkerhetskopiering och i andra legala eller regulatoriska syften. Vi är emellertid inte skyldiga att bevara kopior av din Kundinformation, dina e-postmeddelanden eller meddelanden, ditt Innehåll eller andra data. Du ansvarar ensamt för att säkerhetskopiera din Kundinformation.

Vi ger inga utfästelser eller garantier för att innehåll och material på vår webbplats och/eller i tjänsten för E-postmarknadsföring är lämpliga för användning på platser utanför USA. De som väljer att öppna tjänsten för E-postmarknadsföring från andra platser gör det på egen risk, och är skyldiga att följa tillämpliga lokala lagar och regler. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande begränsa tillgången till, innehållet i och tillgängligheten av tjänsten för E-postmarknadsföring för någon specifik person, ett visst geografiskt område eller en viss jurisdiktion.

19. Skadelöshetsförbindelse

Du förbinder dig härmed att ersätta och hålla Weebly, dess dotterbolag, licensgivare, affiliates, tjänstemän, direktörer, agenter, samarbetande varumärken, partners, anställda, efterträdare och parter som förvärvar våra rättigheter (gemensamt ”Ersättningsberättigade Parter”) fria från ansvar, förluster, anspråk, skadestånd, utgifter, kostnader och krav (inklusive, men inte begränsat till, skäliga ombudskostnader), som åsamkats eller riktas mot de Ersättningsberättigade Parterna av någon tredje part i samband med anspråk eller skador som uppstår från eller kan kopplas till: (a) din (eller någon som använder ditt konto) användning av Tjänsten, Webbplatsen eller Materialet, (b) ditt Innehåll, (c) de Kommersiella produkter du erbjuder på eller genom Webbplatsen eller som använder våra Tjänster, eller (d) din användning av Domäntjänster. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, överträdelser av dessa Villkor av dig eller någon som använder ditt konto. Du måste samarbeta fullt ut på egen bekostnad enligt vad en Ersättningsberättigad Part kräver. Alla Ersättningsberättigade parter kan, efter eget val, anta försvaret och kontrollen över ärenden som de ersätts för härunder. Du ska inte förlika några ärenden eller medge några sakomständigheter som involverar en Ersättningsberättigad Part utan medgivande från den berörda Ersättningsberättigade Parten.

20. Friskrivning från garantier

1. DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN SKER PÅ EGEN RISK. TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS I “BEFINTLIGT” OCH “TILLGÄNGLIGT” SKICK. VI FRISKRIVER OSS UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER AV ALLA SLAG, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG.

2. VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON SKADA, FÖRLUST AV DATA, KUNDINFORMATION ELLER LEVERANTÖRSDATA, INTÄKTER ELLER ANNAN SKADA FÖR VERKSAMHETEN TILL FÖLJD AV FÖRSENINGAR, FELLEVERANS ELLER UTEBLIVEN INFORMATION, BEGRÄNSNING ELLER FÖRLUST AV TILLGÅNG, BUGGAR ELLER ANDRA FEL, OTILLÅTEN ANVÄNDNING PÅ GRUND AV DELNING AV TILLGÅNG TILL TJÄNSTEN, ELLER ANNAN INTERAKTION MED TJÄNSTEN. DU ANSVARAR FÖR UNDERHÅLL OCH SÄKERHETSKOPIERING AV DINA DATA OCH DEN INFORMATION SOM KAN FINNAS PÅ TJÄNSTEN. WEEBLY GARANTERAR INTE ATT (i) TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA SPECIFIKA KRAV, (ii) TJÄNSTEN KOMMER ATT TILLHANDAHÅLLAS UTAN AVBROTT, I TID, SÄKERT ELLER FELFRITT, (iii) RESULTATEN SOM KAN ERHÅLLAS VID ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA KORREKTA ELLER PÅLITLIGA, (iv) KVALITETEN PÅ PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM KÖPS ELLER ERHÅLLS GENOM TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA FÖRVÄNTNINGAR ELLER (v) EVENTUELLA FEL OCH BRISTER I TJÄNSTEN KOMMER ATT RÄTTAS ELLER AVHJÄLPAS.

3. MATERIAL SOM LADDAS NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS VID ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ANVÄNDS PÅ EGEN RISK, OCH DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR SKADOR PÅ DIN DATOR ELLER FÖRLUST AV DATA TILL FÖLJD AV NEDLADDNING AV SÅDANT MATERIAL.

4. DATA, INFORMATION, INNEHÅLL ELLER MATERIAL SOM INGÅR I ELLER GÖRS TILLGÄNGLIGT I SAMBAND MED TJÄNSTEN ÄR INTE AVSETT SOM EN ERSÄTTNING FÖR KUNSKAP, KOMPETENS, SKICKLIGHET OCH OMDÖME GÄLLANDE SKATT, JURIDIK ELLER ANDRA YRKESGRUPPER. TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLER INTE SKATTEMÄSSIG ELLER JURIDISK RÅDGIVNING. DU ÄR ANSVARIG FÖR ATT ERHÅLLA SÅDAN RÅDGIVNING.

5. DESSA VILLKOR GÄLLER ENBART FÖR TJÄNSTEN. SOM EN DEL AV DE TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS ANDRA WEEBLY-ANVÄNDARE TILLHANDAHÅLLER VI WEBBPLATSER FÖR VISSA TREDJE PARTER (”TREDJEPARTSWEBBPLATSER”). TREDJEPARTSWEBBPLATSER INKLUDERAR INNEHÅLL SOM SKAPATS AV TREDJE PART OCH SOM INTE HANTERAS ELLER KONTROLLERAS AV WEEBLY. WEEBLY ÄR INTE ANSVARIG FÖR SÅDANA TREDJEPARTSWEBBPLATSER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, RIKTIGHET, TILLRÄCKLIGHET, KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET, EXAKTHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER AKTUALITET AV DESSA, NÅGON LÄNK SOM FINNS DÄRI ELLER ÄNDRINGAR ELLER UPPDATERINGAR DÄRTILL, ELLER VAROR ELLER TJÄNSTER SOM SÄLJS DÄRPÅ. DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV EN TREDJEPARTSWEBBPLATS OMFATTAS AV VILLKOREN SOM GÄLLER FÖR SÅDAN TREDJEPARTSWEBBPLATS. HOSTING AV EN TREDJEPARTSWEBBPLATS AV WEEBLY INNEBÄR INTE ATT WEEBLY STÖDER ELLER FRÄMJAR DENSAMMA, ELLER DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÅDANT INNEHÅLL ELLER SÅDANA TJÄNSTER, AV NÅGON TREDJEPARTSWEBBPLATS.

6. VARKEN WEEBLY ELLER NÅGRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER, PARTNERS ELLER AFFILIATES GARANTERAR ATT WEBBPLATSEN, DESS SERVRAR, DESS MATERIAL ELLER TJÄNSTEN, ELLER NÅGOT E-POSTMEDDELANDE SOM SKICKAS FRÅN WEBBPLATSEN ELLER NÅGRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER, PARTNERS ELLER AFFILIATES ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER.

7. WEEBLY OCH DESS LICENSGIVARE GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM ATT TJÄNSTERNA, MATERIALET ELLER WEBBPLATSEN ÄR LÄMPLIGA ELLER TILLGÄNGLIGA FÖR ANVÄNDNING PÅ ALLA GEOGRAFISKA PLATSER.

21. Ansvarsbegränsning

VI KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, EFTERFÖLJANDE ELLER TYPISKA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST AV VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM WEEBLY HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR) SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV: (a) ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN; (b) KOSTNADER FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR OCH TJÄNSTER TILL FÖLJD AV INKÖPTA ELLER ERHÅLLNA VAROR, DATA, INFORMATION ELLER TJÄNSTER, ELLER MEDDELANDEN SOM MOTTAGITS ELLER TRANSAKTIONER SOM INGÅTTS GENOM ELLER FRÅN TJÄNSTEN; (c) OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA; (d) UTTALANDEN ELLER BETEENDEN FRÅN TREDJE PART I TJÄNSTEN; ELLER (e) ÖVRIGA ÄRENDEN SOM RÖR TJÄNSTEN.

VID PROBLEM MED WEBBPLATSEN, TJÄNSTEN ELLER MATERIALEN, ÄR DEN ENDA LÖSNINGEN ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTEN OCH MATERIALET.  UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA WEEBLY, DESS SAMARBETSPARTNERS ELLER LICENSGIVARE VARA ANSVARIGA PÅ NÅGOT SÄTT FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, TJÄNSTEN, MATERIALET, DITT INNEHÅLL, DE KOMMERSIELLA PRODUKTERNA ELLER INNEHÅLL SOM SKAPATS AV TREDJE PART PÅ ELLER VIA WEBBPLATSEN, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FEL ELLER BRISTER, ÖVERTRÄDELSER AV DE IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER ANDRA RÄTTIGHETER TILLHÖRANDE TREDJE PART, ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM INTRÄFFAT TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, TJÄNSTEN, MATERIALET, DITT INNEHÅLL, DE KOMMERSIELLA PRODUKTERNA ELLER NÅGOT INNEHÅLL SOM SKAPATS AV TREDJE PART, SOM ÄR TILLGÄNGLIGT PÅ ELLER GENOM WEBBPLATSEN.

FÖR PERSONER BOSATTA INOM EU GÄLLER VILLKOREN I DETTA AVSNITT 21 GÄLLER INTE OM VÅRA HANDLINGAR UTGÖR ETT AVSIKTLIGT ELLER GROVT OAKTSAMT BROTT MOT VÅRA PLIKTER ENLIGT DESSA VILLKOR AV OSS, VÅRA LEGALA FÖRETRÄDARE ELLER VÅRA AGENTER.  Dessa Villkor begränsar eller utesluter inte ansvar för bedrägligt beteende, död eller personskada, vilket kan vara följden av våra eller våra agenters eller anställdas grova oaktsamhet, eller annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag.

22. Undantag och begränsningar

VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGAR FRÅN VISSA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG AV ANSVAR FÖR OAVSIKTLIGA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR. FÖLJAKTLIGEN KAN DET HÄNDA ATT VISSA AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR I AVSNITT 20 OCH 21 INTE GÄLLER DIG.

23. Rättigheter som begränsas av USA:s regering

Materialet i Tjänsten tillhandahålls med ”BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER”. Användning, duplicering eller avslöjande av den amerikanska regeringen omfattas av begränsningar som anges i tillämpliga lagar och förordningar. Användning av material av den amerikanska regeringen utgör erkännande av våra proprietära rättigheter till dem.

24. Tvistlösning; skiljeavtal; undantag

Vi vill ta adressera dina problem eller frågor innan du lämnar in en fordran mot Weebly. Vänligen kontakta oss på http://hc.weebly.com/hc/sv . Vi kommer kontakta dig via e-post för att informellt lösa tvisten och kommer att försöka lösa tvisten genom alternativa tvistlösningsprocesser, inklusive, men inte begränsat till, medling och skiljeförfarande. Du eller Weebly kan starta ett formellt tvistlösningsförfarande om en tvist inte har lösts inom 10 dagar efter inlämnandet. Endera parten kan väcka talan för förelägganden för att stoppa obehörig användning eller missbruk av Tjänsten, eller för att beivra intrång i immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätt, varumärke, affärshemligheter eller patenträttigheter) utan att först delta i vår informella tvistlösningsprocess eller skiljeförfarande.

DU FÅR ENDAST LÖSA TVISTER MED OSS PÅ INDIVIDUELL BASIS OCH DU KOMMER INTE VÄCKA TALAN SOM KÄRANDE ELLER GRUPPMEDLEM I EN GRUPP, KONCERN ELLER REPRESENTANT (DVS. GRUPPTALAN, GRUPPSKILJEFÖRFARANDE, PRIVAT BITRÄDES TALAN ELLER KONSOLIDERING MED ANDRA SKILJEFÖRFARANDEN). Användning av Tjänsten är ditt uttryckliga avstående från rätten att delta som en kärande eller gruppmedlem i varje påstådd grupptalan eller representativt förfarande. Vidare kan mer än en persons anspråk inte konsolideras under några omständigheter, i någon form av något gruppförfarande eller representativt förfarande, eller på annat sätt.

Anspråk rörande dessa Villkor som inte kan lösas genom vår informella process, eller som anges nedan, kommer att lösas i enlighet med de Övergripande skiljeförfarandereglerna från Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (”JAMS”) av tre skiljedomare som utsetts i enlighet med JAMS regler. Skiljeförfarandet kommer att äga rum i San Francisco, Kalifornien, på engelska, och skiljedomen kan verkställas i vilken domstol som helst.

I händelse av att detta skiljeavtal inte gäller dig eller din fordran ska ett rättsligt förfarande enbart tas upp i de federala eller statliga domstolarna i San Francisco County, Kalifornien. Du och Weebly är överens om att underkasta sig den personliga och exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i San Francisco, Kalifornien.

Endast för EU-invånare: Alla fordringar, tvister eller ärenden som uppstår under eller i samband med dessa Villkor ska uteslutande regleras och tolkas i alla avseenden av lagstiftningen i Tyskland. Du och Weebly ska underkasta er personlig och exklusiv jurisdiktion för tyska domstolar.

Den vinnande parten i något förfarande som härrör från dessa Villkor kommer att vara berättigad till ersättning för kostnader och advokatavgifter. Om någon del av dessa Villkor är ogiltig eller inte är verkställbar, kommer den delen tolkas att återspegla parternas ursprungliga avsikt, och de återstående delarna kommer att förbli i full kraft och effekt.

OAVSETT OM NÅGON LAG SÄGER MOTSATSEN MÅSTE FORDRINGAR ELLER VÄCKANDE AV TALAN SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ELLER DESSA VILLKOR LÄMNAS IN INOM ETT (1) ÅR EFTER DET ATT SÅDAN FORDRAN ELLER VÄCKANDE AV TALAN UPPSTOD, ELLER FÖR ALLTID VARA PRESKRIBERAD.

25. Allmänt

Vi kan skicka meddelanden till dig via e-post eller vanlig post. Tjänsten kan också skicka meddelanden om ändringar i dessa Villkor eller andra frågor genom att visa meddelanden eller länkar till meddelanden i Tjänsten. Utöver vad som anges ovan ska dessa Villkor och förhållandet mellan dig och Weebly styras av lagarna i USA och delstaten Kalifornien, utan hänsyn till dess lagvalsbestämmelser. Du och Weebly är överens om att underkasta sig den personliga och exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i San Francisco, Kalifornien. Weeblys misslyckande att utöva eller hävda en rätt eller bestämmelse i dessa Villkor ska inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss, och styr din användning av Tjänsten, ersätter alla tidigare avtal (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av dessa Villkor). Du kan också omfattas av ytterligare villkor, som kan gälla när du använder affiliate-tjänster eller andra tjänster, tredjepartsinnehåll eller tredjepartsprogram. Om någon bestämmelse i dessa Villkor eller ingående dokument konstateras vara ogiltiga av en behörig domstol, är parterna ändå överens om att domstolen bör sträva efter att verkställa parternas avsikter såsom reflekteras i bestämmelsen, och de övriga bestämmelserna i dessa Villkor förblir giltiga och fullt tillämpliga. Rubrikerna i dessa Villkor är endast avsedda för bekvämlighet och har ingen laglig verkan eller avtalsverkan. Weebly ger inga utfästelser eller garantier för att innehållet på Webbplatsen eller i Tjänsterna som tillhandahålls är lämpliga i det land där du bor eller där du använder Weebly. Du ansvarar ensamt för att följa alla lokala lagar och förordningar.

26. Överträdelser

Besök gärna vår Missbrukssida för att rapportera eventuella brott mot dessa Villkor.

Ändringslogg:

Oktober XX 2017: Stycke 8: Förtydligat ägande/säkerhetskopiering av innehåll. Stycke 8 och 11: Lagt till ytterligare kundsupportvillkor. Stycke 13: Lagt till ytterligare villkor för Apple Pay och Android Pay. Rättat några stavfel.