?r?nlerinizi satma ?zg?rl???n?z, your way

Ma?aza ?ablonlar?

Ma?azan?z, your style

Her zaman istedi?iniz eTicaret sitesini kurun. ?emalar? d?zenleyin ve s?r?kle & b?rak site olu?turucu yard?m?yla online ve e?siz bir ma?aza kurup i?e koyulun.

Ma?aza ?emalar?n? g?r?nt?leyin
Ma?aza ?emalar?n? g?r?nt?leyin

Ma?aza y?netimi

Your terms'da sat??lar? y?netin

Bir ?r?nden binlercesine, Weebly eTicaret y?netim ara?lar? sipari? almay? ve sell online'? ?ok daha kolay hale getiriyor.

Elektronik ?r?nler, fiziksel ?r?nler ya da hizmetleri esnek sat?? se?enekleri e?li?inde sat?n. M??terilerinize kalan miktar? g?sterin (sadece 2 g?nlek kald?!) ve onlar? sat??a dair cesaretlendirin ayr?ca ?r?n arama se?ene?i olu?turarak al??veri? yapanlar?n sonu?lar?n? filtrelemelerine olanak tan?y?n.

Daha Fazla Bilgi

Entegre analizler

Ma?aza performans?n?, eposta ili?kilendirmesini, referans yo?unlu?u ve ?ok daha fazlas?n? eTicaret analizleri ile izleyin.

?lgili ma?azalar

?lgili ma?aza ?emalar? ve mobile checkout ile mobilde harika bir g?r?nt? elde edin.

?deme yap?l?yor

Square integration ile ?evrimi?i ve ?evrimd??? ?deme yap?n

Mobil Uygulamalar

Ma?azan?z? diledi?iniz yerden diledi?iniz cihazla Weebly'nin pop?ler mobile apps'i kullanarak y?netin.

Mevcut:

Pazarlama ara?lar?

Bildirim postas?, iptal edilmi? kartlar postas? olu?turun ve hayat boyu pazarlama programlar?n? Weebly Promote ile d?zenleyin.

Daha fazla alet

Hediye Kartlar?

?zel markal? dijital hediye kartlar?yla yeni sat??lar?n?z? ger?ekle?tirin. Do?rudan ?evrimi?i ma?azan?zdan a??z pazarlamas? veya ?d?l programlar? kelimesi ile satmak i?in ?e?itli ?zel hediye kartlar? ?retin.

Kupon Olu?turucu

S?n?rl? s?reli teklifler ile yeni ziyaret?ileri kendinize ba?lay?n ve sad?k m??teriler i?in tekrardan ticaret hacmi olu?turun. Teklifleri y?zdelik veya dolar de?erinde indirimler ve ?zel tarih aral?klar?yla ?zelle?tirin.

Arama motoru optimizasyonu

eTicaret websiteniz arama motorlar? i?in otomatik olarak optimize edilir ve performans?n?z? izlemenize, ger?ek zamanl? AMO puanlar? alman?za ve Google'da ve di?er arama motorlar?nda ?st s?ralara t?rmanman?za yard?mc? olacak geli?mi? ara?lar i?erir.

Weebly Uygulama Merkezi

Tek bir single dashboard'den i?inizi y?r?tmenizi sa?lamak i?in 200 apps and integrations fazla uygulama size yard?mc? olmak ad?na bulunuyor.

Etki alan?n? d?zenle

Online store i?in m?kemmel etki alan? ismini bulun.

  • An?nda ?evrimi?i olun
  • Tam m?lkiyet ve DNS kontrol?
  • Do?rudan websitenize ba?lan?n
  • ?zel etki alan? kayd?
  • Etki alan? bar?nd?rma dahildir

?cretsiz Evsahipli?i

Online sat?? yapmak i?in ihtiyac?n?z olacak, diledi?iniz say?da sayfa, ?r?n ya da video i?in ?cretsiz eTicaret bar?nd?rma

SSL g?venli?i

M??terileri korumak, yeni ziyaret?ilerden g?ven kazanmak ve ?deme i?lemleri i?in sitenizde SSL kullan?n.

Destek Merkezi

Hepsini tek ba??n?za yapmak zorunda de?ilsiniz. Weebly'nin ?d?ll? Ba?ar? Ekibi, telefon, sohbet ve e-posta deste?iyle arkan?z? kolluyor.

What they love yapan milyonlarca insana kat?l?n

Ser?ven burada ba?l?yor. Bir online store with Weebly olu?turun.

?imdi Ba?la