Algemene gebruiksvoorwaarden

BEDRIJFSINFORMATIE:

Geregistreerde naam: Weebly, Inc.

Geregistreerd adres: 460 Bryant Street, # 100, San Francisco, California, 94107 Verenigde Staten Amerikaans fiscaal nummer: 20-8204191

US Delaware bedrijfsregistratienummer: 4277212

EU BTW-nummer: EU826021571

Contact: http://hc.weebly.com/hc/nl/requests/new


1. Aanvaarding van de Voorwaarden

Welkom bij Weebly, Inc. ( "Weebly") website ontwerp service. Deze gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik en toegang tot de website hosting diensten, websites, communicatiemiddelen, mobiele toepassingen, app center, en e-commerce tools en andere diensten (gezamenlijk de "Service"), die beschikbaar zijn via de website en de bijbehorende domeinen van http://weebly. com (de "Site") en is op eigen risico. U gaat een overeenkomst aan met Weebly en deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Weebly. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer u de Service op proef gebruikt. Door ieder gebruik van de Service gaat u akkoord met en accepteert u deze Voorwaarden, onze PrivacyverklaringĀ en alle andere juridische mededelingen of richtlijnen op de Site. Indien u gebruik maakt van onze Service voor een organisatie, gaat u akkoord met deze Voorwaarden ten behoeve van die organisatie. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gebruik Service dan niet.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op door het indienen van uw aanvraag via http://hc.weebly.com/hc/nl/requests/new.

Deze Voorwaarden bevatten een overeenkomst tot arbitrage en andere belangrijke voorwaarden over hoe eventuele claims zullen worden opgelost. Zie bepaling 24 "Geschillenbeslechting; Overeenkomst tot Arbitrage; Class Waiver" voor meer details.

2. Beschrijving van de Service

Onze web-based Service stelt gebruikers die zich aanmelden voor een account (een "Accounthouder") in staat een online website te creƫren en bij te houden. Eenmaal ingeschreven, ontvangt elke Accounthouder zijn of haar eigen website en kan "Content" (gedefinieerd in artikel 8) geplaats worden. Alle nieuwe functies van de Service, met inbegrip van de introductie van nieuwe Weebly tools en middelen, zijn onderworpen aan deze Voorwaarden. Om de Service te gebruiken, moet u toegang hebben tot het internet, hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van apparaten die toegang hebben tot web-based content , en dient u alle kosten in verband met toegang tot internet te betalen. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van een apparaat en van de internetverbinding voor uw apparaat.

De Service kan bepaalde mededelingen van ons, zoals servicemededelingen, administratieve berichten en de Weebly nieuwsbrief, bevatten. Deze mededelingen worden beschouwd als onderdeel van Weebly lidmaatschap. U heeft geen toegang tot de Service op een andere wijze dan de door ons geboden de Service interfaces.

3. Registratie

Om u te registreren als Accounthouder, dient u ons te voorzien van een geldig e-mailadres en andere gegevens ( de "Registratiegegevens"). Tijdens het registratieproces kunt u een wachtwoord en accountaanduiding kiezen voor uw websites en zal u een Weebly ID ontvangen.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en account en voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account. Als tegenprestatie voor het gebruik van de Service, gaat u ermee akkoord erop toe te zien dat alle gegevens die u verstrekt accuraat, actueel en volledig zijn. Indien u informatie verstrekt die onjuist, niet accuraat, niet actueel of onvolledig is, of als Weebly redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onjuist, niet accuraat, niet actueel of onvolledig is, kunnen we uw account opschorten of beƫindigen en al het huidige of toekomstig gebruik van de Service of enig gedeelte daarvan weigeren. Het is niet toegestaan om via Weebly.com accounts te creƫren of te gebruiken als juridisch gezien geen overeenkomst aan kunt gaan, bijvoorbeeld, als u niet de meerderjarig bent in uw land of regio of als u jonger bent dan 13 jaar in de Verenigde Staten. Als u niet meerderjarig bent in uw land of regio of als u jonger bent dan 13 jaar in de Verenigde Staten dan kunt u alleen gebruik maken van een Weebly.com account onder toezicht en met de toestemming van een ouder of voogd of door middel van een speciaal student account dat is aangemaakt door een leraar via education.weebly.com, op voorwaarde dat de docent ondertekende toestemming heeft verkregen van uw ouders of voogd.

4. Weebly Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring beschrijft hoe we gegevens verzamelen, beschermen en hoe we gebruik maken van uw registratiegegevens en bepaalde andere gegevens over u. Door gebruik te maken van de Service, verklaart u dat u de Privacyverklaring heeft gelezen en dat u de informatie hierin vervat gebruikt om een geĆÆnformeerde beslissingen te nemen.

5. Website Account en Beveiliging

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en website en voor alle activiteiten die geschieden of die worden ondernomen door gebruik van het account of de website. U gaat ermee akkoord om ons onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van ongeoorloofd gebruik van het account of iedere andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze beveiligingsverplichting. Voor zover toegestaan door de toepasselijke regelgeving, erkent u en aanvaardt u dat wij in geen geval aansprakelijk zullen zijn, op welke wijze dan ook, voor uw handelen of nalaten of dat van een derde partij, met inbegrip van schade, van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van dergelijke handelingen of nalaten.

6. Eigendomsrechten

De Service, iedere vertrouwelijke en bedrijfseigen software die wordt gebruikt in verband met de Service, materialen, inhoud van advertenties of aan u gepresenteerde informatie, door de Service of adverteerders, en alle andere materialen en diensten die door of via Weebly zijn verstrekt, zijn eigendom van ons of andere partijen die hun materiaal hebben gelicentieerd, of diensten aan ons hebben geleverd, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, bedrijfsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten.

"Materialen": alle benodigde software, alle informatieve teksten, software documentatie, het ontwerp van en de "look en feel", lay-out, foto's, afbeeldingen, audio, video, berichten, interactief en instant messaging, design en functies, bestanden, documenten, afbeeldingen, of andere materialen, ongeacht of deze openbaar of privƩ zijn verstuurd, alsmede alle daarvan afgeleide werken.

Weebly geeft u toestemming om de materialen te gebruiken voor zover, en enkel voor zover, deze nodig zijn om toegang te krijgen tot en voor het gebruik van de Service in overeenstemming met deze Voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door toepasselijke regelgeving, omvat deze toestemming niet het opslaan, kopiƫren, reproduceren, opnieuw publiceren, wijzigen, uploaden, posten, vertalen, schrappen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren, overdragen, verzenden, weergeven, decompileren, reverse engineering, reverse assembleren, ontcijferen of het anderszins trachten te achterhalen van de programmeercode of broncode gebruikt in of met de Materialen, of op enige andere wijze de Materialen te verspreiden anders dan in deze Voorwaarden uitdrukkelijk is toegestaan. Het is niet toegestaan om enig recht op de Service of de Materialen te verkopen, over te dragen, te sublicentiƫren, een zekerheidsrecht te verlenen of anderszins te trachten enig recht in de Service of Materialen over te dragen, afgeleide werken op basis van of op enige wijze de Service of Materialen commercieel te exploiteren , geheel of gedeeltelijk, andere dan uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden. Elk gebruik van de Service of Materialen voor enig ander doel dan specifiek hierin toegestaan of zonder onze voorafgaande toestemming (bijvoorbeeld: Weebly open source licensed code) of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onze licentiegevers of adverteerders, zoals hier van toepassing, is uitdrukkelijk verboden. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn verleend.

Alle handelsmerken, dienstmerken, logo's en slogans (individueel en collectief, "Merk" of "Merken") zijn eigendom van Weebly en hun respectievelijke houders. Tenzij anders voorzien in deze Voorwaarden, is geen licentie of recht verleend om een merk te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Weebly of de respectievelijke houder.

We willen geen vertrouwelijke of geheime informatie van u ontvangen via de Service of via e-mail. Tenzij anders schriftelijk bevestigd door een erkende Weebly vertegenwoordiger, mag ieder materiaal, informatie of idee dat aan ons is overgebracht, door welk middel dan ook, door ons of onze dochterondernemingen worden verspreid of gebruikt, zonder vergoeding of aansprakelijkheid jegens u voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten. Echter, deze bepaling is niet van toepassing op inhoud of persoonlijke informatie die is onderworpen aan onze Privacyverklaring.

7. Uw rechten ten aanzien van de Content

Weebly beschouwt de Content zijnde van u, maar u geeft ons toestemming om uw Content te hosten op de Service. Deze toestemming bestaat alleen voor de termijn dat u de Service gebruikt of Accounthouder bent.

8. Content en Gedragsregels en Verplichtingen

Alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video, berichten, goederen, producten, diensten of andere materialen die u plaatst op een website via de Service ("Content") zijn de verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze Content afkomstig is. U bent verantwoordelijk voor alle Inhoud die u uploadt, post, verzendt of anderszins via de Service beschikbaar stelt. We hebben geen controle over de Content die u plaatst via de Service. Door gebruik te maken van de Service, garandeert u dat u in overeenstemming handelt met alle nationale of internationale wetten die van toepassing zijn op u, uw eindgebruikers, en uw Content. Uw Content omvat geen niet persoonlijk identificeerbare koper/verkoper transacties, dan wel gedragsgegevens die zijn verkregen middels gebruik van Weebly's eCommerce platform (gezamenlijk ā€œPlatform Dataā€). Weebly is eigenaar van alle Platform Data en gebruikt deze voor haar Service activiteiten, verbeteringen en analyses. U bent ook verantwoordelijk voor het maken van back-up kopieĆ«n van uw Content.

Door gebruik te maken van de Service, kunt u worden blootgesteld aan inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk is. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor de uw Content of de Content van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of omissies in de Content , of enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik van een geposte, verzonden of anderszins via de Service beschikbaar gestelde Content. U erkent dat wij de Content niet voorafgaand filteren of controleren, maar dat we het recht (maar niet de verplichting) hebben Content die beschikbaar is gesteld via de Service te weigeren, te verplaatsen of te verwijderen. We hebben ook het recht om Content die deze Content Voorwaarden schendt of anderszins verwerpelijk is naar eigen inzicht te verwijderen. U dient het gebruik van iedere Content te evalueren, en alle risico's verbonden aan het gebruik van de Content te dragen. U mag zich niet beroepen op enige Content gemaakt door ons. U erkent en gaat ermee akkoord dat we Content bewaren en openbaar maken indien verplicht bij wet of indien wij in goed vertrouwen geloven dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een juridische procedure; (b) deze Voorwaarden te handhaven; (d) te reageren op claims dat bepaalde Content in strijd met de rechten van derden; of (d) de bescherming van onze rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid en die van onze gebruikers en het publiek.

De technische verwerking en transmissie van de Service, inclusief Content, kan omvatten(a) de transmissie via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen en aanpassingen om te voldoen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten.

U ZULT NIET:

1. uploaden, posten, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van Content die:

a. onrechtmatig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, misleidend, lasterlijk, vulgair, obsceen, schending van privacy (inhoudende, maar niet beperkt tot, elk adres, e-mail, telefoonnummer, of enige andere contactgegevens zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke gegevens), haatdragend, of raciaal, etnisch of anderszins verwerpelijk;

b. U hebt niet het recht om over te brengen op grond van de wet of onder contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis, bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie waarvan kennis genomen of openbaar gemaakt als onderdeel van een arbeidsrelatie of onder geheimhoudingsovereenkomsten);

c. inbreuk maakt op een octrooi, merk, bedrijfsgeheim, auteursrecht, rechten van privacy of publiciteit, of andere eigendomsrechten van een partij (bijvoorbeeld muziek, films, foto's, e-books, of games waarvan u niet de rechten bezit);

d. ongevraagde commerciƫle e-mail of "spam" omvat. Dit geldt ook voor onethische marketing, reclame, of elke andere praktijk die op enigerlei wijze verband houdt met "spam", zoals (i) het verzenden van massa e-mail naar ontvangers die niet hebben verzocht om e-mails van u of met een vals retouradres, (ii) promotie van een website met ongepaste links, titels, beschrijvingen, of (iii) uw site te bevorderen door het plaatsen van meerdere posts in de openbare fora;

e. software virussen, Trojaanse paarden of andere computercode, bestanden of programma's bevat die de functionaliteiten van de Service, de computer software or hardware of telecommunicatie-apparatuur onderbreken, vernietigen en het gebruik hiervan beperken of invloed hebben toegang tot de Service van andere Weebly gebruikers;

f. is bedoeld om te profiteren van een gebruiker, zoals " wordt snel rijk", "krijgt betaald om te surfen," piramide / multi-level marketing, of andere dubieuze stelsels; of

g. pornografisch van aard, zoals iedere naaktheid in een seksuele context of enige Content met volwassen thema's of geslachtsdelen afbeeld;

2. schade toebrengt aan minderjarigen op enigerlei wijze;

3. stalkt, pest of anderszins anderen lastig valt;

4. zich uitgeeft als een ander persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een Weebly vertegenwoordiger, forumbeheerder, gids of ten onrechte verklaart of anderszins een verkeerde voorstelling geeft ten aanzien van uw relatie met een persoon of entiteit;

5. kopteksten vervalst of anderszins identificerende onderdelen manipuleert om de oorsprong van Content die via de Service wordt geopenbaard te verhullen;

6. de Service of servers of netwerken verbonden met de Service belemmeren of verstoren, of enige vereisten, procedures, beleid of reglementen van netwerken verbonden met de Service negeert;

7. al dan niet opzettelijk toepasselijke lokale, provinciale, federale of buitenlandse wetten of regelgeving schendt. U dient te voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens vanuit de Verenigde Staten of het land waar u woont. Indien u de Site, de Service of het Materiaal buiten de Verenigde Staten gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle van toepassing zijnde wetten, waaronder regels met betrekking tot aanvaard online gedrag, de bescherming van persoonsgegevens, en export en import regels van andere landen;

8. informatie verstrekt of de verstrekking hiervan stimuleert, over onrechtmatige activiteiten, lichamelijke schade of letsel jegens een groep of individu bevorderen, elke daad van wreedheid jegens dieren bevordert. Dit kan mede omvatten het verstrekken van instructies over het samenstellen van bommen, granaten en andere wapens of brandbommen;

9. gebruik maakt van de Service als een forwarding service naar een andere website, op frauduleuze wijze Google of andere SEO rankings manipuleren of Facebook of andere sociale netwerken of website "likes" en soortgelijke stemming mechanismen gebruiken;

10. wachtwoorden verwerft van derden of persoonlijk identificeerbare gegevens voor onwettige of phishing-doeleinden gebruikt;

11. de omvang van de Service waarvoor u zich heeft aangemeld overtreedt (bijvoorbeeld door toegang en gebruik van tools waar u geen rechten op bezit om daarmee comments of Content van andere gebruikers te verwijderen, toe te voegen, of op andere wijze te veranderen);

12. meer dan drie advertenties per pagina opnemen, of andere reclame die de bruikbaarheid van de Site sterk vermindert;

13. bestanden uploaden met als enkel doel deze bestanden door ons te laten hosten en voor gebruik buiten van een website gemaakt in het kader van de Service (dat wil zeggen, gemaakt met behulp van de Weebly editor);

14. creƫren van een website met een schadelijke gebruikerservaring wegens aangepaste programmering. Voorbeelden omvatten, onder andere, extreem knipperende banners, overmatige geanimeerde bewegingen, of inhoud die bij nietsvermoedende bezoekers aanvallen kunnen veroorzaken;

15. gebruik, onder elke omstandigheid, van iedere open source software waarop de GNU Affero General Public License v.3 of hoger van toepassing is; of

16. misbruik maken van onze klantenservice e-mail, chat of telefoondiensten of agenten.

Wij behouden ons het recht voor om het account van een gebruiker die een van de bovenstaande verbodsbepalingen heeft geschonden te beƫindigen.

9. Verkopen via Weebly

Sommige van onze Services en Materialen kunnen u de mogelijkheid bieden om goederen of diensten te verkopen of te kopen via sites gehost of ontworpen door Weebly ("Commerciƫle Producten"). We bieden slechts een platform voor kopers en verkopers om transacties uit te voeren ten aanzien van deze Commerciƫle Producten. Om te verkopen via Weebly moet u 18 jaar of ouder of ten minste meerderjarig zijn in het land waar u woont of waar u onze diensten gebruikt en dient u uw volledige naam, huidige adres, geldig e-mailadres, en eventuele andere gegevens te verstrekken. In het geval van een geschil met betrekking tot eigendom van een account, behouden wij ons het recht voor om te verzoeken om documentatie om daarmee het eigendom te bepalen of te bevestigen. Deze documentatie omvat, maar is niet beperkt tot, een gescande kopie van het uittreksel van uw bedrijfsregistratie, een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto, de laatste vier cijfers van de door u opgegeven creditcard, enz.

Wanneer een koper Commerciƫle Producten aanschaft, zullen betalingen worden verwerkt via onze externe betalingsdienstverlener. Kopers van Commerciƫle Producten zullen een bericht ontvangen bij het invoeren van hun betalingsgegevens waarin ze worden verwezen naar de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de externe betalingsdienstverlener. Deze betalingsdiensten worden uitsluitend beheerst door de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de externe dienstverlener. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doen of nalaten deze externe dienstverleners. In aanvulling op de voorwaarden en eisen zoals beschreven in deze Voorwaarden, dient u overeenkomstig de onderstaande verplichtingen te handelen bij het aanbieden, verkopen, of aankopen van Commerciƫle Producten. U stemt er ook mee in om te voldoen aan en alle lokale, provinciale, federale of buitenlandse wetten en regelgeving met inbegrip van handel- of andere consumentenwetten die bestaan in het land waar u verkoopt of in het land waarnaar uw goederen of diensten worden verzonden of verleend, met inbegrip van de wetten die aard van de producten of goederen die u verkoopt of aan wie u ze verkoopt beperken.

U ZULT NIET:

1. commerciƫle producten aanbieden en verkopen die:

a. illegaal of potentieel illegaal zijn, met inbegrip van goederen die zijn vervalst, gestolen, beperkt vanwege de historische betekenis, of frauduleus zijn. Commerciƫle Producten die worden verkocht met behulp van de Services moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, met inbegrip van Commerciƫle Producten die worden verkocht aan personen buiten de Verenigde Staten;

b. inbreuk maken of potentieel inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van een ander of die smadelijk of anderszins lasterlijk zijn;

c. naar ons inzicht ongepast, beledigend, pornografisch, seksueel of gewelddadig zijn; of

d. worden vervaardigd als of primair bedoeld zijn om gebruikt te worden als wapens, waaronder vuurwapens of munitie. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen of Commerciƫle Producten overeenkomstig deze Voorwaarden moeten worden aangemerkt als "wapens"; of

2. gebruik maken van afbeeldingen of namen van derden (met inbegrip van beroemdheden) bij het aanbieden of verkopen van Commerciƫle Producten, zonder eerst toestemming te verkrijgen van die derde.

10. Kosten / Betaling

U kunt akkoord gaan met een contract van ƩƩn (1) maand, zes (6) maanden, twaalf (12) maanden of vierentwintig (24) maanden met Weebly. Enkele onderdelen van de Service vereisen betaling van de vergoedingen, zoals omschreven voor elke dienst op de Site ("Vergoedingen"). Indien u zich aanmeldt voor deze onderdelen, dient u alle van toepassing zijnde Vergoedingen te betalen, en indien dit niet gebeurt dan kan dit ertoe leiden dat uw site niet wordt gepubliceerd en het gebruik van de Service wordt gedeactiveerd. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen te wijzigen en/of bepaalde onderdelen van de Service samen te voegen, en kunnen dit doen op ieder moment. U machtigt ons om eventuele redelijkerwijs noodzakelijke inlichtingen te verkrijgen om daarmee uw account en financiƫle gegevens te valideren.

Alle Vergoedingen zijn exclusief belastingen, heffingen of accijnzen opgelegd door de belastingautoriteiten, en u bent verantwoordelijk voor de betaling daarvan. Indien u een Service aanschaft die wij tegen vergoeding aanbieden, dan gaat u akkoord dat Weebly, of onze derde dienstverleners, uw betalingsgegevens opslaan en machtigt u ons om kosten in rekening te brengen voor (a) vergoedingen voor Services die u kunt kopen, en (b) alle toepasselijke belastingen in verband met uw gebruik van de Services, en zal u de kosten vergoeden voor alle incassokosten en rente voor eventuele achterstallige betalingen. Indien de betaalkaart die u verstrekt verloopt en u geen gegevens van een nieuwe betaalkaart verstrekt of uw account annuleert, dan geeft u ons toestemming om alsnog kosten in rekening te brengen aan u. Tevens blijft u verantwoordelijk voor betaling van alle niet betaalde Vergoedingen.

AAN HET EINDE VAN DE CONTRACTSTERMIJN ZAL UW CONTRACT AUTOMATISCH WORDEN VERLENGD MET EEN AANVULLENDE CONTRACTSTERMIJN TENZIJ UITDRUKKELIJK BEƋINDIGD DOOR U. DE KOSTEN HIERVOOR ZULLEN DIENOVEREENKOMSTIG IN REKENING WORDEN GEBRACHT. U KUNT DE AUTOMATISCHE VERLENGING VAN UW HUIDIGE CONTRACT TE ALLEN TIJDE UITSCHAKELEN. ANNULERINGSVERZOEKEN KUNNEN OP IEDER MOMENT WORDEN VERZONDEN VIA HTTP://HC.WEEBLY.COM/HC/NLĀ OF DOOR ONS HELPCENTRUM TE BELLEN.

11. Annulering; Wijziging van de Service

Als u de Service annuleert, zal uw annulering meteen van kracht zijn. Na de annulering, zal u niet langer toegang hebben tot uw website en kunnen we alle informatie over uw website verwijderen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dergelijke verwijderde informatie of inhoud. U heeft geen recht op restitutie voor het annuleren van de Service na het tijdsbestek hieronder uiteengezet in paragraaf 12.

Zolang we doorgaan met het aanbieden van de Service, zullen wij de Service bijwerken, verbeteren en uitbreiden. Als gevolg daarvan, staan wij u toe om toegang te krijgen tot de Service zoals het dan bestaat en beschikbaar is en hebben wij geen andere verplichtingen, behalve zoals uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld. We kunnen naar eigen inzicht de toegang tot de Service, geheel of gedeeltelijk, weigeren, deze geheel of gedeeltelijk wijzigen (bijvoorbeeld, wijziging van data opslag of capaciteit beperkingen), vervangen, opschorten of beƫindigen, en de prijzen voor de gehele of gedeeltelijke Service die we aanbieden wijzigen en aanpassen. Al deze veranderingen zijn effectief na plaatsing op onze Site of door directe communicatie met u, tenzij anders vermeld. Wij behouden ons verder het recht voor om iedere Content te weigeren, te verwijderen die beschikbaar is op uw account, met of zonder kennisgeving indien het door ons wordt geacht in strijd met deze Voorwaarden te zijn.

Voor alle duidelijkheid, we hebben geen verplichting om Content op te slaan, te onderhouden, of u een kopie van de Content te verlenen aan u of anderen door gebruik van Service. We behouden ons ook het recht voor om telefonische of chat-ondersteuning te beperken of te stoppen als u daar een disproportioneel beroep op doet of als u anderszins onze capaciteit om ondersteuning te bieden aan andere klanten (zoals naar eigen inzicht bepaald) negatief beĆÆnvloedt.

12. Herroepingsrecht; Geld terug garantie

Afhankelijk van het land waar u woont, kunt u het recht de overeenkomst met Weebly te herroepen, zonder opgaaf van reden binnen vijf (5) tot veertien (14) dagen vanaf de datum waarop u zich heeft aangemeld bij de Service. Weebly geeft u eigenlijk zelfs langer: een 30-dagen geld terug garantie. Als u ontevreden bent over de Services om welke reden dan ook, kunt u een volledige terugbetaling ontvangen als u uw account binnen 30 dagen na activering annuleert, of binnen 30 dagen na verlenging van uw contract. Verzoeken tot inroeping van het herroepingsrecht en aanvragen tot terugbetaling kunnen worden verzonden via http://hc.weebly.com/hc/nl/requests/new met als onderwerp:

Verzoek tot terugbetaling of stuur een schriftelijk verzoek aan:

Ter attentie van - Refund Request, Weebly, Inc., 460 Bryant Street, Suite 100, San Francisco, California 94107 Verenigde Staten.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u het ons duidelijk maken dat u de overeenkomst wilt herroepen voor de termijn van 30 dagen is verstreken. Voor uw gemak, kunt u het onderstaande modelformulier kopiƫren en plakken bij het indienen van uw opname of verzoek tot teruggave, al bent u niet verplicht om dit formulier te gebruiken.

Model Formulier

Aan: Weebly Inc., 460 Bryant Street, # 100, San Francisco, California, 94107 Verenigde Staten

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende dienst(en) herroep:Ā _________________________

Besteld op:Ā _________________________

Naam:Ā _________________________

Adres:Ā _________________________

Handtekening:Ā _________________________

(Indien niet elektronisch ingediend)

Datum:Ā _________________________

Als u ervoor kiest deze overeenkomt te herroepen, zullen wij uw betaling binnen 14 dagen terugbetalen, gerekend vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing tot herroeping, en de vergoeding zal worden voldaan op dezelfde wijze van betaling die door u is gebruikt bij de oorspronkelijke transactie.

Op elk moment tijdens de looptijd van overeenkomst, kunt u uw Weebly service upgraden of downgraden. In het geval van een downgrade, zal een pro rato krediet worden uitgegeven op uw Weebly account ten aanzien van het verschil in de kosten van de twee Services voor de rest van uw oorspronkelijke contractstermijn. Dit krediet zal van toepassing zijn op toekomstige maanden de Weebly service, en kan niet worden terugbetaald aan u in contanten. Downgraden van uw account kan leiden tot het verlies van de inhoud, functies, of de capaciteit van uw account. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijk verlies.

13. Diensten van Derden, Software en Websites; Geen stilzwijgende goedkeuring

Weebly is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van uw gebruik van de Service, product, de software, content, of de website van een derde partij (gezamenlijk "Materiaal van Derden") al dan niet vanwege verwijzing naar de Materialen van Derden via de Site, voor zover de Materialen van Derden worden aangeboden op uw locatie.

Materialen van Derden, zoals e-mail, e-commerce en betalingsdiensten, waaronder maar niet beperkt tot, Authorize.net, PayPal, Square, Adyen, Braintree, Stripe, Apple, en Android/Google betalingsopties, kunnen worden onderworpen aan de geldende voorwaarden gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van derden. Door het gebruik van dergelijke diensten, gaat u ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent voor de herziening, akkoord te gaan met, en voldoen aan de voorwaarden van derden voordat u van derden materialen te gebruiken. Uw gebruik van Materialen van Derden is op eigen verantwoordelijkheid en risico. Als u niet akkoord gaat met de servicevoorwaarden of licentie-overeenkomst van de derde, download en gebruik dan geen Materialen van Derden. Uw gebruik van Materiaal van Derden verkregen via de Service omvat geen overdracht van recht, titel of belang in of op de Materialen van Derden buiten de gebruiksvoorwaarden of licenties van derden om. Elke verwijzing op de Site naar Materialen van Derden omvat geen goedkeuring van of goedkeuring door ons van dergelijke Materialen van Derden.

Verwerking van betalingen door derden: Weebly maakt gebruik van derden voor de verwerking van betalingen om ons te helpen bij het veilig verwerken van uw persoonlijke betalingsgegevens. Het gebruik door derden van uw persoonlijke gegevens wordt beheerst door hun privacybeleid dat al dan niet dezelfde bescherming bieden als de Weebly Privacyverklaring.

Betalingen worden momenteel verwerkt en beheerd met behulp van de derden hieronder beschreven. Wij zullen u informeren welke betalingsverwerkers worden gebruikt bij het verwerken van uw betalingen.

Authorize.net ā€“ privacy policy

PayPal ā€“ privacy policy

Square ā€“ privacy policy

Stripe ā€“ privacy policy

Apple Pay ā€“ privacy notice

Android Pay (Google Payments) ā€“ privacy noticeĀ 

Apple Pay en Android Pay zijn automatisch geactiveerd voor gebruikers die Stripe hebben geselecteerd als betalingsverwerker. Als u Apple Pay of Android Pay niet wenst te accepteren als betalingsmethode dan is het uw eigen verantwoordelijkheid om Apple Pay en/of Android Pay te deactiveren. U kunt deze betalingsmethoden deactiveren in uw Store checkout instellingen. Uw gebruik van Apple Pay en Android Pay vormt uw acceptatie van de Acceptable Use GuidelinesĀ van Apple en/of Google/Android Payā€™s Gebruiksvoorwaarden.

14. Thema's

Indien gewenst, kunt u bijdragen aan de website van thema's ("Aangepaste Thema's") op de Service te gebruiken door andere gebruikers. U verleent hierbij ons hierbij een exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare, wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije licentie en een licentie voor het gebruik, kopiƫren, wijzigen en het maken van afgeleiden werken van ieder aangepast thema, bijgedragen door u tot de Service, met inbegrip van de HTML code en de bijbehorende onderdelen. Als u gebruik maakt van de code samenhangend met een thema verstrekt door Weebly om eventuele aangepaste thema's te maken, moet u voldoen aan de licentievoorwaarden voor een dergelijke code.

15. Designer Platform Voorwaarden

1. Als u onze Designer Platform ServiceĀ gebruikt om een website te ontwerpen (een "Client Website") voor een derde (uw "Client"), zal uw gebruik van de Service zijn onderworpen aan deze aanvullende voorwaarden.

2. Uw relatie met uw klant is strikt tussen u en uw opdrachtgever. We zijn geen partij bij enige overeenkomst tussen u en uw klant. De wijze en middelen die u kiest voor het uitvoeren van uw diensten zijn naar uw eigen inzicht en controle; echter u gaat ermee akkoord dat deze diensten worden uitgevoerd op een professionele wijze, in overeenstemming met hetgeen gebruikelijk is in de sector en in overeenstemming met deze Voorwaarden.

3. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor alle Websites van klanten onder uw account en voor de naleving ten aanzien van iedere Client Website van deze Voorwaarden.

4. Terwijl het u in principe is toelaten om de dienst onder eigen naam te verkopen, is dit op geen enkele manier gegarandeerd en we zullen op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor eventuele tekortkomingen hierin.

5. In het geval uw klant contact met ons opneemt, zullen wij hen naar u doorverwijzen.

In het geval u geen support verleend aan uw Cliƫnt en we een verzoek van uw Cliƫnt ontvangen waarin staat dat u niet reageert, behouden wij ons het recht voor om uw cliƫnt direct te ondersteunen.

6. Betalingen voor het gebruik van de Designer Platform Service worden berekend per website. Elke Client Website die is gepubliceerd via uw account is onderhevig aan maandelijkse servicekosten. Deze kosten zullen in rekening worden gebracht op de creditcard die is opgenomen in ons bestand van uw Weebly account.

7. Servicekosten worden maandelijks in rekening gebracht voor de Service, gebaseerd op de totale kosten van alle Client Websites. Als er een nieuwe Client Website halverwege de maand wordt gepubliceerd, zal een pro-rata bedrag worden opgenomen op de factuur van de volgende maand.

8. Geen restitutie zal worden gegeven voor eventuele resterende dagen in uw huidige factureringscyclus.

9. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u, als rekeninghouder, uiteindelijk verantwoordelijk bent voor de betaling voor elke Client Website onder uw account. Indien op enig moment, de betalingsverplichtingen van een Client Website niet worden voldaan, kunnen wij de Client Website uitschakelen totdat de betalingsverplichting wordt voldaan.

16. Doorverkoop van de Service

U zult geen enkel deel van de Service, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, reproduceren, dupliceren, kopiƫren, verkopen of doorverkopen. Schriftelijke toestemming kan zijn in de vorm van een schriftelijke overeenkomst met Weebly (zoals de Overeenkomst van Weebly Cloud).

Weebly wordt vaak gebruikt door ontwerpers om websites te ontwerpen voor derden. Een dergelijk gebruik wordt uitsluitend toegestaan op basis van de bovenstaande expliciete Designer Platform Voorwaarden. Mocht u websites voor derden ontwerpen op een andere versie van Weebly, dan moeten dergelijke sites elk voor eigen rekening worden gecontroleerd door deze derden, en u mag niet meerdere sites van klanten groeperen onder Ć©Ć©n account van u.

17. Domeinnaam Registratie, Domeinnaam annulering en wijziging van registrar

Voor de domeinnaamregistratie diensten (de "Domain Services") die rechtstreeks worden geleverd aan u door Weebly zijn de volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing. Door gebruik van de Domain Services geleverd door Weebly stemt u met deze voorwaarden. Sommige van de servicepakketten vereisten dat Weebly een Internet-domeinnaam registreert of een bestaande domeinnaam verlengd(de "Domeinnaam") namens u. Ten behoeve van de aanschaf en/of het onderhoud van domeinen, zal Weebly alleen optreden als de agent tussen u en de organisatie die verantwoordelijk is voor toewijzing van de domeinnaam (de "Registrar"). De Registrar zal Register.com zijn. Alle nieuwe registraties en de verlengingen van de registraties zullen daarom ook onderworpen zijn aan de voorwaarden van Register.com te vinden op: http://www.register.com/policy/servicesagreement.rcmx. Weebly behoudt zich het recht voor om een andere domeinnaam service provider op elk gewenst moment in te schakelen, in welk geval de bepalingen en voorwaarden van een dergelijke organisatie aanvullend van toepassing zijn op deze Voorwaarden.

Weebly biedt Ć©Ć©n (1) gratis domeinnaam voor maximaal een jaar, bij aankoop van een jaarlijks of tweejaarlijks abonnement. De domeinnaam zal worden gekoppeld aan uw Weebly account voor de duur van uw account en het domein zal op uw naam worden geregistreerd en is van u, zolang u de toepasselijke domeinregistratie taksen na het eerste jaar voldoet. De gratis domeinnaam geldt alleen voor bepaalde top-level domeinen (zoals, .com, .net en .org) wanneer u zich aanmeldt voor een nieuw abonnement.

U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige gegevens over de domeinnaamhouder ("Registrant") en de administratieve contactpersoon bij de registratie van de domeinnaam. Het technische contact in alle gevallen zal Weebly, Inc. zijn. Voor het aanvragen van een domeinnaam is het uw verantwoordelijkheid om te controleren of met de domeinnaam niet de rechten van een derde partij worden geschonden of in strijd met de bestaande wetgeving. We kunnen de activering van een domeinnaam uitstellen tot betaling van de overeengekomen vergoedingen voor de registratiediensten is ontvangen. Weebly is niet in staat om de toewijzing van de domeinnaam door de Registrar te beĆÆnvloeden. We kunnen ook niet garanderen dat de aangevraagde domeinnamen aan u zullen worden toegewezen en / of dat toegewezen domeinnamen vrij zijn van rechten van derden, noch hun voortbestaan garanderen. Elke informatie die wij verstrekken over de beschikbaarheid van een domeinnaam is gebaseerd op door derden verstrekte gegevens en verwijst alleen naar het tijdstip waarop de informatie is aangevraagd. De domeinnaam zal niet als toegewezen worden beschouwd vĆ³Ć³r de inschrijving van de domeinnaam op naam van u, de Registrant, en de vermelding daarvan in de databank van de Registrar. Let op, standaard domeinregistraties en uw persoonlijke contactgegevens worden vertoont in de publieke WHOIS database. U kunt uw persoonlijke gegevens afschermen voor het publiek en uzelf daarmee beschermen tegen spam, fraude, identiteitsdiefstal door de aankoop van de PrivĆ© Registratie op het moment dat u uw domeinnaam aankoopt. Als u ervoor kiest PrivĆ© Registratie te kopen op een later tijdstip, kunnen uw persoonlijke gegevens nog steeds doorzoekbaar en publiek beschikbaar zijn op een aantal web services.

De oorspronkelijke registratietermijn voor reeds gekochte domeinnamen kan variƫren en dergelijke registraties zullen automatisch worden verlengd voor opeenvolgende periodes van 12 maanden. Vijfenveertig (45) kalenderdagen voor uw domeinnaam verloopt wordt de automatische verlenging in rekening gebracht (zelfs als die datum afwijkt van de verlengdatum van uw Weebly website abonnement). U kunt u natuurlijk afmelden voor automatische verlenging door de automatische verlengingsoptie in uw instellingen uit te schakelen op elk gewenst moment, voordat de automatische vernieuwing ingaat. Elke gekochte domeinnaam is in uw naam geregistreerd en is voor u om te houden, zolang u de geldende tarieven betaalt. Als u een nieuw domein koopt, of een bestaand domein vernieuwd, en uw aankoop annuleert binnen de eerste dertig (30) dagen door contact op te nemen via http://hc.weebly.com, kunt u een volledige terugbetaling ontvangen. Met uw recht en aanspraak op uw domeinnaam kunt u een gekochte domein overdragen aan een andere domein provider. Echter, dan komt u niet in aanmerking voor terugbetaling van de registratierechten die u heeft betaald aan Weebly voor de overgedragen domeinnamen. Ongeacht de identiteit van de Registrar of enige andere contactgegevens aanwezig in uw domeinnaamregistratie, zijn deze Voorwaarden van toepassing op elke domeinnaam die is geregistreerd via Weebly met uw Weebly account.

Beheer van accurate en actuele factuurgegevens is een verplichte voorwaarde voor het onderhoud van uw Weebly account. Deze gegevens moeten de volledige en echte naam van de Registrar bevatten, en dienen een fysiek postadres (postbusadressen of anonieme adressen zijn niet toegestaan), een geldig e-mailadres en telefoonnummer te vermelden. Als deze informatie verandert, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van deze verandering door een online aanpassing. Houd er rekening mee dat als uw factuurgegevens, waaronder uw huidige creditcard informatie, niet actueel is, we uw Domain Services niet zullen vernieuwen en waarna deze kunnen vervallen.

Met inachtneming van deze Voorwaarden en die van de Registrar, kunt u alle domeinnamen die via ons geregistreerd zijn naar een andere Registrar overdragen door het volgen van de online instructies van Weebly. Mochten we, als gevolg van het falen aan uw kant, de rekeninghouder, of de nieuwe registrar, niet in staat zijn om het domein over te dragen naar uw nieuwe registrar, dan houden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om de geannuleerde domeinnaam te verwijderen door de betreffende registrar, nadat de annuleringsdatum is verstreken. Wij behouden ons het recht voor om domein transfers toe te staan alleen als u alle onbetwiste lopende claims bij ons heeft gevestigd.

Het is misschien niet altijd mogelijk om een domeinnaam te herstellen nadat deze verlopen is, en Weebly heeft zelf de vrijheid om te bepalen wanneer een domeinnaam kan worden verlengd na de vervaldatum en welke vergoedingen van toepassing zullen zijn. Als u een domeinnaam wegens wanbetaling verliest, zal Weebly het recht hebben, naar eigen goeddunken, om: (a) het registreren en gebruiken van de domeinnaam voor eigen doeleinden; (b) te verkopen of overdragen van de domeinnaam aan een derde; of (c) het schrappen van de domeinnaam en toestaan dat een nieuwe registrant overal ter wereld de domeinnaam opnieuw registreert. Voorts gaat u ermee akkoord dat Weebly uw creditcard die in het dossier staat bij Weebly rekeningen stuurt, om eventuele uitstaande bedragen op uw account te herstellen.

In bepaalde gevallen kunnen domeinnaamregistraties het onderwerp van een juridische vordering worden. Als Weebly een partij is bij eventuele juridische vorderingen uit hoofde van een van uw domeinnaam registraties, gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten van Weebly en juridische kosten en te vergoeden en Weebly zult vrijwaren van enige vorderingen. Als Weebly op de hoogte wordt gesteld dat er een klacht is ingediend bij een gerechtelijk of administratief orgaan met betrekking tot uw domeinnaam, kan Weebly, naar eigen goeddunken: (a) het gebruik, het wijzingen of het overdragen van uw registratie opschorten; en / of (b) ter controle van uw registratie een certificaat van de registrar overleggen bij de bevoegde gerechtelijke instantie.

U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u het recht op een domeinnaam geregistreerd door Weebly ten behoeve van u verliest.

18. Email Marketing Service

Voor de e-mail marketing Services die rechtstreeks aan u door Weebly worden aangeboden (de "E-mail Marketing Service"), zijn de volgende Voorwaarden eveneens van toepassing indien deze Service beschikbaar is in uw land.Ā Uw gebruik van de E-mail Marketing Service dient als uw instemming met deze Voorwaarden. Weebly kan uw toegang tot en het gebruik van de E-mail Marketing service schorsen of beĆ«indigen indien u niet voldoet aan deze Voorwaarden.

Uw gebruik van de E-mail Marketing Service moet voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten. Hieronder vallen de wetten die van toepassing zijn op u en ook de wetten die van toepassing zijn op Weebly en alle ontvangers aan wie u van plan bent om e-mails te sturen (elk een "Ontvanger") . Van toepassing zijnde wetten omvatten bijvoorbeeld wetten met betrekking tot spam of ongevraagde commerciĆ«le e-mail (hierna: "Spam") privacy, veiligheid, obsceniteit, laster, intellectueel eigendom, pornografie, terrorisme, binnenlandse veiligheid, gokken, kinderbescherming, en andere toepasselijke wetten. Het is uw verantwoordelijkheid om de van toepassing zijnde wetten op uw gebruik van de E-mail Marketing Service en de e-mails die u genereerd en verzend via de E-mail Marketing Service te kennen en begrijpen. Uw gebruik van de E-mail Marketing Service moet ook voldoen aan de Privacyverklaring die van toepassing is op de E-mail Marketing Service. Weebly's Privacy Verklaring is hierĀ beschikbaar.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw producten en services en enige andere promoties en Content opgenomen of verwezen naar in uw e-mails verzonden via de E-mail Marketing Service. U gaat ermee akkoord de E-mail Marketing Service te gebruiken op een wettige, veilige en professionele manier, in overeenstemming met de industry best practices, met inbegrip van het bijhouden van betrouwbare gegevens. U bent als enige verantwoordelijk voor alle uitspraken die u doet en voor alle garantie en ondersteuning van uw producten en services. Uw gebruik van de E-mail Marketing Service moet voldoen aan alle toepasselijke richtlijnen die door Weebly zijn vastgesteld. De onderstaande richtlijnen zijn voorbeelden van gedragingen die deze Voorwaarden schenden bij het genereren van of het verzenden van e-mail of berichten via de E-mail Marketing Service:

U ZULT NIET:

1. De E-mail Marketing Service gebruiken in strijd met de door Weebly opgestelde Gebruiksvoorwaarden of enige wet die van toepassing is op u of uw Ontvangers;

2. De E-mail Marketing Service gebruiken om spam te versturen. U zorgt ervoor dat alle Ontvangers expliciet toestemming hebben gegeven om e-mails van u te ontvangen door bevestigende opt-in om deze e-mails te ontvangen. Alle e-mails en berichten die door middel van de E-mail Marketing Service worden verstuurd moeten voldoen aan ons Anti-Spambeleid, zoals hieronder beschreven:

a. Weebly heeft een no tolerance Spambeleid en doet geen zaken met een gebruiker of bedrijf dat deelneemt aan het versturen van spam. Wij verkopen or delen geen persoonlijke informatie van onze abonneelijsten.

b. Een e-mail is Spam wanneer: (i) de persoonlijke identiteit en context van de ontvanger niet relevant zijn, omdat de boodschap overeenkomstig van toepassing is op veel andere potentiƫle ontvangers; (ii) de ontvanger niet aantoonbaar opzettelijke, expliciete en onherroepelijke toestemming heeft verleend om de boodschap te ontvangen; en (iii) de verzending en ontvangst van het bericht een onevenredig voordeel lijkt te geven aan de verzender.

c. Of er sprake is van Spam wordt bepaald aan de hand van de aan- of afwezigheid van toestemming, niet op basis van de inhoud. Een ontvanger moet expliciet akkoord gaan met het ontvangen van het bericht, hetzij in antwoord op een duidelijk en opvallend verzoek of op eigen initiatief van de ontvanger.

d. De U.S. CAN-SPAM Act regelt en stelt eisen voor commerciƫle boodschappen, geeft de ontvangers het recht u te weerhouden van het sturen van emails aan hen, en omschrijft zware boetes voor overtredingen. Andere internationale voorschriften en wetten zijn ook van toepassing op elektronische marketing, en hoewel we geen juridisch advies kunnen geven, raden we u aan vertrouwd te raken met deze wetten, vooral als u woont in of mailt naar ontvangers buiten de U.S.

e. Als u Spam klachten ontvangt of als Weebly een potentieel problematische abonneelijst identificeert , zullen we eerst vragen stellen om te proberen om uw bedrijf en uw marketing doelstellingen te begrijpen. Als we vaststellen dat een abonneelijst is niet op toestemming is gebaseerd of te oud is of problematisch om mee te werken, zullen we eisen dat het uit uw account wordt verwijderd. In bepaalde gevallen kunnen we u vragen een andere provider te vinden, omdat onze doelen simpelweg niet verenigbaar zijn.

f. Raadpleeg onze FAQsĀ in het Help CenterĀ voor verdere aanwijzingen over hoe u een verantwoorde verzender wordt, evenals de aanvullende wijzen waarop Weebly bescherming biedt tegen het versturen van ongewenste of ongevraagde e-mail.

g. Als u het gevoel hebt dat een Weebly gebruiker ongevraagde e-mail verzendt, kunt u dit aan ons melden door het te sturen naar abuse@weebly.com.

3. Gebruik van de E-mail Marketing Service voor het aanvragen, verzamelen of versturen van niet-openbare of persoonlijk identificeerbare informatie over een andere gebruiker of een andere persoon zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming (of toestemming van de ouders in het geval van een minderjarige), illegale informatie of andere informatie waarvan u niet het recht hebt die op te vragen, verzamelen of distribueren;

4. Gebruik van de E-mail Marketing Service om e-mail campagnes te sturen die pornografie, andere seksueel expliciete inhoud, illegale goederen of diensten, of enige andere inhoud die Weebly ongepast acht weergeven of er naar verwijzen;

5. Verzenden van berichten, informatie, gegevens, tekst, software of afbeeldingen, of andere Content die u niet in eigendom of legale licentie heeft, of die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, of anderszins verwerpelijk is die strijdig kan zijn met andermans recht op privacy of publiciteit;

6. Via de E-mail Marketing Service versturen van enige onethisch, valse of misleidende reclame, promoties, of verkoopinspanningen en praktijken;

7. Plaatsen of verzenden van materialen die een virus of beschadigde gegevens bevat;

8. Gekochte of gehuurde e-maillijsten gebruiken;

9. E-mailadressen, domeinnamen, of e-mail servers van derden gebruiken zonder de juiste toestemming;

10. E-mails sturen naar niet-specifieke adressen (bijvoorbeeld: webmaster@domain.com of info@domain.com) of distributielijsten, nieuwsgroepen, publiek beschikbare pers of media-adressen of gekochte e-mailadressen;

11. E-mails sturen die resulteren in een onaanvaardbare hoeveelheid Spam gerelateerde klachten (zelfs als de e-mails zelf geen spam zijn);

12. Het uitschakelen of niet toevoegen van een werkende ā€œunsubscribe" koppeling in elke e-mail, waarin de ontvanger(s) de mogelijkheid geboden wordt om zich van uw mailing lijst te verwijderen. Elke link moet operationeel blijven gedurende ten minste 60 dagen na de datum waarop u het bericht verzendt, en u gaat ermee akkoord dat u de link niet zal verwijderen, uitschakelen of proberen te verwijderen;

13. Uitschakelen of niet voldoen aan enig verzoek van een ontvanger om uit uw mailinglijst te worden verwijderd binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van het verzoek. U kunt geen vergoeding van de ontvanger eisen om u persoonlijk identificeerbare informatie anders dan een e-mailadres te geven, of de ontvanger andere stappen doen nemen dan het verzenden van een antwoord e-mail of bezoeken van een pagina op een website als voorwaarde voor het honoreren van een uitschrijfverzoek. Zoals vereist onder de U.S. CAN-SPAM Act en andere toepasselijke wetten, erkent u dat u verantwoordelijk bent voor het onderhouden en het honoreren van de lijst van uitschrijfverzoeken na beƫindiging van uw Weebly-account, om welke reden dan ook zijn;

14. Het verhullen van de herkomst of het onderwerp van enige e-mail of het vervalsen of manipuleren van het oorspronkelijke e-mailadres, de onderwerpregel, headers, of informatie betreffende e-mails.

Voor elke e-mail of bericht verzonden door u met behulp van de E-mail Marketing Service moet, (a) het "van"-veld nauwkeurig en in een niet-misleidende wijze uw identiteit of de identiteit van uw organisatie identificeren; en (b) het "onderwerp"-veld van uw e-mail betrekking hebben op de werkelijke inhoud van de e-mail en geen bedrieglijke of misleidende inhoud met betrekking tot het algemene onderwerp van het e-mailbericht bevatten. U stemt ermee in dat u de enige of de aangewezen verzender bent van elke e-mail die u stuurt met de E-mail Marketing Service, krachtens enige wet die van toepassing is op uw gebruik van de E-mail Marketing Service (inclusief maar niet beperkt tot de U.S. CAN-SPAM Act van 2003, Canada's Anti-Spam wetgeving, SC 2010, c. 23 en Richtlijn 2003/58 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002), en als zodanig bent u verplicht om te voldoen aan dergelijke wetten en alle andere wetten in andere jurisdicties die van toepassing zijn op uw gebruik van de E-mail Marketing Service, en verantwoordelijk voor een schending van toepasselijke wetgeving.

15. Het nalaten om in elke e-mail op te nemen: uw geldige fysieke postadres (welke, als u bent gevestigd in de Verenigde Staten, een geldige postbus kan zijn die voldoet aan de registratie eisen die door de United States Postal Service zijn opgesteld) of een link naar die informatie.

Voor Ontvangers gevestigd in de EU, moet elke e-mail tevens het zakelijke inschrijvingsnummer en BTW-nummer van de verzender bevatten, of een link naar deze informatie;

16. "junk mail", "kettingbrieven", "piramidespelen" en andere middelen zoals coupons, kortingen, prijzen bijvoegen in een e-mail die een Ontvanger aanmoedigt om de e-mail door te sturen naar een andere ontvanger; en

17. Niet voldoen aan de export en import regels voor de U.S. en andere landen.

In sommige sectoren wordt bovengemiddeld misbruik gemaakt van Spam. Hierdoor kan E-mail Marketing Service niet worden gebruikt ten behoeve van bepaalde sectoren en verzender. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende:

1. Farmaceutische producten;

2. Werken vanuit huis, online geld verdienen, "get rich constructies";

3. Online handel, daghandel tips, of aandelen gerelateerde Content;

4. Hypotheek en lening gerelateerde Content;

5. Voeding, kruiden en vitaminesupplementen;

6. Kansspelen en daaraan gerelateerde producten, of tips;

7. Multi-level marketing;

8. Marketing van dochterondernemingen of een vorm van prestatiemarketing, waarin een bedrijf dochterondernemingen beloont voor elke bezoeker of klant die is binnengehaald door de eigen marketing inspanningen van de dochteronderneming;

9. Schuldsanering; en

10. Namaak of "knock off" producten.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Content in uw e-mails deze richtlijnen niet overtreedt. Weebly is niet verplicht om dit te doen, maar kan uw account controleren op de naleving van deze Voorwaarden en het gebruik binnen de sector aanvaardbare normen. Naar ons eigen goeddunken, behouden wij ons het recht voor om e-mails te blokkeren, Content te verwijderen of het gebruik van de E-mail Marketing Service dat mogelijk in strijd is met het voorgaande of de Voorwaarden (met inbegrip van de SendGrid Voorwaarden) te verbieden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij en elke eventuele derde partij die uw e-mails en Content ondersteunt, bericht, publiceert en distribueert ook het recht heeft om opnieuw uw e-mails en Content te formatteren, te bewerken, te bewaken, te weigeren, te blokkeren of te verwijderen en de E-mail Marketing Service geheel of gedeeltelijk, permanent of voor een bepaalde periode op te schorten of beƫindigen. In geen geval zullen wij op basis van het voorgaande verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens u of voor de naleving van dergelijke wetten of verplichtingen, waarvoor u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk bent.

Als u weet of vermoedt van eventuele schendingen van deze Voorwaarden, meldt dit Weebly alstublieft hier. Weebly zal de naleving van deze voorwaarden naar eigen goeddunken bepalen en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, alle maatregelen van welke aard dan ook te nemen (juridisch, technisch of anderszins) of te voorkomen dat spam en / of enige andere ongeautoriseerde e-mail, berichten of campagnes ons netwerk betreden, van ons netwerk gebruikmaken of zich op ons netwerk bevinden. We kunnen de E-mail Marketing Service en uw Weebly account beƫindigen op elk gewenst moment en om elke reden. Als uw account wordt beƫindigd, kunnen we het permanent verwijderen alsmede alle bijbehorende data.

Om de E-mail Marketing Service aan te bieden gebruiken we momenteel SendGrid API (www.sendgrid.com); hierdoor is uw gebruik van de E-mail Marketing Service ook onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van SendGrid, zoals nu en/of in de toekomst van toepassing ("SendGrid Voorwaarden") waaronder, zonder beperking, SendGrid's GebruiksvoorwaardenĀ en SendGridā€™s Privacyverklaring. SendGrid Voorwaarden zijn een aanvulling op deze Voorwaarden, en u moet aan beide voldoen zoals van toepassing op de E-mail Marketing Service. Wij kunnen elke Service van Derden beĆ«indigen, met inbegrip van SendGrid, naar eigen goeddunken op elk moment, zonder kennisgeving aan u, zonder aansprakelijkheid jegens u of aan de derde partij.

Een dergelijke beƫindiging of iedere handeling een Service van Derden kan van invloed zijn op ons vermogen om sommige of alle functies van de E-mail Marketing Service ter beschikking te stellen, en we zullen niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor dergelijke acties.

We zullen alle informatie verkrijgen die u ons verstrekt in verband met uw gebruik van de E-mail Marketing Service, zoals lijsten met contactpersonen (inclusief e-mailadressen en andere informatie die dergelijke lijsten bevatten) en Content geplaatst of gebruikt door u voor de E-mail Marketing Service, of op enige andere wijze. Wij erkennen uw eigendomsrechten ten aanzien van dergelijke lijsten met contactpersonen ("Klantinformatie") en Content. We zullen uw Klantinformatie niet verkopen of verhuren zonder uw voorafgaande expliciete toestemming en zullen geen gebruik maken van uw Klantinformatie voor andere doeleinden dan zoals beschreven in onze Privacyverklaring en in deze Voorwaarden. SendGrid kan ook gebruik maken van de Klantinformatie en andere informatie die u verschaft als onderdeel van de E-mail Marketing Service, in overeenstemming met de SendGrid Voorwaarden.

Hierbij verleent u ons een herroepelijke, niet-exclusieve, rechtenvrije, sublicentieerbare, wereldwijde licentie, om Klantinformatie te gebruiken, te reproduceren, te publiceren, te distribueren, uit te voeren en weer te geven, voor zover vereist door ons om de E-mail Marketing Service aan te bieden en te bedienen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit, integriteit, rechtmatigheid, betrouwbaarheid en juistheid van alle Klantinformatie. U bent verantwoordelijk voor het onderhouden, beveiligen en opslaan van alle Klantinformatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de contractuele verplichtingen, met inbegrip van de Voorwaarden. U verklaart en garandeert dat u eigenaar of rechthebbende bent van het materiaal in uw e-mails en de Klantinformatie, die nodig zijn voor ons om de Klantinformatie te gebruiken zoals beoogd door deze Voorwaarden.

Bij gebruik van de E-mail Marketing Service gaat u ermee akkoord dat alle e-mails en berichten en Content daarin niet vertrouwelijk zijn, en kent u toe of garandeert u automatisch dat de eigenaar van dergelijke Content of intellectuele eigendom uitdrukkelijk ons een onherroepelijke, niet-exclusieve, rechtenvrije, eeuwigdurende, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde licentie heeft gegeven en om dergelijke Content te gebruiken, te reproduceren, afgeleide werken te maken, te wijzigen, te publiceren, te bewerken, te vertalen, te distribueren, uit te voeren of te wonen op welke wijze of in welke media dan ook, nu bekend of later gemaakt, onder meer in verband met onze marketing en promotionele activiteiten.

Voor zover toegestaan bij wet, kunnen we kopieƫn maken en bewaren van alle Klantinformatie voor zover nodig is om de E-mail Marketing Service aan te bieden en voor interne back-up en andere wettelijke of reglementaire doeleinden. We zijn echter niet verplicht om kopieƫn van uw Klantinformatie, e-mails en berichten, Content of andere gegevens te bewaren. U bent verantwoordelijk voor de back-up van uw Klantinformatie.

Wij bieden geen enkele garantie dat de inhoud en het materiaal op onze website of en / of de E-mail Marketing Service geschikt zijn voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de E-mail Marketing Service vanuit andere locaties doen dit op eigen risico, en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale wetgeving. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken, de beschikbaarheid, de hoeveelheid, en de toegankelijkheid van de E-mail Marketing Service te beperken ten opzichte van een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied.

19. Vrijwaring

U vrijwaart Weebly, en haar dochterondernemingen, licentiegevers, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, partners, werknemers, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden (collectief: ā€œGevrijwaarde Partijenā€) van alle aansprakelijkheid, verlies, vordering, schade, uitgaven, kosten of eisen, (waaronder maar niet beperkt tot redelijke honoraria van advocaten), aangegaan door of tegen de Gevrijwaarde Partijen door een derde partij in verband met een vordering of schade die voortvloeit uit of in verband met: (a) uw gebruik (gebruik door iemand anders van uw account) van de Service, de Website of het Materiaal, (b) uw Content, (c) alle CommerciĆ«le Producten die u aanbiedt op of via de site of het gebruik van onze Services, of (d) uw gebruik van de Domain Services. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, een inbreuk of schending van deze Voorwaarden door u of iemand die gebruik maakt van uw account. U verleent volledige medewerking op uw kosten, zoals vereist door een Gevrijwaarde partij. Elke Gevrijwaarde Partij kan, naar eigen verkiezing, de verdediging en de controle aannemen ten aanzien van alle zaken waarvoor het hieronder wordt gevrijwaard. U zult geen enkele kwestie met betrekking tot een Gevrijwaarde partij schikken zonder toestemming van de betreffende Gevrijwaarde partij.

20. Disclaimer

1. UW GEBRUIK VAN DE SERVICE IS OP EIGEN RISICO. DE SERVICE WORDT AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT EN NAAR BESCHIKBAARHEID. WE WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

2. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, KLANT INFORMATIE OF LEVERANCIER GEGEVENS, INKOMSTEN OF ANDERE SCHADE AAN ZAKEN ALS GEVOLG VAN VERTRAGINGEN, VERKEERD OF NIET GELEVERDE INFORMATIE, BEPERKING OF HET VERLIES VAN TOEGANG, BUGS OF ANDERE FOUTEN, ONGEAUTORISEERDE GEBRUIK DOOR UW DELEN VAN DE TOEGANG TOT DE SERVICE OF ANDERE GEBRUIK VAN DE SERVICE. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR ONDERHOUD EN BACK-UP VAN UW GEGEVENS EN INFORMATIE DIE EVENTUEEL OP DE SERVICE STAAT. WEEBLY GARANDEERT NIET DAT (I) DE SERVICE VOLDOET AAN UW SPECIFIEKE EISEN, (II) DE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG, OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, (III) DE RESULTATEN DIE UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE KUNNEN WORDEN VERKREGEN ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, (IV) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, SERVICES, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL GEKOCHT OF VERKREGEN DOOR U VIA DE SERVICE VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN , EN (V) EVENTUELE FOUTEN IN DE SERVICE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

3. GEBRUIK VAN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VIA DE SERVICE VERKREGEN MATERIAAL GESCHIEDT OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.

4. ALLE GEGEVENS, INFORMATIE, CONTENT OF MATERIAAL OMVAT DOOR OF BESCHIKBAAR GEMAAKT IN VERBAND MET DE SERVICE IS NIET BEDOELD TER VERVANGING VAN KENNIS, KUNDE, VAARDIGHEID EN HET BEOORDELINGSVERMOGEN VAN FISCALE, JURIDISCHE OF ANDERE PROFESSIONALS.

DE SERVICE VERSCHAFT GEEN FISCAAL OF JURIDISCH ADVIES.

U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERKRIJGEN VAN ZULK ADVIES.

5. DEZE VOORWAARDEN GELDEN UITSLUITEND VOOR DE SERVICE, ALS ONDERDEEL VAN DE SERVICE DIE AAN ANDERE WEEBLY GEBRUIKERS GEBODEN WORDT, HOSTEN WE WEBSITES VOOR BEPAALDE DERDEN ( "SITES VAN DERDEN"). SITES VAN DERDEN BEVATTEN CONTENT DIE DOOR DERDEN IS AANGELEVERD EN ZIJN NIET ONDER BEHEER EN CONTROLE VAN WEEBLY. WEEBLY IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DERGELIJKE SITES VAN DERDEN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE NAUWKEURIGHEID, TOEREIKENDHEID, BETROUWBAARHEID, JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID DAARVAN, IEDERE LINK DAARIN OPGENOMEN, DAN WEL WIJZIGINGEN OF UPDATES DAARVAN, OF DAAROP VERKOCHTE GOEDEREN OF SERVICES. UW TOEGANG OF GEBRUIK VAN EEN SITE VAN DERDEN IS ONDERHEVIG AAN DE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DEZE DERDE SITE. DE HOSTING VAN EEN SITE VAN DERDEN DOOR WEEBLY IS GEEN GOEDKEURING ERVAN DOOR WEEBLY, OF VAN DE VERSTREKKER VAN DERGELIJKE CONTENT OF SERVICES.

6. NOCH WEEBLY NOCH DERDEN, PARTNERS, OF DOCHTERONDERNEMINGEN GARANDEREN DAT DE SITE, DE SERVERS, HET MATERIAAL OF DE SERVICE OF ENIGE E-MAIL VERZONDEN VANAF DE SITE OF VAN DERDEN VERSTREKKERS, PARTNERS, OF GELIEERDE VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN.

7. WEEBLY EN HAAR LICENTIEGEVERS GARANDEREN OF VERKLAREN NIET DAT DE SERVICES, MATERIALEN OF SITE GESCHIKT OF BESCHIKBAAR IS VOOR GEBRUIK IN ALLE GEOGRAFISCHE LOCATIES.

21. Beperking van Aansprakelijkheid

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, DATA OF ANDERE IMMATERIƋLE VERLIEZEN (ZELFS ALS WEEBLY OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ALS GEVOLG VAN:

(A) HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SERVICE; (B) DE KOSTEN VOOR AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN SERVICES VOOR GOEDEREN, DATA, INFORMATIE OF SERVICES GEKOCHT OF VERKREGEN, OF BERICHTEN ONTVANGEN OF TRANSACTIES AANGEGAAN VIA OF VANUIT DE SERVICE; (C) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF DATA; (D) VERKLARINGEN OVER OF GEDRAG VAN EEN DERDE MET BETREKKING TOT DE SERVICE; OR (E) ALLE ANDERE ZAKEN MET BETREKKING TOT DE SERVICE.

IN HET GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET DE SITE, DE SERVICE OF DE MATERIALEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSING HET NIET LANGER GEBRUIKEN VAN DE SITE, DE SERVICE, EN DE MATERIALEN. IN GEEN GEVAL ZAL WEEBLY, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE, DE SERVICE, UW CONTENT, DE COMMERCIƋLE PRODUCTEN OF DOOR DERDEN GEBRUIKERS GEGENEREERDE CONTENT BESCHIKBAAR OP OF VIA DE SITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, FOUTEN OF OMISSIES, INBREUK OP DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN, NOCH VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK, OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SITE, DE SERVICE, DE MATERIALEN, UW CONTENT, DE COMMERCIƋLE PRODUCTEN OF DOOR DERDEN GEBRUIKERS GEGENEREERDE CONTENT BESCHIKBAAR OP OF VIA DE SITE.

VOOR INWONERS VAN DE EUROPESE UNIE:Ā DE VOORWAARDEN VAN DEZE SECTIE 21 ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP HANDELINGEN, VAN ONS, ONZE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS OF ONZE AGENTEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT OPZETTELIJKE OF GROVE NALATIGHEID VAN ONZE PLICHTEN.

Deze Voorwaarden bevatten geen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor bedrog, overlijden of persoonlijk letsel, als gevolg van grove nalatigheid van ons, onze agenten of werknemers of voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten bij wet. In geen geval zal onze aansprakelijkheid hoger zijn dan het bedrag gelijk aan drie keer de maandelijkse Vergoeding.

22. Beperkingen

SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. DIENTENGEVOLGE, ZIJN SOMMIGE VAN DE HIERBOVEN VERMELDE BEPERKINGEN VAN SECTIES 20 EN 21 MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

23. Beperkte Rechten van de Amerikaanse overheid

Het materiaal op de Service is verstrekt met "BEPERKTE RECHTEN." Gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking door de Amerikaanse overheid is beperkt zoals in de toepasselijke wet- en regelgeving is bepaald. Het gebruik van de materialen door de Amerikaanse overheid vormt erkenning van onze eigendomsrechten daarop.

24. Geschillenbeslechting; Arbitrage Overeenkomst; Afstand van Collectieve Acties

Wij willen uw zorgen of problemen oplossen voordat een claim tegen Weebly wordt ingediend.

Neem contact met ons op via https://hc.weebly.com/hc/nl. Wij zullen per e-mail contact met u opnemen om het geschil op informele wijze op te lossen en zullen proberen om het geschil door middel van alternatieve geschillenbeslechting op te lossen, met inbegrip van maar niet beperkt tot mediation en arbitrage. U of Weebly kan een formele geschillenregeling starten als er een geschil niet binnen 10 werkdagen na uw inzending is opgelost.

Elke partij kan een rechtszaak aanbrengen enkel om een voorlopige voorziening te vragen om onbevoegd gebruik of misbruik van de Service te stoppen, of om de intellectuele eigendomsrechten te handhaven (bijvoorbeeld auteursrecht, merkenrecht, bedrijfsgeheimen, of octrooirechten) zonder eerst onze informele geschillenregeling of arbitrage te starten.

U MAG GESCHILLEN MET ONS ENKEL ALS INDIVIDU BESLECHTEN EN U ZULT EEN CLAIM NIET ALS EISER OF EEN ALS DEELNEMER IN EEN COLLECTIEVE ACTIE, OF MIDDELS VERTEGENWOORDIGING (BIJV., COLLECTIEVE ACTIE, COLLECTIEVE ARBITRAGE, MIDDELS EEN ADVOCAAT, OF MET ANDERE ARBITRAGES). Met het gebruik van de Service doet uw uitdrukkelijk afstand van het recht om deel te nemen als eiser of deelnemer in een vermeende collectieve actie of vertegenwoordigingsprocedure. Voorts, kunnen claims van meerdere personen onder geen omstandigheden worden samengevoegd, in geen enkele vorm van collectieve actie of anderszins.

Elke vordering met betrekking tot deze Voorwaarden, welke niet wordt opgelost door ons informele proces, of zoals hieronder uiteengezet, zal worden beslecht in overeenstemming met de Comprehensive Arbitrage Rules of the Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. ("JAMS") door drie arbiters benoemd in overeenstemming met de JAMS Rules. De arbitrage zal plaatsvinden in San Francisco, California, in het Engels, en de arbitrale beslissing kan in elke rechtbank worden afgedwongen. Wanneer deze overeenkomst tot arbitrage niet van toepassing is op u of uw claim, zal een gerechtelijke procedure uitsluitend voor de federale-rechtbank of staats-rechtbank van San Francisco County, Californiƫ worden gebracht. U en Weebly komen overeen dat de persoonlijke en exclusieve bevoegdheid toekomt aan de rechtbanken in San Francisco, Californiƫ.

Enkel voor inwoners van de Europese Unie:Ā elke vordering, geschil of zaak die voortvloeit uit of in verband staat met deze Voorwaarden wordt uitsluitend onderworpen en in alle opzichten uitgelegd door Duits recht. U en Weebly onderwerpen zich aan de persoonlijke en exclusieve bevoegdheid van de Duitse rechtbanken.

De winnende partij bij een rechtsvordering of rechtszaak gebaseerd op deze Voorwaarden is gerechtigd tot de kosten en advocaatkosten. Als een deel van deze voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal dat deel worden uitgelegd in het licht van de oorspronkelijke partij bedoeling en de resterende gedeelten zullen volledig van kracht blijven.

TEN AANZIEN VAN PROFESSIONALE GEBRUIKERS GELDT HET VOLGENDE:Ā ONGEACHT ENIGE WET OF VERORDENING WAARIN ANDERS IS GEREGELD, MOET ELKE CLAIM OF RECHTSZAAK DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OF DEZE VOORWAARDEN BINNEN EEN (1) JAAR WORDEN INGEDIEND NADAT DE CLAIM OF KLACHT IS ONTSTAAN, EN IS ANDERS VERJAARD.

TEN AANZIEN VAN CONSUMENTEN GELDT HET VOLGENDE:Ā ONGEACHT ENIGE WET OF VERORDENING WAARIN ANDERS IS GEREGELD, MOET ELKE CLAIM OF RECHTSZAAK DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OF DEZE VOORWAARDEN BINNEN EEN (1) JAAR WORDEN INGEDIEND NADAT DE BENADEELDE PARTIJ BEKEND IS GERAAKT MET ZOWEL DE CLAIM ALS MET DE AANSPRAKELIJKE PERSOON , EN IS ANDERS VERJAARD.

25. Algemeen

Wij kunnen u berichten via e-mail of post. De Service verstrekt ook wijzigingen van deze Voorwaarden of andere zaken door middel van mededelingen of links naar mededelingen. Behalve zoals hierboven bepaald, zijn deze Voorwaarden en de relatie tussen u en Weebly onderworpen aan het recht van de Verenigde Staten van Amerika en de staat Californiƫ, zonder rekening te houden het conflictenrecht. U en Weebly komen overeen dat de persoonlijke en exclusieve bevoegdheid toekomt aan de rechtbanken in San Francisco, Californiƫ. Het falen van Weebly om enig recht of bepaling uit te oefenen of af te dwingen van deze Voorwaarden, doet niet af aan dit recht of deze bepaling. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten (inclusief, maar niet beperkt tot, voorgaande versies van deze Voorwaarden). U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn als u gebruik maakt van een dochteronderneming, andere diensten of inhoud van derden of software van derden gebruikt. Indien een bepaling van deze Voorwaarden of de bijbehorende documenten door een bevoegde rechtbank ongeldig bevonden wordt, komen partijen desondanks overeen dat de rechtbank zich dient in te spannen om uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals aangegeven in de bepaling, en dat de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven. De titels in deze Voorwaarden zijn alleen voor uw gemak en hebben geen wettelijke of contractuele gevolgen. Weebly is niet verantwoordelijk en geeft geen garantie ten aanzien van de inhoud op haar Website of de geschiktheid van de Services in het land waar u woont of waar u toegang hebt tot Weebly. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten en regels.

26. Schendingen

Ga naar onze Misbruik-paginaĀ om eventuele schendingen van deze Voorwaarden te melden.

Wijzigingenlogboek:

XX oktober 2017: Paragraaf 8: verduidelijking eigendom/back-up van Content. Paragraaf 8 en 11: toevoeging van additionele klantenservice voorwaarden. Paragraaf 13: toevoeging van additionele voorwaarden voor Apple Pay en Android Pay. Herstel van enkele typfouten.