Hakk?m?zda

Weebly fikirlerin hayata ge?mesinden ?irketin b?y?mesine kadar herkesin i?ini y?r?tecek ara?lara sahip olmas? gerekti?i inanc? ?zerine kurulmu? bir web sitesi ve e-ticaret hizmetidir.

?ster internet ?zerindeki i?letmenizi kuruyor olun ister zaten sahip oldu?unuz i?letmenizi interner ortam?na ta??yor olun, bir giri?imci olarak Weeblyile m??terilerin ziyaret etmeyi ve al??veri? yapmay? sevdikleri web siteleri olu?turabilirsiniz. G??l? ara?lar?m?z profesyonel, mobil cihazlar i?in optimize edilmi? bir site olu?turman?z? kolayla?t?r?r ve entegre pazarlama ve geli?mi? analizler ile i?inizi b?y?t?r.Ayr?ca, g?nderim, vergiler ve envanter y?netimi gibi i?lemleri basitle?tirerek ba?ar?l? bir ?evrimi?i ma?aza y?r?tmenin zorluklar?n? a?man?za yard?mc? oluyoruz.Weebly Square'in ticaret hizmetlerinin bir aya?? oldu?undan, Weebly m??terileri kolay bir ?ekilde bizzat sat?? ger?ekle?tirebilir. Weebly ve Square ile i?letmeniz her zaman a??k.

Weebly 2007'de kurulmu? olup, ?u anda d?nya genelinde 50 milyondan fazla sitede milyonlarca i?letmeye g?? vermektedir.Weebly San Francisco men?eili bir ?irket olup New York, Scottsdale ve Toronto'da ofisleri bulunmaktad?r.2018 May?s'?nda Square taraf?ndan sat?n al?nd?k.

Weebly Square'in bir e-ticaret arac?d?r.